Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Gent gran

parella de persones majors ajuntant les mans sobre un bastó
Objectius
 • Fer una ciutat adaptada a totes les edats, d’acord amb el Projecte de Ciutats Amigues de la Gent Gran de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
 • Fomentar l’envelliment actiu.
 • Millorar els equipaments de barri per a les persones grans (Punts d’Informació dels casals)
 • Promoure la participació de la gent gran.
 • Coordinar la detecció i atenció amb els diferents agents i institucions de casos de maltractament a la gent gran.
 • Garantir l’acolliment residencial urgent de gent gran en situació d’urgència social.
 • Ampliar en el territori la xarxa de serveis de suport a la vida quotidiana per a les persones grans fràgils i depenents.
Actuacions
 • Desenvolupar el Pla Municipal per a la Gent Gran que contempli, entre d’altres, les conclusions del diagnòstic participatiu del Projecte de Ciutats Amigues de la Gent Gran de l’OMS.
 • Fer accions i campanyes per seguir promovent l’envelliment actiu.
 • Oferir habitatges amb serveis per a gent gran per promoure la vinculació al barri i a la comunitat.
 • Continuar oferint el Servei d'Atenció Domiciliària a les persones grans.
 • Seguir cobrint totes les urgències del Servei d'Atenció a les Urgències de la Vellesa (SAUV).
 • Signar més acords amb els operadors públics i privats que ofereixen avantatges o descomptes als titulars de la targeta rosa.
 • Potenciar el treball en xarxa entre entitats, serveis sanitaris i serveis socials, i millorar i ampliar els programes de formació i suport a les famílies cuidadores.
 • Continuar el Programa d'adaptació funcional de la llar per a persones grans amb dependència o discapacitat.
 • Actualitzar el protocol de detecció i intervenció en situacions de maltractament a persones grans, ampliar el servei d’atenció en situacions de maltractament i promoure accions de sensibilització.
 • Enfortir els programes i serveis de prevenció i detecció (programes de sensibilització veïnals, Servei d’Urgències a la Vellesa, Servei de Teleassistència i Servei d’Inspecció de l’ICASS).
 • Reforçar altres mecanismes de prevenció com són les taules de treball coordinades amb els cossos de seguretat, salut, serveis socials i serveis d’atenció a la víctima, o el Servei d’Atenció Domiciliària.
 • Agilitzar els tràmits d’incapacitació i d’ingrés urgent.

Pujar ↑