Atenció a la diversitat

Com hem dit anteriorment, l'escola TRES PINS es defineix com a escola inclusiva. Això comporta l'atenció a tot l'alumnat en funció de les seves característiques. És ben cert que aquesta voluntat no pot arribar a atendre de manera apropiada a qualsevol circums- tància específica, però sí a la major part dels alumnes.

D'una banda, com s'especifica en l'apartat corres- ponent, disposem de personal, formació i recursos adequats per a atendre a nens i nenes sords de qualsevol grau de pèrdua. D'altra, també atenem les dificultats que els alumnes puguin presentar en el seu procés evolutiu i d'aprenentatge. Aquestes dificultats s'atenen en el treball diari a la classe i, quan ho requereixen, i així ho fixen les persones responsables, es planifica un treball de suport. Al mateix temps s'informa les famílies.

Aquest treball s'organitza en petits grups, un nombre determinat de sessions setmanals, en l'aula de suport o en horari extralectiu. El mestre responsable i el mestre tutor coordinen el seu treball, per a atendre les necessitats d'aquests alumnes.

Per a col·laborar en aquesta tasca la psicopedagoga de l'EAP de zona, Elena Burguera, assisteix al nostre centre setmanalment i, en base a les necessitats manifestades pels mestres, atén els alumnes. Quan es considera convenient també s'entrevista amb les seves famílies. En resum, la seva tasca consisteix en fer seguiment d'alumnes, valoracions psicopedagògi- ques, assessorament a mestres i famílies, orientació i derivacions.