Taulell d'anuncis - Ofertes

Treball
Materials
Locals


TREBALL

SETEM Catalunya
 

RESPONSABLE DE ECONOMIA I RRHH

SETEM Catalunya necessita incorporar al seu equip professional una persona a l'equip de Serveis Comuns, encarregant-se, sota dependència de Direcció i en equip amb una altra persona contractada i suport de voluntariat, de la gestió interna de l'entitat.

Missió del lloc de treball:

Donar suport a tots els projectes en els aspectes econòmics, logístics i de recursos humans de SETEM Catalunya amb criteris d'eficiència i viabilitat econòmica. Tindrà responsabilitats generals d'organització interna, compliment de requisits legals, comptabilitat analítica i financera, auditoria econòmica, aspectes laborals i elaboració i seguiment de pressupost i finances de l'entitat.

Funcions:

 • Gestió econòmica: impuls i seguiment del pressupost anual, tresoreria, procediments de comptabilització, assentaments de regularització i tancament anual
 • Gestió fiscal: socis, donacions i tributacions per activitats
 • Gestió tècnica-administrativa dels recursos humans: contractació, nòmines, impostos
 • Logística de l'entitat.
Perfil necessari:

 • Formació universitària, de preferència en l'àrea d'economia, finances o gestió i administració.
 • Experiència d'un mínim de 3 anys en lloc similar
 • Coneixements comptables
 • Motivació per treballar en una organització social sense afany de lucre i identificació amb missió i valors de SETEM Catalunya
 • Flexibilitat i capacitat de comunicació i treball en equip
 • Català i castellà oral i escrit
 • Orientació al client intern i extern
 • Persona responsable i orientada a optimització de recursos.
Es valorarà:

 • Coneixement del sector de la cooperació internacional a Catalunya i dels moviments socials
 • Experiència en el sector no lucratiu
 • Experiència en gestió de subvencions
 • Experiència en voluntariat
 • Formació i sensibilitat en gènere.
Condicions del lloc de treball:

 • 20 hores setmanals
 • Lloc de treball: oficines de SETEM Catalunya a Barcelona (c/ Independència 244)
 • Remuneració segons l'escala salarial de l'entitat
 • Incorporació immediata.
Els i les interessades heu d'adreçar el vostre currículum actualitzat i carta de motivacions a rrhh@setem.orgabans del 30 de desembre del 2012, especificant 'Resp. Economia i RRHH'.

 
     

Enginyeria Sense Fronteres
 

Consultors/es per el curs d' Introducció: Energia i Cooperació per al Desenvolupament.

Si estàs interessat/ a, envia CV breu amb dades personals, dades de contacte i informació rellevant respecte a les bases de la convocatòria. La dedicació aproximada del consultor/a és 3 tardes a la setmana (no inclou el temps dedicat a la correcció).

Descripció del curs: Curs online dirigit a persones amb coneixements bàsics o experiència en cooperació i desenvolupament, dedicació dels/as alumnes/as 4-5 hores per setmana, 50 hores en total.

Data d' Inici de curs: 23 de Gener 2012
Data de finalització: 16 d' Abril 2012
Dedicació aproximada del consultor/a: 3 tardes a la setmana (no inclou el temps dedicat a la correcció de les activitats)

FUNCIONS:

Les funcions dels/les consultors/es de cada mòdul és la de presentar les activitats d'aprenentatge a realitzar, dinamitzar els debats, aportar les conclusions finals i respondre els dubtes dels participants.

 • Conèixer els continguts, activitats i solucions de les activitats elaborades pels autors.
 • Conèixer els objectius pedagògics que han estat definits per als continguts i les activitats.
 • Avaluar les activitats dels participants (debats i activitats individuals o en grup).
 • Respondre a les consultes dels estudiants en un termini màxim de 48 hores.
 • Col•laborar en la realització del informe final de avaluació.
 • Participar, orientar i aportar altres punts de vista en els debats.
REQUISITS:

 • Experiència i formació en els temes tractats en els mòduls.
 • Motivació i interès per la formació online.
 • Vinculació i identificació amb ESF.
ES VALORARÀ:

 • Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
 • Formació tecnològica.
 • Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
 • Ésser membre d' Enginyeria Sense Fronteres o d' alguna de les seves contraparts.
TEMES DEL CURS:

MÒDUL 1. Energia i Desenvolupament Humà

TEMA 1: Desigualtat energètica Nord-Sud.
TEMA 2: Desenvolupament Humà Sostenible.
TEMA 3: Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni: el rol de l'energia.
TEMA 4: El cas de les energies renovables: avantatges, inconvenients i barreres.

MÒDUL 2. Cooperació per al Desenvolupament en l'àmbit de l'energia.
TEMA 1: Necessitats i serveis bàsics.
TEMA 2: Aspectes econòmics, productius i de gestió.
TEMA 3: Medi ambient i salut.
TEMA 4: Perspectiva de gènere.
TEMA 5: Processos participatius i Desenvolupament de capacitats.

MÒDUL 3. Lliçons apreses, bones pràctiques i polítiques institucionals.

TEMA 1: Estudi de casos i anàlisi de lliçons apreses.
TEMA 2: Anàlisi de bones pràctiques
TEMA 3: Institucions i polítiques internacionals sobre energia.

DATA LÍMIT PER REBRE CV: 30/12/2011

Si estàs interessat/ a, envia CV breu amb dades personals, dades de contacte i informació rellevant respecte a les bases de la convocatòria a:

Departament de Formació - Àrea Nord
ESF Catalunya
formacio@esf-cat.org (assumpte: REF- ENERGIA 2012)
Telf.: 93.302.27.53

ESF responsable: Federación española de Ingenieria Sin Fronteras
Data fi: 30.12.2011

 
     

Enginyeria Sense Fronteres
 

Consultors/es per el curs d' Introducció: Projectes d' abastament d' energia en zones rurals.

Si estàs interessat/ a, envia CV breu amb dades personals, dades de contacte i informació rellevant respecte a les bases de la convocatòria. La dedicació aproximada del consultor/a és 3 tardes a la setmana (no inclou el temps dedicat a la correcció).

Descripció del curs: Curs online dirigit a persones amb coneixements bàsics sobre cooperació i desenvolupament així com coneixements científic-tècnics. Dedicació dels alumnes/as 4-5 hores per setmana, 50 hores en total..

