Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

Un debat obligat en temps de globalització: quin ha de ser el paper de la llengua, de la catalana i de la castellana, en una ciutat cada cop més diversa i plurilingüe com és Barcelona. La llengua catalana en el marc de les relacions interculturals.

L’ambivalència del català (llengua majoritària als països catalans, llengua minoritària en l'escenari global) en el context de la diversitat lingüística mundial. Projectes, entitats, polítiques de foment de la llengua a Barcelona.

Quins són els reptes de futur?
Com afecta el debat pel que fa les polítiques culturals de la ciutat?