Descripció, funcions i referents legals

El Consell Escolar de Centre és l'òrgan col·legiat de participació dels diferents sectors de la comunitat escolar en el centre. Les seves funcions, els membres, l'elecció i la renovació estan regulades per la LEC, pel decret 317/2004 de 22 de juny i per les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

Veure circular

Dibuix