Reunions i entrevistes

Per a una bona coordinació entre les famílies i l'escola tenim establertes una sèrie de trobades al llarg del curs que faciliten la informació necessària entre els mestres i cada família i entre aquesta i els mestres: les reunions de classe i les entrevistes personals.

Per a que les entrevistes personals es puguin desenvolupar en unes condicions apropiades suggerim a les famílies, i així està aprovat en les "Normes d'Organització i Funcionament del Centre" (NOFC), que procurin no assistir amb nens petits.

Quant a les reunions convocades per l'escola (generals, de classe, etc.), en el cas de nadons que els pares no puguin deixar amb ningú, s'ha acordat amb l'AMPA que les famílies assistents garantiran que no es produeixin interferències en el normal desenvolupament de la reunió.

Relació amb famílies

Dibuix