Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Connectar cultura i educació és la principal estratègia per afavorir un desenvolupament integral. En aquest sentit, Cultura, educació i proximitat és una aposta per articular una xarxa d’equipaments que duguin a terme com a funció prioritària la formació artística, prioritzant especialment l’activitat de sensibilització i iniciació als llenguatges artístics, ja sigui com a pràctica amateur, ja sigui com a pràctica adreçada a la formació per a la professionalització.

La intenció d’aquest programa és ampliar les possibilitats i oportunitats dels ciutadans d’iniciar-se en les pràctiques culturals de tota mena (música, dansa, teatre, arts visuals, etc.) com a mecanisme d’expressivitat individual i col·lectiva.


Projectes de Cultura, educació i proximitat

Pla d’escoles de formació artística

Desplegament d’una xarxa de centres, públics i privats, especialitzats en la formació artística i la pràctica cultural. El conjunt de centres d’aquesta tipologia s’adreça a persones de totes les edats, i posa especial èmfasi a articular programes de formació artística amb escoles i instituts. La xarxa estarà formada per:

- Noves escoles d’arts públiques (inclou música, teatre, dansa, arts visuals, circ, etc.).

- Centres privats i associatius preexistents que ofereixen formació d’iniciació i elemental.


Xarxa de centres culturals de proximitat

Articular una xarxa de centres culturals de proximitat que ofereixin oportunitats i recursos per a la pràctica cultural, a partir de qualificar i dotar de millors recursos als centres cívics que han desenvolupat una clara orientació i trajectòria de centre cultural.

Amb vocació d'incidir en el territori, aquests centres articularan una oferta formativa de qualitat, tallers per l'assaig i l'expressió artística amateur així com espais de petit i mitjà format per la difusió cultural.

La Xarxa de centres culturals de proximitat vol estimular la participació cultural de la ciutadania en els diferents barris de la ciutat, actuant alhora com a plataformes de connexió amb altres circuits, projectes i oferta cultural de Barcelona.


Programa de coordinació entre educació i cultura

Programa destinat a incrementar i millorar les relacions entre educació i cultura, per fomentar nous públics per a la cultura i impulsar la pràctica artística en tots els àmbits, especialment l’escolar, incloent projectes com ara:

- Ús per a activitats culturals dels equipaments i recintes educatius fora de l’horari escolar.

- Increment de la coordinació de projectes entre les biblioteques escolars i les biblioteques públiques.

- Suport i impuls als programes culturals dels centres d’educació secundària.

- Millora de la qualitat pedagògica de l’oferta cultural en general.


Iniciatives per a l’ampliació de públic per a la cultura

Suport al desenvolupament d’iniciatives per incrementar el públic de la cultura, com ara el suport a clubs de consum cultural, cercant el vincle amb els mitjans de comunicació i, en especial, amb la televisió.

- Recórrer al Carnet de Biblioteques com a mecanisme per a l’ampliació de públics.

- Suport a les iniciatives de captació i fielització de públics ja existents, com el Club TR3SC.


Programa d’art i espai públic

Desenvolupament de projectes que accentuïn la relació entre art i espai públic, potenciant el paper de dinamitzador social de l’art i la seva capacitat per generar processos positius d’interacció ciutadana.