Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Temes de debat
El debat entorn el teatre i les polítiques que la ciutat s’ha de plantejar al respecte, contempla les següents qüestions:

1. Com estimular i afavorir la creativitat i el talent a la ciutat?

Què pot fer la ciutat per tal de crear les condicions necessàries perquè el talent i la creativitat aflorin? Com acompanyar la creativitat emergent? Són les escoles de teatre privades i l’Institut del Teatre els principals vivers per la jove creació? I un cop acabada la forma. Quin paper juguen projectes com les Golfes de Can Fabra pel foment de la creació?

Com estimular la qualitat creativa entre els professionals més consolidats? És la via de les coproduccions, les residències i els intercanvis una bona manera d’afavorir la creativitat? Quin és el rol que pot jugar l’Ajuntament en aquest àmbit?


2. Com garantir els espais i les oportunitats d’expressivitat teatral i de la pràctica amateur?

Quina és la realitat del teatre amateur a la ciutat? Quin suport reben els grups amateurs i quin hauria de ser el rol de l’Ajuntament en aquest sentit? L’expressivitat teatral com a mitjà transformador de la realitat. Quina és avui la dimensió social i educativa del teatre? Quina volem que sigui en el futur?


3. Quines estratègies necessita plantejar-se el sector teatral per crear més públics?

Tenim un problema de públics de teatre a la ciutat? I en tot cas quines en són les causes i què pot fer-hi l’Ajuntament al respecte? Fins a quin punt es pensa en el públic o en els públics alhora de programar? Per on passa un major accés al teatre entre els ciutadans de Barcelona? Per programar amb uns altres criteris? Per una política de preus diferent? Per una major fidelització dels públics?


4. Com articular, complementar millor i completar els circuits i els espais de difusió teatral a la ciutat?

El mapa de sales escèniques de la ciutat dibuixa uns circuit de sales grans privades per una banda, els equipaments públics de capitalitat per altra, les sales anomenades “alternatives” i la xarxa d’espais de districte i el circuit “+aprop”. Estan clars els rols i les competències de cada un? Quin ha de ser el paper del Mercat de les Flors com a teatre municipal? Què ha de fer l’Ajuntament en relació a les sales “alternatives”?


5. Quin ha de ser el paper dels festivals de teatre i arts escèniques a Barcelona?


És el Grec avui l’aparador internacional que Barcelona necessita? Què necessita la ciutat? Per on passa el futur d’un festival com el Grec? Quin és el paper que han de jugar els altres festivals i l’Ajuntament en relació a aquests?6. Quin ha de ser el paper de l’Ajuntament en la projecció internacional dels creadors barcelonins?