Les persones i el barri, centre de les polítiques de qualitat de vida i igualtat

El Pla impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social. Ho farà treballant des dels barris.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica III

La tercera línia recull les prioritats de l’administració municipal sobre la inclusió social i com impulsarà noves mesures per adaptar els serveis socials i els serveis que vetllen per la qualitat de vida i el benestar de les persones a les noves realitats d’exclusió social.

Ho farà treballant des dels barris i per als barris. Es promouran actuacions per millorar l’autonomia i apoderament de persones i famílies, i s’impulsarà la renovació i creació de nous equipaments.

Habitatge

mà girant la clau d'una porta
Objectius
 • Augmentar el nombre d’habitatge social a Barcelona, d’acord amb les altres administracions i els agents econòmics i socials.
 • Evitar, en la mesura del possible, els processos de desallotjament i desnonament a la ciutat i, quan es produeixin, fer tot el possible per reduir els efectes negatius en menors i persones vulnerables.
 • Millorar els sistemes d’accés a l’habitatge.
 • Facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer de preu assequible.
 • Augmentar els recursos i el nombre d’equipaments i serveis per millorar l’atenció a les persones i famílies que pateixen processos de desallotjament o desnonament.
 • Millorar el sistema d’adjudicació d’habitatges destinats a emergències socials, amb especial atenció a les persones més vulnerables.
Actuacions
 • Obrir 2 centres d’acolliment temporal familiar, amb un total de 65 habitacions, per a persones i famílies desallotjades o desnonades.
 • Ampliar el nombre d’habitatges de lloguer de preu assequible per a emergències socials i contingents especials (persones grans, persones amb discapacitat, dones víctimes de violència masclista i persones en risc d’exclusió). Se signaran convenis amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i amb entitats financeres
 • Dedicar una partida pressupostària a la compra de pisos per augmentar els habitatges de lloguer de preu assequible.
 • Obrir un nou equipament municipal per substituir els allotjaments en pensions per a persones amb necessitats socioeconòmiques.
 • Fer una campanya de sensibilització perquè els propietaris de pisos buits els cedeixin a la borsa d’habitatge de lloguer social.
 • Crear un servei de mediació entre propietaris i llogaters a les Oficines d’Habitatge.
 • Fer d’intermediari amb bancs i caixes, sempre que sigui possible, per aconseguir una negociació amb els afectats dels processos de desnonament i desallotjament.
 • Signar convenis amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els col•legis d’advocats i de procuradors i el Departament de Justícia de la Generalitat per tal que els serveis socials municipals atenguin els menors i persones vulnerables afectats per desnonaments.
 • Augmentar el nombre d’habitatges d’inclusió.
 • Ampliar les hores d’atenció del Servei d’Assessorament Jurídic de les Oficines de l’Habitatge a disposició de les persones que es troben en risc o en procés de desnonament.
 • Subvencionar l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), en els casos de dació en pagament d’habitatge habitual, quan es compleixin alguns requisits socials i econòmics.
 • Augmentar els ajuts per a les famílies que pateixen risc de desnonament per impagament i subvencionar, quan calgui, el preu del lloguer a les famílies que accedeixen a habitatges del Patronat Municipal.
 • Organitzar un procés participatiu ciutadà per buscar propostes innovadores per millorar les condicions d’accés a l’habitatge i activar el mercat de l’habitatge social.
 • Continuar desplegant els programes del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, orientats a persones que tenen problemes per accedir a l’habitatge o estan en risc de perdre’l.

Pujar ↑