sumari

3
Joan Clos Una ciutat amb idees
Barcelona ha d’assumir el nou repte de la revolució tecnològica amb el mateix esperit de canvi i lideratge amb què va participar en les grans transformacions del passat.


6

Vladimir de Semir Coneixement i convivència, els nous límits de Barcelona
El govern municipal té l’obligació de construir la ciutat del segle XXI al mateix temps que col.labora perquè els seus habitants esdevinguin autèntics ciutadans i ciutadanes del coneixement.


16

Joan Trullén El projecte Barcelona, Ciutat del
Coneixement des de l’economia

La nova estratègia es planteja tant per raons d’eficiència, amb l’objectiu de millorar la competitivitat de la ciutat, com per raons d’equitat.


Eva Guillamet


26

Teresa Serra Les tecnologies de la informació i la
comunicació: situació actual i perspectives

Anàlisi de la incidència de les TIC i de les línies fonamentals d’actuació de l’Ajuntament en la promoció del seu ús.


32

Jordi Camí Recerca i desenvolupament a Barcelona
Organitzar-se més bé, millorar el capital humà i modificar l’entorn i el clima en què es desenvolupa la recerca són les tres principals necessitats de canvi.


38

Ramón García-Bragado Acín La renovació del Poblenou: una aproximació urbanística al districte d’activitats 22@bcn
El projecte comporta satisfer un deute històric amb el barri, preservant-ne el caràcter productiu però impulsant-ne alhora la modernització i la incorporació harmònica a la resta de la ciutat.

 


Eva Guillamet


44

M. Antònia Monés Barcelona, Ciutat del Coneixement:
alguns indicadors

Tant la ciutat com la comunitat autònoma estan relativament ben posicionades de cara als nous reptes plantejats per la societat del coneixement.


58

Salvador Rueda La informació: una estratègia urbana
per competir

Una introducció a alguns aspectes de l’ecologia urbana, amb l’objectiu de fer encaixar el projecte de ciutat del coneixement ambles tesis que proposen un model de ciutat més sostenible.


72

Maravillas Rojo Activitat econòmica i ocupació a la
Barcelona del coneixement

La ciutat reuneix el 50% dels llocs de treball de la regió metropolitana, concentrats significativament en alguns sectorsestratègics vinculats amb la societat del coneixement.


Eva Guillamet


84

Ferran Mascarell Cultura i ciutat de continguts
El Pla Estratègic del Sector Cultural de Barcelona proposa que la transformació de la ciutat se sustenti en el desenvolupament de l’activitat cultural.


88

Marina Subirats Educació i formació en la societat del
coneixement

Preparar la població perquè sigui capaç de dominar les noves tecnologies i sàpiga aplicar-les amb creativitat és un dels reptes cabdals del moment present.