Data d' Inici de curs: 23 de Gener 2012
Data de finalització: 16 d' Abril 2012
Dedicació aproximada del consultor/a: 3 tardes a la setmana (no inclou el temps dedicat a la correcció de les activitats)

FUNCIONS:

 • Participar, orientar, aportar altres punts de vista i elaborar resums dels debats realitzats per els participants a l' aula virtual.
 • Respondre les consultes dels participants en un termini màxim de 48 hores.
 • Correcció d' activitats (treballs en grup i individuals), com a màxim 10 dies després de cada mòdul (entre 3 i 4 h per activitat).
 • Coordinació dels grups de treball.
 • Avaluació dels alumnes
REQUISITS:

 • Formació i experiència com a voluntari/a o professional en projectes de cooperació per al desenvolupament humà.
 • Formació i experiència en gestió de projectes de cooperació pel desenvolupament en l' àmbit de la energia.
 • Motivació i Interès per la docència i la formació on line.
ES VALORARÀ:

 • Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
 • Ésser membre d' Enginyeria Sense Fronteres o d' alguna de les seves contraparts.
 • Coneixement d' anglès a nivell de lectura.
TEMES DEL CURS:

MÒDUL 0. Introducció

TEMA 1: Introducció als projectes de Cooperació per al Desenvolupament en Energia.

MÒDUL 1. Identificació: Necessitats, Recursos i Impactes

TEMA 1: Identificació de les necessitats energètiques de les famílies i comunitats
TEMA 2: Identificació i medició dels recursos energètics disponibles
TEMA 3: Opcions de finançament i esquemes financers.
TEMA 4: Aspectes socials i mediambientals
TEMA 5: Estudi de necessitats energètiques en la comunitat "El Alumbre"(Perú).

MÒDUL 2. Opcions Tecnològiques
TEMA 1: Tecnologies millorades i avançades de la biomassa
TEMA 2: Petits sistemes hidroelèctrics.
TEMA 3: Energia solar tèrmica
TEMA 4: Sistemes solars fotovoltaics
TEMA 5: Petits sistemes eòlics. TEMA 6: Tecnologies convencionals i anàlisis comparatiu.

MÒDUL 3. Estudi de Casos. Avaluació de Projectes

TEMA 1: Sistemes solars fotovoltaics en Equador.
TEMA 2: Plataformes multi-funcionals en Malí.
TEMA 3: Sistemes micro-hidràulics a Indonèsia.
TEMA 4: Biodigestors a Cajamarca, Perú
TEMA 5: Cuines millorades a Kenya.

DATA LÍMIT PER REBRE CV: 30/12/2011

Si estàs interessat/ a, envia CV breu amb dades personals, dades de contacte i informació rellevant respecte a les bases de la convocatòria a:

Departament de Formació - Àrea Nord
ESF Catalunya
formacio@esf-cat.org (assumpte: REF- PER 2012)
Telf.: 93.302.27.53

ESF responsable: Federación española de Ingenieria Sin Fronteras
Data fi: 30.12.2011

 
     

Enginyeria Sense Fronteres
 

Consultors/es per el curs d' Introducció: Incidència Política.

Si estàs interessat/ a, envia CV breu amb dades personals, dades de contacte i informació rellevant respecte a les bases de la convocatòria. La dedicació aproximada del consultor/a és 3 tardes a la setmana (no inclou el temps dedicat a la correcció).

Descripció del curs: Curs online dirigit a persones amb coneixements bàsics sobre cooperació i desenvolupament, dedicació dels alumnes/as 4-5 hores per setmana, 50 hores en total.

Data d' Inici de curs: 23 de Gener 2012
Data de finalització: 16 d' Abril 2012
Dedicació aproximada del consultor/a: 3 tardes a la setmana (no inclou el temps dedicat a la correcció de les activitats)

FUNCIONS:

 • Participar, orientar, aportar altres punts de vista i elaborar resums dels debats realitzats per els participants a l' aula virtual.
 • Respondre les consultes dels participants en un termini màxim de 48 hores.
 • Correcció d' activitats (treballs en grup i individuals), com a màxim 10 dies després de cada mòdul (entre 3 i 4 h per activitat).
 • Coordinació dels grups de treball.
 • Avaluació dels alumnes
REQUISITS:

 • Formació i experiència com a voluntari/a o professional en accions de sensibilització e incidència.
 • Especialització en les temàtiques dels mòduls del curs.
 • Motivació i interès per la docència i la formació on line.
ES VALORARÀ:

 • Ser membre d' Enginyeria Sense Fronteres o d' alguna de les seves contraparts.
 • Participació en moviments socials.
TEMES DEL CURS:

MÒDUL 1. LA INCIDÈNCIA POLÍTICA EN EL SEU CONTEXT

TEMA 1: La incidència política: conceptes i definicions.
TEMA 2: Actors en els processos d'incidència.
TEMA 3: Estructura política.

MÒDUL 2. Opcions Tecnològiques
TEMA 1: Diagnòstic i planificació
TEMA 2: Execució i avaluació

MÒDUL 3. LES EINES DE LA INCIDÈNCIA POLÍTICA

TEMA 1: El treball en xarxa.
TEMA 2: El lobby en la incidència política.
TEMA 3: Els canals establerts d'incidència política.
TEMA 4: Els canals autogenerats d'incidència política


DATA LÍMIT PER REBRE CV: 30/12/2011

Si estàs interessat/ a, envia CV breu amb dades personals, dades de contacte i informació rellevant respecte a les bases de la convocatòria a:

Departament de Formació - Àrea Nord
ESF Catalunya
formacio@esf-cat.org (assumpte: REF- INCIDENCIA 2012)
Telf.: 93.302.27.53

ESF responsable: Federación española de Ingenieria Sin Fronteras
Data fi: 30.12.2011

 
     

FUNDACIÓ SALA BECKETT-OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA
 

Comptable amb coneixements de fiscalitat

La Fundació Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, espai de creació i experimentació teatral, dedicat a la promoció de la dramatúrgia contemporània, obre convocatòria per a cobrir una plaça de Comptable amb coneixements de fiscalitat.

Tasques: Realitzar la comptabilitat de l'entitat, i realitzar i presentar els impostos.

