Les 4 línies estratègiques

El Pla s’organitza en 4 línies estratègiques que es despleguen en objectius i actuacions. Els objectius indiquen el camí que seguiran les actuacions municipals (plans sectorials, plans específics i programes) per avançar cap a una ciutat inclusiva.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica II

Barcelona, ciutat inclusiva i cohesionada

vista parcial de persones construint un pilar amb peces de plàstic

Totes les polítiques públiques tenen efectes sobre la inclusió i la cohesió social. És per això que en el Pla d’Actuació Municipal (PAM), cada àrea de l’Ajuntament especifica quines mesures desenvoluparà per fer de Barcelona una ciutat inclusiva.

L’Àrea de Seguretat, Prevenció i Mobilitat millorarà:
 • La seguretat viària, especialment la dels escolars i la gent gran.
 • El Servei de Transport Públic.
 • Les connexions i infraestructures de mobilitat i transport de la Regió Metropolitana.
L’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació treballarà per:
 • Crear un nou model de relació entre l’administració, les empreses i els centres de coneixement que potenciï el creixement econòmic.
 • Adaptar els serveis d’ocupació a la demanda actual amb nous serveis i programes.
 • Millorar la qualitat i la competitivitat del sector comercial.
 • Donar suport a les iniciatives emprenedores i consolidar la Xarxa d’Inserció Sociolaboral.
L’Àrea d’Hàbitat Urbà desplegarà diverses mesures per:
 • Millorar els serveis que ofereixen les oficines d’habitatge.
 • Fomentar la col•laboració entre l’Ajuntament, els agents socials i la ciutadania.
 • Promoure l’economia verda i la innovació, reduir les emissions de carboni i millorar l’eficiència dels recursos.
 • Millorar la seguretat i accessibilitat dels espais públics.
L’Àrea d’Educació treballarà per:
 • Ampliar les places d’alumnes de les escoles bressol.
 • Millorar la qualitat del sistema escolar i promoure l’educació en valors.
 • Millorar l’èxit escolar i lluitar contra l’absentisme i l’abandonament escolar.
L’Àrea de Cultura i Coneixement treballarà per:
 • Promoure el patrimoni de la ciutat i la cultura popular i tradicional.
 • Crear una xarxa d’equipaments culturals als barris orientada a la formació, la creació i la producció cultural.
 • Promoure Barcelona com a ciutat universitària de referència.
L’Àrea de Recursos promourà:
 • La participació ciutadana i millorarà els canals de comunicació entre l’administració i les associacions.

Pujar ↑