Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Posada en marxa d’un programa de llarga durada que desenvolupi la protecció de la diversitat cultural i la promoció d’espais i processos per al diàleg intercultural en el conjunt del sistema cultural de la ciutat. Cercant la complicitat de les principals institucions, equipaments, esdeveniments i agents culturals de la ciutat i implicant, en especial, les associacions, els col·lectius i els agents culturals nouvinguts a Barcelona.


Projectes del Programa per al diàleg intercultural

Proximitat i diàleg intercultural

Facilitar que tots els equipaments i infraestructures del sistema cultural elaborin i posin en marxa projectes i accions per incrementar el diàleg intercultural.


El món a Barcelona

Programa que promou la diversitat i el diàleg cultural a Barcelona, a partir de l’organització de projectes i activitats al voltant de diferents regions culturals del món. Aquest programa pretén oferir una mirada urbana i contemporània de la realitat cultural del món, defugint de visions reduccionistes centrades únicament en els elements folklòrics i tradicionals de les diferents cultures. El programa El món a Barcelona impulsarà la presència de les cultures d’origen dels nous barcelonins i barcelonines.


2008 Any Internacional del Diàleg Intercultural

La convocatòria feta pel Consell d’Europa identificant el 2008 com a l’Any Internacional del Diàleg Intercultural ha de ser el marc idoni per fixar les bases conceptuals i programàtiques que cal desplegar en els propers anys en relació amb el diàleg intercultural.


Fòrum de la Mediterrània

Promoure la realització anual d’una trobada d’agents culturals de la Mediterrània (programadors, creadors, gestors i responsables d’institucions, equipaments, xarxes, col·lectius i entitats), adreçada a fomentar la cooperació cultural i a incentivar les coproduccions, els intercanvis i les residències. En col·laboració amb l’IEmed i la Casa Àrab.


Centre d’Acolliment Lingüístic

Suport i potenciació del Centre com a garantia d’efectiu acolliment, en un context d’increment de la diversitat cultural i de foment de la convivència, en què la llengua té un paper fonamental com a element d’integració i participació. Accentuació de la dimensió de la llengua catalana com a instrument d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i de ciutadania.


Linguamón - Casa de les Llengües

Impuls a Linguamón - Casa de les Llengües, creat el 2006 per la Generalitat de Catalunya, com a plataforma per la sostenibilitat lingüística; com a espai per facilitar la presència de les llengües al ciberespai i com a equipament útil per projectar internacionalment models d'èxit en la gestió del multilingüisme. S'ha previst ubicar Linguamón al recinte de Can Ricart.


La Mercè i les festes de la ciutat

Aprofundir en la vessant de les activitats festives de la ciutat com a trobades de convivència i de pràctica real d’interculturalitat, reforçant la festa com a activitat per potenciar els valors del civisme i la participació democràtica. A banda de la Mercè, la Cavalcada de Reis, Santa Eulàlia o el Carnaval, aquesta dimensió ha de desenvolupar-se també en els actes festius de cada districte i barri de Barcelona.