S'ofereix: Jornada laboral completa. Sou anual aprox. De 16.000 € bruts

Si us plau si esteu interessats en aquesta oferta, o voleu rebre informació més detallada, poseu-vos en contacte amb nosaltres a secretaria@salabeckett.cat. Termini presentació CV's: 15/01/2012

 
     

Servei civil internacional CATALUNYA(SCI)
 

Tècnic/a de suport per a l'àrea de voluntariat i comunicació dins del Pla d'ocupació "Noves tecnologies per a la millora de la intervenció comunitària i del voluntariat"

El Servei Civil Internacional de Catalunya és una ONG que treballa per la Pau i la Justícia social mitjançant una eina de transformació social i política concreta: el camp de voluntariat internacional. El SCI organitza camps de voluntariat a Catalunya i envia al voltant de 100/150 voluntaris catalans cada any a projectes d'arreu del món que es preparen a través de les seves 42 branques i organitzacions contraparts.

El SCI-Cat busca un/a tècnic/a de 30 hores setmanals flexible per a l'àrea de voluntariat i comunicació per una durada de 6 mesos (pla d'ocupaciò).

Les tasques que s'han de dur a terme són:

 • Emplaçament de voluntaris/es catalans/es en camps de treball internacionals.
 • Preparació de material de promoció dels camps de treball sobretot en relació amb les TIC i la web 2.0.
 • Difusió dels camps de treball del SCI.
 • Creació de bases de dades de voluntaris i estadístiques de voluntaris catalans.
 • Dinamització del voluntariat local.
 • Col.laboració en el disseny, execució i avaluació del pla de comunicació de la temporada de camps.
 • Gestió de la pàgina web: actualització de continguts estructurals i conjunturals i Col.laboració en un nou disseny de la nova web.


Habilitats:

 • Preferiblement llicenciat/da en ciències socials i/o comunicació social
 • Llengües : català i castellà, bon domini de l'anglès
 • Coneixements del teixit associatiu català
 • Haver participat en camps de treball internacionals
 • Persona autònoma, responsable, creativa, organitzada, proactiva, amb habilitats socials i interculturals, si es possible amb coneixements previs de l'SCI
 • Flexibilitat
 • Afinitat amb els temes de desenvolupament, cooperació, educació per la pau.
 • Experiència en gestió d'equips i planificació de tasques.
 • Coneixement de les TIC i de la web 2.0
 • Coneixement de bases de dades.


Es tracta d'un pla de ocupació. Condicions del pla d'ocupacio:

 • Contracte d'obres o servei, salari brut 1.100 euros/ mes.
 • Aturats/ades Inscrits/ites com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació de Catalunya que pertanyin prioritáriament al col-lectiu de persones treballadores desocupades no perceptores de prestacions i/o subsidi d'atur o els manqui un mes per exhaurir-Ia en el moment de la presentació de I'oferta d'ocupació, vetllant per la igualtat d'oportunitats entre home i dona.
CONDICIÓ INDISPENSABLE:

 • Estar inscrit/a al SOC des de fa 6 mesos.
 • No percebre el subsidi d'atur o que finalitzi en un mes.
 • No haver participat en un pla d'ocupació durant el 2009 i 2010.
ENVIAR CV (on consti el DNI) I CARTA DE MOTIVACIÓ A: coordinacio@sci-cat.org abans del 24 de desembre del 2011.

Entrevistes previstes: 27 de desembre de 2011.

Inici del contracte: 29 de desembre 2011 fins al 29 de juny del 2012.

 
     

ESPLAC ESPLAIS CATALANS
 

Tècnic/a de disseny gràfic(pla d´ocupació)

Amb la present volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l'objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a de disseny gràfic.

El termini finalitza el dia 27 de desembre de 2011. Els currículums els heu de fer arribar a la seu central d'Esplac, carrer Avinyó 44 2n. 2a. o enviar-los a esplac@esplac.cat

Funcions:

 • Desenvolupament i creació del llibre d'estil de l'entitat.
 • Creació i disseny gràfic de les pàgines web dels esplais i de l'entitat.
 • Treball i millora de l'ergonomia dels projectes informàtics.
 • Altres tasques pròpies de suport a la difusió del projecte.
Es valorarà:

 • Titulació universitària mitja o superior, o reglada en el camp del disseny gràfic.
 • Coneixements de sistemes gestors de continguts (Joomla i wordpress), diseny gràfic i diseny web.
 • Títol de Monitor i/o Director d'entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Capacitat d'iniciativa i autonomia personal.
 • Coneixement del funcionament d'Esplac i del teixit associatiu juvenil català, en general.
 • Coneixement de l'administració pública.
 • Ser menor de 36 anys.
Oferim:

 • Contracte de pla d'ocupació durant 6 mesos: 37,5 hores setmanals. Horari a negociar.
 • Salari: Segons conveni
 • Incorporació immediata (abans 31 de desembre)
 • Bon ambient de treball
Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.

 
     

ESPLAC ESPLAIS CATALANS
 

Tècnic/a d´informàtica gràfic(pla d´ocupació)

Amb la present volem comunicar-vos que hem obert un termini per a la presentació de currículums amb l'objectiu de cobrir dues places de tècnic/a de disseny gràfic.

El termini finalitza el dia 27 de desembre de 2011. Els currículums els heu de fer arribar a la seu central d'Esplac, carrer Avinyó 44 2n. 2a. o enviar-los a esplac@esplac.cat

Funcions:

 • Desenvolupament i suport als esplais per a la implantació de les noves tecnologies.
 • Coordinació amb la secretaria tècnica del territori, quant a la implementació informàtica.
 • Programació en gestió de suport a l'aplicació informàtica per a la gestió dels projectes dels esplais).
 • Altres tasques pròpies de suport a la difusió del projecte.
Es valorarà:

 • Titulació universitària mitja o superior, o reglada en el camp de la informàtica.
 • Coneixements de llenguatges de programació: PHP, MYSQL, javascript i Ajax en entorn línux.
 • Coneixements des Sistemes de gestors de continguts (especialment Joomla)
 • Títol de Monitor i/o Director d'entitats de lleure infantil i juvenil.
 • Capacitat d'iniciativa i autonomia personal.
 • Coneixement del funcionament d'Esplac i del teixit associatiu juvenil català, en general.
 • Coneixement de l'administració pública.
 • Ser menor de 36 anys.
Oferim:

 • Contracte de pla d'ocupació durant 6 mesos: 37,5 hores setmanals. Horari a negociar.
 • Salari: Segons conveni
 • Incorporació immediata (abans 31 de desembre)
 • Bon ambient de treball
Tot esperant rebre les vostres sol·licituds, rebeu una molt cordial salutació.

