En quins principis es basa el Pla?

Universalitat, solidaritat i accessibilitat dels drets socials

Totes les persones han de gaudir de drets socials i de les mateixes oportunitats per accedir a uns serveis de qualitat.

Prevenció i proactivitat

Els poders públics han d’incidir en les veritables causes dels problemes, actuant en el curt termini i dissenyant actuacions polítiques a mig i llarg termini.

Integralitat i transversalitat

L’actuació municipal ha de tractar la inclusió social des de diferents àmbits per tal de procurar una atenció global a les persones més vulnerables.

Coordinació entre institucions

La realitat de la ciutat fa necessari que les diferents administracions públiques de l’àrea metropolitana es coordinin en polítiques d’inclusió social.

Participació, consens i coresponsabilitat

Cal fomentar una gestió de les polítiques públiques que permeti la interlocució entre les institucions i la societat civil, especialment amb el tercer sector d’acció social. Cal promoure la responsabilitat compartida en funció del rol i les competències de cada un.

Intervencions adequades al cicle de vida i amb visió de gènere

Els poders públics han d’estar alerta de les necessitats i els riscos que comporta cada moment vital i promoure actuacions preventives, tenint en compte la qüestió de gènere.

mans de nens sobre estoig de ceres de pintar
Enfocament a persones i famílies

La política social s’orienta a les necessitats de les persones.

Igualtat en la diversitat

Una ciutat justa, cohesionada i agradable ha de valorar la diversitat en tots els seus àmbits. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant la igualtat d’oportunitats de totes les persones.

Proximitat

Per a unes polítiques públiques més eficients cal treballar des de la proximitat, atenent a les necessitats de cada barri i districte.

Eficiència, transparència i gestió innovadora i àgil

Cal coordinar els recursos de què es disposen i optimitzar-los, intercanviar coneixement amb les associacions del tercer sector, i promoure la transparència per generar confiança i assumir responsabilitats.

Pujar ↑