Què és el Pla d'Inclusió?

Grup de mans cap amunt amb el cel com a fons i els palmells cap a la càmera

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el document que articula les polítiques sectorials i territorials que garanteixen la prestació de serveis per la inclusió de la ciutadania.

És el principal instrument que té l’Ajuntament per treballar per una ciutat inclusiva i cohesionada i per lluitar contra els factors d’exclusió que hi ha a la ciutat.

Una de les prioritats del govern municipal és fer de Barcelona una ciutat on totes les persones gaudeixin de benestar i de qualitat de vida.

El Pla ha de permetre una resposta àmplia, unitària i eficaç del conjunt de la ciutat (i no tan sols de l’Ajuntament).

Per fer-ho, el Pla s’organitza en 4 línies d’actuació estratègiques:
 • L’Ajuntament de Barcelona, una administració municipal inclusiva.
 • Barcelona, ciutat inclusiva i cohesionada
 • Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat.
 • Una estratègia compartida amb la societat civil i la ciutadania.

Cada línia d’actuació té uns objectius generals que es materialitzen en unes actuacions concretes per tal de respondre a les necessitats ciutadanes de forma immediata i eficaç.

Aquests objectius i aquestes actuacions impliquen tota l’administració municipal, les altres administracions, les associacions i la ciutadania.

Pujar ↑

Qui l’impulsa?

L’Ajuntament des de totes les seves àrees, i sobretot des dels serveis municipals que treballen pel benestar de les persones, (àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports).

La principal novetat d’aquest Pla d’inclusió és que es treballarà conjuntament amb entitats i organitzacions de la ciutat (en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva) per donar una resposta àmplia i eficaç a les necessitats socials de la ciutadania, i amb el màxim consens polític.

Pujar ↑

Per què es fa?

Per assegurar la cohesió social, reduir desigualtats i aconseguir la igualtat d’oportunitats. I per això, el Pla:

 • Prioritza les persones més vulnerables, especialment els infants i els adolescents.
 • Detecta i actua en la fase prèvia de l’exclusió social.
 • Mobilitza tots els recursos, socials, civils i empresarials.
 • Treballa des de la proximitat dels barris i amb la comunitat.
 • Coordina tots els agents implicats.

Pujar ↑

Com s’ha elaborat?

El Pla és el resultat d’un ampli procés participatiu. El document final ha comptat amb aportacions del conjunt de la societat civil. Hi han intervingut:

 • El Consell Municipal de Benestar Social, que agrupa més de 150 entitats i institucions.
 • L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, organització que aplega més de 470 entitats.
 • Els professionals de les diferents gerències municipals.
 • La ciutadania.

Pujar ↑

A qui s’adreça?

A tota la ciutadania, i en especial a les persones que pateixen o estan en risc de patir exclusió social. Als professionals, agents socials i ciutadans que treballen per la cohesió social a la ciutat de Barcelona.

Pujar ↑

Què és l’exclusió social?

Són aquelles situacions que pateixen persones o grups de persones que han de fer front a diversos desavantatges, més o menys greus, com la manca de treball, les dificultats amb la vivenda, la manca d’ingressos econòmics... que els posa en situació de vulnerabilitat i desigualtat respecte el seu entorn.

L’exclusió social es manifesta en algun dels següents àmbits:

 • Econòmic: pobresa.
 • Laboral: atur.
 • Residencial: habitatge inaccessible, sense llar, assentament informal.
 • Formatiu: analfabetisme, nivell formatiu insuficient.
 • Sociosanitari: vellesa fràgil, discapacitat, malalties de risc social.
 • Relacional: debilitat de les xarxes familiars i comunitàries.
 • Ciutadania: feblesa en l’exercici de drets cívics i polítics.
 • Cultural: analfabetisme digital, desigualtat en l’accés al capital cultural.

Pujar ↑