 
     

MATERIALS

MATERIAL: Associació Àfrica Edusa
 

L' Associació Àfrica Edusa vol realitzar la següent donació de material a entitats sense ànim de lucre que hi puguin estar interessades:

Uniformes d'hospital
Maquinària de laboratori d'anàlisi químic
Llibres en francès (contes infantils, novel·les, etc)

Contacte: Ana Yuste- ÀFRICA-EduSa info@africa-edusa.org Tel. 636699108

 
     
MATERIAL: Material informàtic
 

El Proyecto DONO es un programa de distribución de productos donados por Microsoft, Cisco, Vodafone, Symantec, SAP i Flickr para el tercer sector.

Más información y registro:
Proyecto DONO

www.proyectodono.org

 
     
MATERIAL: Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ)
 

El Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils (CRAJ) disposa d'un servei de lloguer de materials que pot ser de gran utilitat per a la realització de les activitats de les entitats i/o grups de joves. El material del que es disposa és d'imatge, il·luminació, so, exposició, entre altres

Més informació:
www.bcn.cat/craj
craj@crajbcn.cat
tel 901 51 52 53

 
     
LOCALS

ESPAIS: COOPERATIVA LAPSUS I SINÈRGIA
 

Es lloga despatx de 25 mts2 en local de dues plantes situat en el carrer Sant Teresa, a 50 mts de Diagonal i Passeig de Gràcia. Molt lluminós, amb sól de fusta, i 4 espais de treball. El local està reformat i pintat a nou i compte amb una sala de recepció i espera, una petita sala de reunions, una sala gran de 40 mts2 per a diferents usos, pati de llum cobert habilitat com sala menjador, totalment equipat ( nevera, cafetera, microones, etc), i fotocopiadora professional.

Preu: 650 euros + un mes de fiança. Inclou: Despatx, serveis (aigua corrent, aigua mineral, llum, internet, calefacció, seguretat i neteja), i utilització dels espais comuns ( a combinar amb les dues empreses del local). Disponible a partir de gener de 2012..

Per a més informació contacteu amb : Sinergia Medios Audiovisuales al c/e:
info@sinergiaudiovisual.es o bé al tel. 93.487.1226
Lapsus Espectacles al c/e: info@lapsusespectacles.com o bé al tel. 93.310.60.95

 
     
ESPAIS: Associació d'Investigació i Experimentació Teatral, AIET
 

L' Associació d'Investigació i Experimentació Teatral, AIET Ofereix compartir amb alguna entitat amb objectius semblants el lloguer de les seves tres oficines i ampli local per fer actes culturals, amb una infraestructura consolidada.

Ubicat a 5 minuts de les línies de metro L-3-5 (estació Sants) i L-1 Hostafrancs.

Preu: 400 (aproximat) segons els espais a compartir.

Per més informació contacteu amb l'AIET
c/ Torre d'en Damians, 40 baixos
persona contacte: Pere Daussà 606768503 / 932892481
aiet@aiet.cat / pdaussa@yahoo.es

 
     
ESPAIS: ASSOCIACIÓ PALLAPUPAS
 

L' Associació Pallapupas, Pallassos d'Hospital vol compartir el seu local. Es tracta d'un espai molt ben situat, prop de la plaça Espanya (Metro, FFGG, RENFE i busos). Disposen diferents espais a compartir:

Un despatx d'uns 11 m2 · Una sala d'uns 20 m2 · Una altra sala d'uns 70 m2

El local a més disposa d'una recepció i una sala d'espera.

L'espai disposa d'aire condicionat i calefacció, parquet, tancaments d'alumini, llum natural, wifi, etc. També comptem amb zona office: microones i nevera. Accés pot ser per l'escala i per un muntacàrregues.

Per a més informació contacteu amb Laura Pujol: l.pujol@pallapupas.org o bé al tel.610 78 43 28.

 
     
ESPAIS: El Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN )
 

El Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals (CIEMEN ) informa de la possibilitat d'adquirir un despatx, oficina o espai a l'hotel d'entitats del carrer Rocafort, 242 bis, a l'Eixample de Barcelona (Metro Línia 5, Entença). Atenció, ens en queden pocs!!

Al llarg del darrer any des del CIEMEN hem portat a terme una reforma a tot l'edifici que ha incrementat el nombre de despatxos existents, amb els equipaments necessaris, per a organitzacions no governamentals, cooperatives i altres entitats socials i culturals.

Disposem de despatxos d'entre 10 i 100 metres quadrats amb preus (despatx compartit, a partir de 125 € mensuals; despatx individual, a partir de 187,50 € mensuals).

La quota inclou les despeses fixes de les instal·lacions, neteja, electricitat, aigua, Internet, calefacció i aire condicionat, i el dret d'ús de d'un office i de sales de reunions de fins a vint persones de capacitat.

A més, les entitats i organitzacions que lloguin els despatxos comptaran amb descomptes en l'ús de la sala d'actes Escarré, amb accés des del carrer, equipada amb les prestacions necessàries per a la celebració de conferències i altres actes públics i privats. Té una capacitat per a 140 persones i en un futur proper disposarà de cabines de traducció simultània. Totes les instal·lacions estan adaptades per a persones amb problemes de mobilitat.

Persona de contacte: Àngels Abellan
C/e: secretaria@ C/e: secretaria@ciemen.cat o trucant al telèfon 934 443 800

 
     
ESPAIS: CX ESPAI LA VERNEDA
 

El CX Espai La Verneda ofereix de manera gratuïta diferents sales que formen part de l'equipament situat al C/ Treball 213 (metro línia 2, parada Sant Marti). Els espais que oferim són:

 • Aula d'informàtica: 10 ordinadors
 • Sala cuina (amb pantalla plana)
 • Sala polivalent (20-25 persones)
 • Gimnàs (material, equip de música)


Disposen també d'un canó i pantalla que es pot equipar qualsevol sala.

Per a més informació contactar amb Fernando Bellido al correu electrònic bcnlaverneda@cxespais.org o trucant al telèfon 93.432.01.89

 
     
ESPAIS: CASAL DE BARRI PIRINEU
 

El Casal de Barri Pirineu, al barri de Can Baró ofereix diferents espais per a la seva cessió o lloguer (segons preus públics fixats pel Districte d'Horta Guinardó): Gimnàs, sales polivalents, patis (pista de bàsquet),…

Per a més informació: Casal de Barri Pirineu C/ Josep Serrano 59-72 diamitzaciocbpirineu@canbaro.net /tel.: 93.219.92.24

 
     
ESPAIS: LA PORTA, ASSOCIACIÓ DANSA INDEPENDENT BARCELONA
 

La Porta, Associació de Dansa Independent de Barcelona, ofereix en lloguer una de les sales del seu nou local, es tracta d'una sala diàfana amb terra de fusta, molt lluminsa, de més de 150m2.
Està situada al C/ de Sant Germà 5, 3º1, 08004 de Barcelona.

