Currículum i àrees

El currículum estableix el conjunt d'aprenentatges que han de fer els alumnes en la seva escolaritat, està organitzat per àrees (llengües, matemàtiques, música, etc.) i el fixa l'administració educativa. A més d'aques- tes matèries, els centres podem fixar altres àmbits de treball per a potenciar aspectes determinats, per abordar aprenentatges concrets o per desenvolupar propostes innovadores.

En l'escola TRES PINS hem incorporat a les àrees del currículum:

  • LSC OÏDORS: La Llengua de Signes Catalana és la que fan servir els alumnes sords de l'escola per comunicar-se. Això fa que sigui convenient que els seus companys i companyes oïdors la coneguin i, d'aquesta manera, puguin comunicar-se. Fan una sessió setmanal, en horari lectiu, des de P3 a 3r i, en horari de tallers, la resta de cursos.
  • INFORMÀTICA: Posem a disposició dels alumnes els equips informàtics de l'aula per a que es familiaritzin amb aquestes tecnologies i assoleixin, al llarg de l'escolaritat, una competència suficient per a poder fer-ne un ús relacionat amb el seu treball i conèixer les seves possibilitats que ofereixen aquestes eines.