Reunions i entrevistes amb famílies d'alumnes

La participació de tots els sectors en la vida de l'escola, cada un d'ells des de la seva responsabilitat, és un dels trets d'identitat que es defineixen en el nostre projecte educatiu. Des de la seva posició, en benefici dels alumnes, les famílies i mestres han de col·laborar en l'educació dels seus fills i dels nostres alumnes, fent un seguiment del seu procés escolar i mantenint un diàleg dinàmic. L'entesa entre família i escola és un element que facilita la bona marxa escolar dels alumnes.

És convenient, per tant, que les famílies coneguin i acceptin els principis, valors i normes exposats en el projecte educatiu, els altres documents del centre i la carta de compromís educatiu, i els comparteixin amb els seus fills i filles.

Per a desenvolupar aquesta relació i que les famílies tinguin una visió, el més precisa possible, de l'evolució dels seus fills, estan establertes una sèrie de reunions al llarg de cada curs:

  • Una entrevista individual cada curs, al menys, amb la mestra tutora.
  • Una reunió general de classe a l'inici del curs.
  • Entrevista a final de curs per a lliurar l'informe escolar a les famílies de les alumnes d'educació primària.
  • Reunió de classe a final de curs pels grups d'educació infantil.

Per mantenir informades totes les famílies de les diferents novetats, aquestes rebran per mitjà dels alumnes, en forma de circular, la informació escrita necessària per a que puguin estar al corrent de la vida escolar. Aqueta mateixa informació es podrà consultar en la present pàgina web.

Més informació

Dibuix