Projecte bilíngüe: convivència de dues llengües

L'escola TRES PINS promou, en l'aspecte que ens ocupa, la convivència i l'ensenyament de dues llengües vehiculars diferents: la llengua de signes catalana (LSC) i la llengua catalana. Ambdues són valorades i usades regularment per tota la comunitat educativa.

La llengua de signes catalana és la llengua utilitzada per la comunitat sorda del nostre país. És una llengua natural i plenament desenvolupada, com la resta de llengües del món.

L'alumnat sord treballarà per a aprendre la llengua oral catalana en les vessants escrita i parlada.

El predomini d'ús i competència d'una o altra llengua serà diferent per a cada nen i nena sord/a.

L'equip de logopedes del CREDAC Pere Barnils, assignat a la nostra escola, és el responsable del desplegament del currículum específic dels nens i nenes sords: realitza la traducció-interpretació en LSC dintre de l'aula ordinària i promou l'aprenentatge de les llengües en grup específic.

La llengua de signes catalana, LSC

A l'escola TRES PINS, la llengua de signes és considerada com a primera llengua de comunicació i aprenentatge per als alumnes amb sordeses severes i pregones ja que els permet l'adquisició, cronolò- gicament normalitzada, del llenguatge amb tot el que això comporta:

  • Els assegura la comunicació completa i integral des de les primeres edats.
  • Juga un paper important en el seu desenvolupament cognitiu i social.
  • Permet l'adquisició de coneixements del món que els envolta i del currículum.
  • Permet un accés significatiu a la llengua escrita.
  • Facilita l'aprenentatge de la llengua oral (parla i audició).

La llengua oral catalana, escrita i parlada

Es potencia l'aprenentatge de la llengua de la nostra comunitat: la llengua catalana, en modalitat escrita i parlada.

Per a la majoria dels nens i nens sords/es, la llengua oral és la llengua dels seus pares, germans, parents, amics i companys. Cal, doncs, que el nen/a sord/a s'hi pugui comunicar i interactuar.

D'altra banda, la llengua oral, en la vessant escrita, és un mitjà molt important d'adquisició de coneixements i d'accés a la cultura.

L'èxit acadèmic del nen sord dependrà en gran mesura de la seva competència en llengua oral en la modalitat escrita i, en la mesura de les possibilitats individuals, de la llengua parlada.

Projecte bilíngüe: convivència de dues llengües