Per a més informació contacteu amb Marion Carrière al Tel: 932 955 440 o bé al c/e. produccion@laportabcn.com

 
     
ESPAIS: FUNDACIÓ HAZLOPOSIBLE
 

Si vols compartir un pis d'oficines amb altres organitzacions, entre elles Canalsolidari.org de Fundació Hazloposible, aquí tens una proposta:

Pis situat al carrer Méndez Núñez, 1 de Barcelona, molt a prop del metro Urquinaona (L1, L4) i també Arc de Triomf (L1) El preu mensual és de 325 € (sense IVA) i inclou també les despeses mensuals de neteja.
El lloguer inclou un despatx exterior amb llum natural de 30 m quadrats i l'accés a cuina i bany.

Si algú té interès en visitar el despatx, que truqui al 933 192 850 i pregunteu per Miquel Borràs.

 
     
ESPAIS: CX ESPAI MONTBAU
 

El CX Espai Montbau ofereix de forma gratuïta sales que formen part de l'equipament que es troba al Carrer Àngel Marquès, 14-18 molt a prop del Pla de Montbau. Els espais que s'oferten són els següents:

 • Gimnàs: 128 m2. Amb dos vestuaris, i una  sala de material.
 • Cuina i Audiovisuals: 86 m2 (pantalla plana, cuina vitroceràmica)
 • Sala d'Informàtica: 9 ordinadors.
 • Taller 1: 55 m2 - Taller 2: 30 m2 - Taller 3: 32 m2
Disposen també d'un canó i pantalla que es pot equipar qualsevol sala.
Per a més informació contacteu amb Enric Conesa al tel. 934 280 577

 
     
ESPAIS: TANDEM SOCIAL
 

Consultora de l'àmbit social ofereix compartir el lloguer dels seus despatxos: espai de 35 m2 distribuïts en 2 sales amb un balcó de 3,5 m2.El despatx disposa d'una sala de reunions,serveis i cuina a compartir.

Les despeses de llum, telèfon i fax estan incloses.
Excel•lent ubicació,molt cèntric i ben comunicat.
Carrer Trafalgar. Preu: 400 €/mes.
Interessats contactar a traves del correu electrònic: hola@tandemsocial.com

 
     
ESPAIS: NOVA- CENTRE PER LA INNOVACIÓ SOCIAL
 

Nova ofereix a entitats, grups i col·lectius amb projectes, idees i eines socialment innovadores una oficina de 40m2, amb llum natural directa i capacitat per 6/7 llocs de treball.

L'espai està equipat amb taules, calaixeres, prestatgeries i xarxa amb accés a Internet. Es pot disposar d'espais compartits: un office, una sala diàfana amb capacitat per 40 persones per realitzar activitats de formació, assemblees, etc.; i una terrassa de 15m2.

El preu de lloguer mensual és de 550 euros (amb servei de neteja inclòs). El preu no inclou les despeses d'electricitat, aigua, telefonia i/o internet.

Situació: Barri del Poblenou, carrer Joncar 19, 4º 1ª al costat de la Rambla del Poblenou, cantonada Casinet l'Aliança, i a 200 de la platja.
Com arribar-hi? Parada de metro L4 Poblenou, busos 36, 71, 141, 192 i vàries estacions de bicing. Interessats concertar visita i/o sol·licitar fotografies del local:
a info@nova.cat/www.nova.cat

 
     
ESPAIS: Grup Igia
 

Grup Igia ofereix compartir el lloguer del seu local.

- 40 m2, amb internet, telèfon, fax, servei de porteria i neteja. Espais de treball independents. Excelent ubicació, molt cèntrica i ben comunicada (carrer Londres 37 entresol 5a [Metro L5, Hospital Clínic]. 250 € més la meitat de les despeses.

Més informació:
Grup Igia

Persona de contacte: Andrea Latorre
tel. 696993373
andrealatorre1@gmail.com

 
     
ESPAIS: CEESC
 

El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) posa a disposició dels col·legiats i col·legiades, professionals i/o entitats i empreses, la seva infraestructura per poder dur a terme reunions, formacions i/o altres activitats que s’adeqüin als nostres espais.
- 40 m2, amb internet, telèfon, fax, servei de porteria i neteja. Espais de treball independents. Excelent ubicació, molt cèntrica i ben comunicada (carrer Londres 37 entresol 5a [Metro L5, Hospital Clínic]. 250 € més la meitat de les despeses.

ESPAIS

- Sala de reunions – Capacitat 4/6 persones

- Sala “Lounge” – Espai per a reunions i/o formacions - Capacitat 15/20 persones

- Sales de formació

Sala A i B – Capacitat 8/10 persones
Sala A+B – Capacitat 16/20 persones
Sala C – Capacitat 30/35 persones

- Sala d’Actes – Capacitat 50/55 persones

Infraestructura disponible inclosa en el lloguer:

- Servei de recepció
- Ordinador
- Canó de projecció
- Pantalla
- Pissarra
- Paperògraf
- Micròfon i megafonia (només a sales de formació i sala d’actes)

Més informació:
Seu del CEESC

C/Aragó, 141-143, 4ª planta
08015 Barcelona
tel. 93 452 10 08
ceesc@ceesc.cat
www.ceesc.cat

 
     
ESPAIS: STOP ACCIDENTES
 

Stop Accidentes ofereix compartir el lloguer del seu local.

- 85 m2, amb internet, telèfon, fax, servei de porteria i neteja.

Es disposa de 6 llocs de treball independents, equipats amb taula i arxius. Exterior. Aire Acondicionat i calefacció.

Ben comunicat (carrer Consell de Cent 474 bis, Entol B, L2 Monumental y bus).

Lloguer: 350 € més la meitat de les despeses.

Més informació:
Stop Accidentes

Persona de contacte: Marilina Ferrer
tel 93.245.40.48/654.26.31.45
stopcataluna@stopaccidentes.org

 
     
ESPAIS: ATENEU ROIG
 

Des de l'Associació Cultural Roig cerquem entitats que busquin un local on establir-se. El local que tenim a la Vila de Gràcia al carrer Ciudad Real 25 (a mig camí entre M. Joanic i M. Fontana) és molt gran i ens agradaria que més entitats poguessin gaudir d'aquest espai. Actualment ja estem compartint espai amb algunes entitats com: L'associació d'artistes La Kasa Para la Raza, L'Associació cultural PHAROS o la Cooperativa de consum Verdures Roges.

