Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula
Ens trobem en un moment històric definit per l’evolució de la societat industrial a l’anomenada societat del coneixement el desenvolupament de la qual es fonamenta, principalment, en la ràpida incorporació de determinades innovacions científiques i tecnològiques a la nostra realitat més quotidiana. Altres innovacions, no menys importants, malgrat no tenir una aplicació immediata, ens aporten una evolució conceptual, una manera diferent d’aproximar-nos i entendre el nostre entorn.

Per aquest motiu, les transformacions que acompanyen aquesta evolució no són tan sols econòmiques, sinó també i sobretot, culturals i socials. És per això que cada cop resulta més necessari posar en marxa estratègies adreçades a divulgar aquests nous coneixements i les possibles aplicacions i qüestions ètiques, socials, econòmiques i polítiques que se’n deriven.

En aquesta taula volem abordar els reptes que Barcelona s’ha de plantejar pel que fa les interseccions entre ciència i societat, així com les vies per incrementar la cultura científica de la ciutadania.