Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Infància i família

mans de persones de totes les edats
Objectius
 • Potenciar els serveis de suport a la família i d’atenció a la petita infància.
 • Consolidar el Servei de Famílies Col•laboradores.
 • Consolidar els Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA).
 • Promoure projectes d’atenció social preventiva per evitar que la pobresa infantil sigui crònica.
 • Donar suport als serveis i projectes que promouen l’educació inclusiva en el temps lliure.
 • Potenciar els serveis d’intervenció socioeducativa amb infants.
 • Millorar la coordinació entre els serveis de diferents administracions de prevenció i atenció social a la infància i les seves famílies.
 • Afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.
Actuacions
 • Desenvolupar el Pla Municipal d’Infància 2013-2016 i el Pla Municipal de Família 2012-2015
 • Ampliar la Xarxa de Centres Oberts adreçats a la petita infància.
 • Augmentar el Banc de Famílies Col•laboradores i atendre totes les demandes del servei.
 • Obrir 2 equipaments als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris per atendre famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de pobresa o risc d’exclusió social i amb dificultats per atendre els fills.
 • Incorporar equips de valoració i tractament als serveis d’atenció a la infància i l’adolescència en risc a 4 zones de la ciutat.
 • Participar en la comissió impulsora del circuit contra el maltractament infantil.
 • Iniciar el projecte “Temps per tu” de suport a famílies amb infants amb discapacitat i de suport a cuidadors de persones depenents, en col•laboració amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD), els Serveis Socials i Centres de Salut.
 • Impulsar la xarxa d’empreses en Nous Usos del Temps (NUST) per promocionar mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Organitzar la campanya d’estiu per a infants i adolescents i atendre totes les demandes d’ajuts econòmics que s’ajustin a la normativa.
 • Ampliar el Programa Respir per cobrir totes les necessitats.
 • Impulsar un pacte de ciutat amb representants del sector econòmic i social per millorar la gestió del temps a Barcelona.
 • Oferir informació atractiva i en lectura fàcil als infants i adolescents.

Pujar ↑