Pel nostre cantó podem oferir:

* Un espai de treball personal per les entitats.
* Direcció física on rebre cartes i on domiciliar la vostra entitat.
* Armaris d'emmagatzematge.
* Sales de reunions.
* Sala d'Actes.
* Wifi.
* Difusió de les vostres activitats a través del nostre mailing i la nostra web.
* Assessorament per subvencions.

Us convidem a tots i totes a que vingueu a veure un local que segur us farà venir ganes de quedar-vos, si esteu interessats podeu escriure un correu a info@roigcultura.cat o trucar al telèfon: 93 186 63 18.

 
     
ESPAIS: Cooperaccio
 

Cooperaccio llogua un espai de 32 m2. Útil per a 4 llocs de treballs i magatzem adjunt de 6 m2.

- Disposa de taules de treball i mobiliari d'arxiu
- Amb dret a utilitzar els lavabos, sala de juntes i espai-office (cafetera, microones i nevera).

Lloguer: 500€/mes més la part proporcional d'aigua, llum i neteja (aprox. 100€/mes). Negociable utilització de fotocopiadora, impressora, etc.

Adreça del local: Sant Honorat núm. 7, 08002 de Barcelona, al costat de Plaça Sant Jaume.

Més informació:
Cooperacció

Persona de contacte: Conxita Mensa
tel 933183425 de 9 a 14 hores de dilluns a divendres

 
     
ESPAIS: Music Crossroads International
 

Music Crossroads International ONG de música pel desenvolupament lloga despatx amb molta llum i bany independent al cor de l'Eixample en edifici modernista. 450 euros/mes que inclouen: despatx de 20 m2 completament moblat amb acces a cuina i sala de reunions compartides. acces a internet, impresora, scanner i fax, telèfon i llum

Preu: 450 Euro/mes

Més informació:
Music Crossroads International

tel 933118204
info@music.crossroads.net

 
     
ESPAIS: Lliga Reumatològica Catalana
 

La Lliga Reumatològica Catalana lloga local per hores. Preu a convenir en funció de les necessitats. El local està situat al C. Llibertat núm 44 del Districte de Gràcia de Barcelona. Local diàfan amb lavabo.

Més informació:
Lliga Reumatològica Catalana

tel 932 077 778
lalliga@lligareumatologica.org

 
     
ESPAIS: La Casa dels Contes
 

Lloguem la sala de La Casa dels Contes per a tallers i classes.

Amida 32 metres quadrats. A més té un petit escenari que amida aproximadament 10 metresquadrats.
Està en el carrer Ramón i Cajal, 35. Gràcia.

Preu per hora:
- Matins de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, 12 Euros per hora.
- Tardes de dilluns a dijous, de 16 a 21 hores, 20 Euros per hora.
- Per a esdeveniments, presentacions i espectacles de petit format preu per hora: 150Euros. Capacitat 40 persones assegudes.

Horari per a esdeveniments de dilluns a diumenge de 9 a 23 hores. Reserva amb antelació.

Més informació:
La Casa dels Contes

tel 664 734 480
lacasadelscontes@gmail.com

 
     
ESPAIS: CCD Turó de la Peira
 

El CCD Turó de la Peira ofereix el seu Camp de Fútbol per partits, lligues, entrenaments, etc. El camp es de gespa i te servei de vestidors, lavabos, servei de bar i il.luminació.

Més informació:
CCD Turó de la Peira

Tel. 934 293 161 (dilluns i dimecres de 17.30 a 19:30)
ccdturodelapeira@hotmail.com

 
     
ESPAIS: AEMI Asociació Española de Massatge Infantil
 
La Asociació Española de Massatge Infantill ofereix compartir el lloguer de les seves oficines de Barcelona. L'espai ofereix les següents característiques: Sala independent de 64 metres quadrats, terra de parquet, llum natural, aire condicionat, calefacció i gran espai de magatzematge per compartir (es lloga sense mobiliari)
L'espai està situat a 5 minuts de metro Maragall (L5, L4). Molt ben comunicada.
Per a més informació contacteu amb l'Associació Espanyola de Massatge Infantil

Varsòvia 53 08041 Barcelona
persona de contacte: Sofia Olaya Tel 934 366 745
sala.aemi@masajeinfantil.es

 
     
ESPAIS: Associació Cultural Marabal
 
L'Associació Cultural Marabal amb seu al Poble Sec ofereix el seu local Espai Marabal per a assajos, reunions, cursos, càstings...

Sala diàfana de 70 m2. Amb parquet, llum natural i diverses opcions d'il·luminació (fluorescents o llum íntima graduable). Telons (caixa negra), focus, equip de música, vestuari i lavabo. Consulteu disponibilitat. Possibilitat d'acords de cessió de l'Espai en concepte de residència.

Preus per a assajos:
8 € / hora, de dilluns a divendres
10 € / hora, caps de setmana.

Preus per a classes:
18 € / hora (de dilluns a divendres i caps de setmana).

Més informació:
Associació Cultural Marabal

C/Bòbila, 7-9 local
08004 Barcelona
Tel 93 442 19 82 / 692 19 53 73
marabal@marabal.org

 
     
ESPAIS: CIEMEN
 
Des del CIEMEN us informem de la possibilitat d'adquirir un despatx o una domiciliació a l'hotel d'entitats del carrer Rocafort, 242 bis, a l'Eixample de Barcelona.

Aquest estiu portarem a terme una reforma a tot l'edifici, que incrementarà el número de despatxos existents amb els equipaments necessaris per a organitzacions no governamentals, cooperatives i altres entitats socials i culturals. Entre els mesos de setembre i desembre podran començar a utilitzar-se els nous despatxos.

Posem a la vostra disposició tres tipus de contracte:

 • Domiciliació, a partir de 35€ mensuals, amb dret a utilitzar sales de reunions.
 • Despatx compartit, a partir de 125€ mensuals.
 • Despatx individual, a partir de 187'5€ mensuals.
Els preus són sense IVA, i inclouen les despeses fixes de les instal·lacions -electricitat, aigua, gas i neteja-. Entre els espais comuns s'hi compten sales de reunions de fins a vint persones de capacitat, cuina, lavabos, i centre de reprografia.

