Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Temes de debat
Es proposa articular el debat al voltant dels següents temes:

1. Radiografia de la creació a Barcelona

Balanç i sensibilitat post-Fòrum. Ubicació de la creativitat a Barcelona
Els espais de creació independents o laterals als espais institucionals
Aportacions a la cultura visual de la nova demografia de la ciutat
Localització de nous formats d’expressió creativa


2. La ciutat com a espai de programació i exposició vs. la ciutat com a espai laboratori i de producció

Balanç de l’oferta actual de programació i d’espais d’exposició. Reptes i oportunitats
Balanç de les oportunitats i facilitats per la producció i creació. La ciutat laboratori: en quin moment estem?
Les vinculacions amb la cultura tecnocientífica, la universitat i la recerca com a estímul a la creació i la innovació.
El paper de les xarxes de treball, locals i internacionals, en el foment de la producció artística.


3. La cultura de la imatge vs. la cultura de la memòria

La complementarietat entre el parament expositiu i la cultura de l’arxiu, l’exposició amb la biblioteca, el disseny amb el contingut. La importància dels processos i la seva visualització en la creació artística.
Quins reptes ens hem de plantejar en aquest sentit? Quines línies de treball es deriven de la posada en valor d’ambdues facetes de la cultura?


4. La figura del ciutadà sobre l’urbanita

El paper que juga avui el ciutadà en relació a la ciutat i en relació a l’art. Cap on estem tendint? Cap on caldria posar l’èmfasi? Per on passa el foment d’una major implicació i participació ciutadana?
La didàctica de l’art i la creació de nous públics. Com s’està treballant i a on caldria incidir per tal de crear uan ciutadania més sensible i activa amb el món de l’art?


5. La professionalització i sostenibilitat del sector

Quins reptes es plantegen a Barcelona pel que fa a aquest àmbit?
Com fer front a la precarietat laboral existent en l’àmbit de les arts visuals?


6. Replantejament dels compromisos institucionals a la ciutat i diferenciació de les activitats de les institucions

Quin paper ha de jugar l’administració pública en el camp de les arts?
Quin objectius s’hauria de plantejar?
Quina solució pot donar a les diferents demandes realitzades?