Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Persones vulnerables i en situació de pobresa

persona sola, asseguda i abraçada als seus genolls en un graó enmig d'una gran escala
Objectius
 • Ampliar els serveis i equipaments del Programa d’atenció a persones sense sostre.
 • Millorar el servei d’atenció a les persones en situació de pobresa extrema i de cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació i habitatge.
 • Ajustar el nombre de places de menjador social a les necessitats d’alimentació que es detectin.
 • Posar en marxa el “Model d’intervenció en població sense llar a Catalunya”, elaborat i consensuat entre el Govern de la Generalitat i les entitats socials.
 • Potenciar una Xarxa de Serveis de Benestar pública, que compti amb la participació d’entitats, agents socials i ciutadania.
 • Consolidar els acords de col•laboració entre el Programa sense sostre i els programes de salut mental
Actuacions
 • Obrir una nova seu del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona que doni cobertura a l’Àrea Metropolitana.
 • Augmentar les ajudes econòmiques per atendre les necessitats bàsiques de les famílies vulnerables.
 • Coordinar amb els Serveis Socials Bàsics del territori un Pla d’actuació per evitar que les persones es quedin sense llar.
 • Obrir un centre d’allotjament puntual dins la nova CUESB (Central Urgències i Emergències Socials de Barcelona) per a persones i famílies que es troben en una situació urgència social i 2 equipaments més per a persones vulnerables.
 • Incrementar el pressupost pels àpats dels menjadors socials.
 • Oferir una actuació global per prevenir els problemes de salut mental de les persones sense sostre, que contempli els serveis de salut, educació, inserció laboral, habitatge, cossos de seguretat i jutjats.
 • Desenvolupar el Pla d’assentaments irregulars de persones itinerants a la ciutat:
  • Prevenir, detectar, informar i fer el seguiment dels assentaments.
  • Impulsar el dispositiu d’inserció social i autonomia amb allotjament temporal per a persones que viuen en assentaments.
  • Atendre les emergències socials de les persones que viuen en assentaments.
  • Oferir programes de retorn voluntari per a persones que viuen en assentaments.
  • Desenvolupar el Pla de la Franja del Besòs.

Pujar ↑