Carta de compromís educatiu

La llei d'educació de Catalunya de 2009 estableix que els centres educatius elaboraran una "Carta de Compromís Educatiu" que s'ha de formalitzar en el moment de la matrícula. Aquesta Carta ha de recollir els elements més significatius del centre en base al seu Projecte Educatiu per tal que tota la comunitat escolar el conegui. Explicita quin és el compromís de l'escola amb les famílies que han escollit aquell centre. Per tant, la Carta compromet a l'equip docent i, al mateix temps, a les famílies que han acceptat les propostes exposades. En la Carta s'expressen també les condicions per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.

El Claustre i el Consell Escolar de l'escola han aprovat la Carta durant el curs 2010-11 i serà revisada periòdicament. En el seu moment ha de ser signada pel director, en representació del centre, i per cada una de les famílies que s'incorporen.

També s'ha presentat a totes les famílies actuals per a què la signin com mostra del seu compromís amb l'escola i amb l'educació dels seus fills i filles. Demanem que comparteixin les propostes aquí exposades, que són les que han guiat i guien el nostre treball.

L'escola presenta la seva oferta per a que les famílies puguin escollir el centre que millor s'ajusti a les seves opcions i preferències. Farem tot el que estigui de la nostra part per a complir amb aquest compromís, i el mateix demanem a les famílies.

Veure Carta