A més, les entitats que s'acullin a qualsevol de les tres opcions comptaran amb descomptes en l'ús de la sala d'actes, equipada amb les prestacions necessàries per a la celebració de conferències i altres actes públics i privats. Té una capacitat de 140 persones i disposarà de cabines de traducció simultània. .

Més informació:
CIEMEN

persona de contacte: Àngels Abellan
tel 934 443 800
secretaria@ciemen.org

 
     
ESPAIS: Associació Marató de l'Espectacle
 
L'Associació Marató de l'Espectacle lloga 1 espai de treball d' aproximadament 10 m2 en una zona immillorable. Es tracta d'una habitació interior d'un pis antic de l'Eixample de 120 m2 al costat de l'Arc de Triomf.

El preu és de 250€ (inclou despeses d'aigua, gas, electricitat, neteja, mobiliari bàsic d'oficina i ADSL).

  Per a més informació contacteu amb nosaltres per fer-nos una visita: Associació Marató de l'Espectacle: persona de contacte: Romina tel 932 681 868 http://www.marato.com/

 
     
ESPAIS: La Escuela Teatro
 
La Escuela Teatro ofereix sala per llogar a companyies de teatre, dansa i cinema per assajos i a productores i localitzadores per a rodatges de TV i cinema, reportatges fotogràfics i spots publicitaris.

La sala EL OFF és un espai situat al barri de Gràcia, al C/Església 4-6 local 6 (Plaça de la Virreina) 08024, de Barcelona:
 • Espai diàfan de 12 x 8 metres, terra de fusta
 • Compta amb equip de so, equip d’aire fred/calor
 • Vestuaris
Més informació sobre disponibilitat i preus:
La Escuela Teatro

persona de contacte: Sheila
tel 931 854 840
info@escuelateatro.com

 
     
ESPAIS: :UT Música Associació Cultural
 

:UT Música disposa de sales independents de 15 i 25 m2 per a associacions o particulars, totes insonoritzades i climatitzades (aire condicionat i bomba de calor).

Les sales compten amb mobiliari (taula, cadires, armaris), ADSL wi-fi (incloent trucades nacionals a fixos) i fotocopiadora-impressora en xarxa. Els usuaris disposen gratuïtament d'una sala addicional de 90 m2 per presentacions, cursos, conferències, etc.

Els espais estan en un local molt silenciós i agradable, tot renovat i adaptat a persones amb limitacions motrius, ben comunicat amb Metro (Maragall, línies 4 i 5) i molts autobusos.

Les sales estan disponibles segons diverses fórmules: tot el dia, només al matí, només a la tarda, per hores, un dia al mes... Preus orientatius, incloent aigua, llum, ADSL i servei de neteja: una sala a disposició completa (24h set dies a la setmana) 250 euros al mes; només els matins (fins les 16h, 7 dies a la setmana) 100 euros al mes.

Més informació:
:UT Música Associació Cultural

persona de contacte: Sergi Salinas / Agata Champy
Amílcar 173-175
08035 Barcelona
tel 933 478 954
info@utmusica.com
www.utmusica.com

 
     
ESPAIS: Orfeó Martinenc
 

L’Orfeó Martinenc ofereix diferents espais per al seu lloguer a entitats, particulars i empreses.

TEATRE - AUDITORI: Espai polivalent idoni per a realitzar-hi conferències, taules rodones, xerrades, presentacions, concerts, assemblees d'entitats, o actes d'empresa. L’espai disposa de grades retràctils amb capacitat per a 290 persones i d’una cabina equipada amb un equip complet de so i llums. Està ubicat a la 1a planta de l'edifici i és accessible amb ascensor L’equipament disposa també d’un Foyer amb àudio i vídeo directes amb el Teatre – Auditori (sala de premsa) i camerinos.

FOYER: L’Orfeó disposa d’un Foyer amb àudio i vídeo directes amb el Teatre – Auditori i els camerinos. El Foyer té capacitat per a 50 persones.

SALA DE DANSA: Aquesta aula disposa d’un projector i equip de música complet, a més d’un mirall que ocupa tota la llargària de la sala. Es pot dividir en dues mitjançant un sistema de mampares plegable.

SALES DE MÚSICA: Aquestes sales són espais més reduïts de trobada i reunió per a entitats, col·lectius o petits grups de treball. Tenen una capacitat d'entre 5 i 10 persones, disposen de taules,cadires i un piano i es poden condicionar amb material tècnic divers (pissarra, pantalla, etc).

SALA INSONORITZADA: Aula completament insonoritzada i equipada amb pantalla de TV i equip de música.

Més informació:
Orfeó Martinenc

Meridiana 97
08026 Barcelona  
tel 932 453 990 (de 17 a 21 hores)

 
     
ESPAIS: Casa Eslava
 

La Casa Eslava és una entitat que intenta establir ponts entre la societat eslava nouvinguda i resident, i aquest país d'acollida.
La Casa Eslava ofereix un espai a compartir a canvi de col·laboració en les despeses. Ès un local d'uns 50m quadrats equipat per oficina i sala de reunions. Disposa de telèfons i espai wifi, amb WC adaptat i possibilitat de convertir-se en espai únic per a activitats col·lectives. Situat a peu de carrer.

Més informació:
Casa Eslava

persona de contacte: Mercè Sala
Esta 1 Baixos (Cantonada Nou de la Rambla)
08001 Barcelona
tel 931 128 757
organitzacio@casaeslava.com

 
     
ESPAIS: Associació Cultural Nou Barris Taller d'Idees
 

L'Associació Cultural Nou Barris Taller d'Idees cerca altres associacions per a compartir local o despatx a Nou Barris.

Més informació:
Associació Cultural Nou Barris Taller d'Idees

Sant Iscle 33
08031 Barcelona
tel 606 725 309
9barris.taller.idees@gmail.com

 
     
ESPAIS: alTernativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
 

alTernativa Intercanvi amb Pobles Indígenes lloga un espai a la seva oficina (despatx de 7 metres quadrats + espai per arxiu) al carrer Comte d’Urgell 36; a 3 minuts del Metro (L1 Urgell o bé L2 Sant Antoni).

Preu: 220€/mes despeses incloses.

Més informació:
alTernativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

referència: Lloguer
tel 934431735
alternativa@alternativa-ong.org

 
     
ESPAIS: Ateneu Popular La Flor de Maig & cia Bikini
 

L' Ateneu Popular La Flor de Maig & cia Bikini cercan tot tipus d'espectacles escènics per poder representar a la seva sala, els dissabtes a la nit, teatre, música, dansa, etc.

