Punt de partida: diagnosi de la realitat

Abans de definir el conjunt de polítiques que es duran a terme per a la inclusió social, s’ha analitzat la realitat de Barcelona per conèixer les dades i les dinàmiques que provoquen risc d’exclusió social i com afecten a la ciutadania.

Aquest és un resum de les dades més significatives del Pla d’inclusió:

Manca d’oportunitats pels joves

Augmenta la precarietat laboral i augmenta el nombre de joves que ni estudien ni treballen.

Envelliment i sobreenvelliment de la població

A Barcelona, 2 de cada 10 persones són més grans de 65 anys.

Més persones dependents

És necessari adaptar la ciutat per a la gent gran i desplegar la Llei d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

Dificultats d’integració de les persones amb discapacitat

Són especialment vulnerables davant les situacions d’exclusió social, ja que sovint necessiten atenció en les seves activitats diàries.

Canvi de paradigma migratori

Hi ha un estancament en l’arribada de població estrangera, que és qui pateix més les conseqüències de la crisi.

Més persones soles

3 de cada 10 llars de Barcelona són unipersonals. Un terç de les persones de més de 65 anys viuen soles.

Augmenten les desigualtats socials

Hi ha un empobriment general de les classes mitjanes.

Augmenta la precarietat laboral

La major part dels contractes signats el 2011 eren temporals i molts eren per a períodes inferiors a un mes.

Mans de persona amb bata blanca subjectant una carpeta i prenent notes
Més aturats de llarga durada i sense prestació

Augmenten les persones que fa més d’un any que estan a l’atur, i es redueix la proporció de persones aturades que reben prestacions o subsidis.

Increment del risc de pobresa

La crisi econòmica afecta a una àmplia part de la societat i les conseqüències les pateixen moltes famílies.

Precarietat de l’habitatge

Augmenta el nombre de famílies que tenen problemes per pagar les despeses d’hipoteca o del lloguer de l’habitatge.

Continua el fracàs escolar

La taxa del 15% d’abandonament d’estudis a 4t d’ESO continua sent molt alta. Cal tenir en compte que l’educació secundària és la porta per entrar al mercat laboral en condicions adequades.

Increment de les addiccions a l’alcohol

L’alcohol és la droga que ocasiona un nombre més alt de primeres visites al Servei d’Orientació sobre Drogues.

No coresponsabilitat en la conciliació laboral i familiar

Les dones encara tenen dificultats per harmonitzar la vida personal, familiar i laboral.

Pujar ↑

Aquesta realitat evidencia la necessitat de treballar per una Barcelona més inclusiva i cohesionada, on tots els habitants gaudeixen de les mateixes oportunitats de benestar i qualitat de vida.