Educació conjunta alumnat sord i alumnat oïdor

L'escola TRES PINS ofereix als alumnes sords un equip docent compromès i un projecte educatiu que promou la seva inclusió impulsat per tota la comunitat escolar.

L'escola, marc d'educació normalitzat, permet oferir a l'alumne sord, per mitjà del Projecte Bilingüe, els mitjans necessaris per al seu desenvolupament personal, emocional, intel·lectual, lingüístic i social.

El currículum de l'alumnat sord té com a referent el currículum oficial. Aquest fet afavoreix un major assoliment dels objectius educatius i promou actituds de tracte igualitari, respecte de les normes de convivència, solidaritat, tolerància i cooperació entre els nens i nenes sords i oïdors.

Els alumnes sords formen agrupaments, prefe- riblement entre 3 i 5, a cada nivell escolar.

Es distingeixen dos àmbits de treball de l'agrupament:

  • amb el grup-classe
  • en grup específic de nens i nenes sords/es

L'agrupament comparteix el currículum ordinari a l'aula amb els companys oïdors. Hi són atesos pels mestres de l'escola i pels logopedes del CREDAC Pere Barnils, que comparteixen la tasca educativa.

El currículum específic, és a dir, l'ensenyament - aprenentatge de les llengües (llengua de signes catalana, llengua catalana escrita i parlada, llengua castellana i llengua anglesa) es realitza, generalment, en petit grup d'alumnes sords.

El responsable del seu desenvolupament és l'equip de logopedes del CREDAC assignat a l'escola.

Per tal d'afavorir la comunicació entre iguals, els alumnes oïdors aprenen la LSC. Fan una sessió setmanal i el responsable n'és un mestre de l'escola amb la formació apropiada.

Projecte Bilingüe