Confiança

Per aconseguir una major cohesió entre tots els alumnes del centre, un coneixement mutu i estimular la col·laboració dels grans amb els petits, desen- volupem el "Projecte Confiança". Els nens i nenes de diferents classes participen conjuntament en el desenvolupament d'activitats especialment programa- des per a potenciar la cooperació. "L'amiga gran" ajuda, per exemple, "l'amic petit" en algunes tasques, l'ensenya a solucionar alguna qüestió o algun joc.

Confiança