Les 4 línies estratègiques

El Pla s’organitza en 4 línies estratègiques que es despleguen en objectius i actuacions. Els objectius indiquen el camí que seguiran les actuacions municipals (plans sectorials, plans específics i programes) per avançar cap a una ciutat inclusiva.

Línia estratègica II
Barcelona, ciutat cohesionada

Línia estratègica I

L’Ajuntament de Barcelona, una administració municipal inclusiva

vista parcial del logo de l'ajuntament de Barcelona

Els diferents àmbits municipals han de tenir en compte la inclusió social i treballar amb una visió i un plantejament global.

Aquesta línia estratègica desenvolupa mesures per millorar els canals de comunicació i els espais de trobada de l’administració municipal i la ciutadania per tal de conèixer millor les necessitats i treballar conjuntament.

Objectius
  • Treballar per la inclusió social des de tots els àmbits municipals
  • Millorar la coordinació de les diferents àrees municipals en les actuacions inclusives
  • Millorar l’atenció ciutadana inclusiva des de totes les àrees
  • Promoure la recerca sobre inclusió social en l’àmbit acadèmic
  • Fomentar l’intercanvi de bones pràctiques
  • Fomentar la innovació per la inclusió social
  • Fer de l'Ajuntament un referent del sector públic en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa
  • Desenvolupar una estratègia compartida a través de l’Acord Ciutadà
  • Promoure la coordinació entre les administracions catalanes responsables de la inclusió
  • Fer de Barcelona una ciutat inclusiva, referent internacional
Actuacions
  • Incloure actuacions per una Barcelona inclusiva en els objectius de totes les àrees municipals, en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i en el Pla d'Inversions (PIM)
  • Definir un model d'administració inclusiva i concretar amb mesures.
  • Crear un grup de treball amb les diferents àrees municipals per avançar cap a una administració inclusiva.
  • Crear canals de comunicació eficaços entre els àmbits municipals que treballen la inclusió.
  • Millorar els canals de comunicació amb la ciutadania i simplificar els procediments.
  • Integrar tots els canals d'atenció (Web, telèfon, xarxes socials, atenció presencial) en eines i instruments que els facin més inclusius.
  • Incorporar criteris socials i mediambientals en els processos de contractació pública municipal.
  • Reservar el 2% de places de personal de l'Ajuntament, dels ens autònoms i de les empreses públiques per a persones amb discapacitat.
  • Mantenir la reserva social fins al 20% en contractes negociats i menors de l'Ajuntament.
  • Mesurar els beneficis socials dels programes municipals.
  • Participar en les xarxes internacionals i col·laborar en l'organització del Congrés Mundial de Ciutats Educadores per la Inclusió de 2014.
  • Fer el seguiment de la nova Llei de Mecenatge i alinear-hi les polítiques de la ciutat.

Pujar ↑