Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Web: www.conselldecultura.cat

Constitució i posada en marxa del Consell de Cultura de Barcelona, concebut com a instrument d’anàlisi i reflexió de les polítiques culturals locals i de les seves accions preeminents, assumint com a marc per al contrast la permanent avaluació, actualització i posada al dia del Pla estratègic del sector cultural. El Consell de Cultura es constitueix en el marc de la normativa de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

El seu objectiu central és la vocació de promoure pensament estratègic entre els agents culturals barcelonins, per fer front als reptes d’un entorn econòmic i cultural globalitzat, desenvolupant la mirada de l’Agenda 21 de la cultura. Igualment, el Consell ha de reflectir la pluralitat de realitats i sensibilitats que configuren la ciutat mitjançant processos i mecanismes participatius.


Entre les seves funcions, destaquen les següents:

Assistir i assessorar l’Ajuntament de Barcelona en matèria cultural, en especial mitjançant l’emissió de dictàmens sobre les actuacions municipals en l’àmbit de la cultura, i també sobre programes o iniciatives que siguin considerades d’interès especial.

Fomentar processos participatius entre les entitats per tal que aquestes puguin manifestar-se sobre temes d’especial interès.

Promoure la coordinació entre els sectors de les arts i la cultura amb els sectors més propers a les polítiques culturals, en especial el sector educatiu.

Donar suport als consells de cultura de districte en els temes de la seva competència.

Generar debat i coneixement sobre la cultura i la ciutat.

Actualitzar el Pla estratègic de cultura de la ciutat de manera quotidiana, i mantenir el contrast de la formulació, execució i avaluació de les polítiques culturals.

El Consell de Cultura desenvoluparà funcions d’observatori de les dinàmiques culturals urbanes i de la diversitat cultural, tot generant estudis i recerca, assajant indicadors, analitzant bones pràctiques i promovent l’intercanvi i el treball en xarxa amb altres iniciatives similars.


Obrir el web: Consell de Cultura de Barcelona
Document PDF per descarregar: Estatuts del Consell de Cultura de Barcelona


Per a més informació sobre el Consell de Cultura de Barcelona visiteu aquí.