Llengua de signes catalana - LSC

En coherència amb el tret més característic de la nostra escola, el Projecte Bilingüe, els alumnes oïdors realitzen una sessió setmanal de llengua de signes catalana, des de P3 a 3r en el seu horari i de 4t a 6è en horari de tallers, a càrrec de mestres o de personal amb formació específica.

L'objectiu d'aquesta sessió és contribuir al desen- volupament de la competència comunicativa general dels alumnes oïdors, possibilitant que puguin comunicar-se de la manera més completa possible i eficaç amb altres usuaris competents de la LSC, principalment els seus companys sords.

A més, es potencia que els alumnes valorin la LSC com a instrument d'expressió de la comunitat sorda i que tinguin una visió positiva de la diversitat lingüística del centre, contribuint, d'aquesta manera, al desen- volupament d'una actitud constructiva cap al bilin- güisme (llengua oral - llengua de signes).

Dibuix