S'ofreix un espai de 100m2, il·luminació i petit equip de sò, les condicions son a taquillatge, interesats enviar un mail on rebran resposta automatica amb tota l'informació.

Més informació:
Ateneu Popular La Flor de Maig & cia Bikini

persones de contacte: Pere / Yolanda
Dr Trueta 195
08005 Barcelona
lesnitsateneu@hotmail.com

 
     
ESPAIS: Zinhezba
 

Zinhezba i el CRIC que elabora la revista Opcions ofereixen despatx per compartir. L'espai té una taula per a dues persones i una zona de prestatges, una cuineta, internet ADSL...
Està ubicat a Plaça Molina, al costat dels Ferrocarrils Catalans [Sant Gervasi-Plaça Molina], diversos autobusos i el metro de Fontana.
El preu del lloguer és de 213 € que inclouen la neteja de l'espai.
És urgent.

Més informació:
Zinhezba, educació i pau

persona de contacte: Elisenda Polinyà
Plaça Molina 8
08006 Barcelona
tel 679 116 264
www.zinhezba.org
elisenda@zinhezba.org

 
     
ESPAIS: Trenkalòs
 

Trenkalòs disposa de la part superir del seu local per a llogar: sala d'un 40 m2 per ser llogats a temps complert o parcial segons convingui. La sala té instal·lació elèctrica, accès a internet i possibilitat d'instal·lar telèfon.
El preu per la sala a temps complert és de 300 € per mes.
Trenkalòs disposa també d'una taula de treball en una altra sala per 90€ al mes.

Més informació:
Trenkalòs

Floridablanca 5
08015 Barcelona
www.trenkalos.org
info@trenkalos.org

 
     
ESPAIS: Centre Cívic Besòs
 

El Centre Cívic Besòs ofereix diferents espais per a la seva cessió o lloguer (segons preus públics fixats pel Districte de Sant Martí):

SALA D'ACTES Espai idoni per a realitzar-hi conferències, taules rodones, xerrades, presentacions, concerts, assemblees d'entitats, o actes d'empresa. Té una capacitat de fins a 200 persones i està equipada amb equip de so i de llums.

ESPAI POLIVALENT Sala de 14.5 x 9.5 metres utilitzables equipada amb terra de parquet, miralls i espatlleres. Recomanada per a la realització d'activitats dinàmiques com ara assaigs, tallers i seminaris de dansa o teatre. Disposa a més de vestuaris amb lavabo i dutxes. Hi ha calefacció.

SALES PETITES Aquestes sales són espais més reduïts de trobada i reunió per a entitats, col·lectius o petits grups de treball. Tenen una capacitat d'entre 15 i 20 persones, disposen de taules i cadires i es poden condicionar amb material tècnic divers (pissarra, projectors, pantalla, etc). Hi ha dos tallers amb aigua corrent.

LABORATORI FOTOGRÀFIC Un espai d'aprenentatge i d'experimentació en fotografia. A banda dels cursos programats periòdicament, el Centre Cívic posa a la disposició dels fotògrafs amateurs i professionals l'Autoservei Fotogràfic, la possibilitat d'utilitzar un laboratori per hores. Sala equipada amb quatre ampliadores, preparada per al revelat en blanc i negre.

FORN DE CERÀMICA Taller condicionat per a treballar amb ceràmica. Disposa de forn per a la cocció de les peces, fins a 1000 graus de temperatura. Possibilitat de disposar de l'espai per hores, així com de programar fornades periòdicament.

Més informació:
Centre Cívic Besòs
Rambla de Prim 87-89
08019 Barcelona
tel 932 663 936
fax 933 070 457
informadors@ccbesos.org
www.ccbesos.org

 
     
ESPAI: Acció Escolta de Catalunya
 

Acció Escolta de Catalunya ofereix local al carrer Nàpols per a venda o lloguer. 70m2, 2 sales grans de reunions, 2 sales petites (1 despatx + 1 arxiu) , 1 lavabo i accés a celobert. A peu de carrer.

Més informació:
Acció Escolta de Catalunya

persona de contacte: Montse Alba
Avinyó 44
08002 Barcelona
tel 654 571 396 / 936 011 643
accioescolta@accioescolta.org

 
     
ESPAI: L'Antic teatre - L'Espai de creació
 

L’Antic teatre – L’Espai de creació posa a la disposició d’associacions, altres entitats, companyies emergents o particulars el seu espai escènic per a la realització d’activitats culturals, conferències, xerrades, espai d’assajos...

Més informació:
L’Antic teatre – L’Espai de creació

persona de contacte: Sònia Martínez
Verdaguer i Callís 12
08003 Barcelona
tel 933 152 354
fax 935 132 474
lanticteatre@lanticteatre.com
lanticteatre.com

 
     
ESPAI: Fundació Orfeó Gracienc
 

La Fundació Orfeó Gracienc lloga una nova sala insonoritzada, amb parket, miralls i equip de músca per a reunions, actes o clases de tallers.

Més informació:
Fundació Orfeó Gracienc

persona de contacte: Eloi
Astúries 83 baixos
08024 Barcelona
tel 932 374 302
secretaria@orfeogracienc.cat
www.orfeogracienc.cat

 
     
ESPAI: SOCIETAT CORAL L'ESPIGA DE LES CORTS
 

La Societat Coral L'Espiga de Les Corts ofereix sala d'actes/teatre a Les Corts amb escenari de 36 m, per a 100-120 persones, megafonia i sistema d'il·luminació teatral.

Més informació:
Societat Coral L'Espiga de Les Corts

persona de contacte: Eric del Arco
Joan Gamper 30
08014 Barcelona
tel 934 194 420
info@espigadelescorts.cat
www.espigadelescorts.cat

 
     
'ESPAI: Associació General de Transportistes de Catalunya
 

L'Associació General de Transportistes de Catalunya lloga aules per hores o dies per a formació, reunions o conferències. Preus assequibles.

Més informació i CV:
Associació General de Transportistes de Catalunya

Persona de contacte: Sr Martínez
Aragó 9
08025 Barcelona
Tel 932 296 151
Fax 932296042
agtc@agtc.es

 
     
LLOGUER DE SALA-TEATRE: RAI
 

RAI ofereix un servei de lloguer del teatre a d'altres entitats o associacions per a la realització d'activitats, conferències, xerrades, seminaris, taller de teatre i tot el que s'hi pugui realitzar en aquest espai.

Més informació:
RAI
Tel 93 268 13 21
rai@pangea.org
salarai@hotmail.com