Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Programa per incrementar les dinàmiques de connexió dels diferents agents culturals entre si, a diferents escales. Les dinàmiques de connectivitat han de servir per contribuir a incentivar, mantenir, reforçar i consolidar les xarxes existents al voltant de la gran quantitat d’agents en els sectors culturals de la ciutat, i també per crear-ne de noves. Des d’un concepte de cultura en xarxa, que cooperi a escala local, metropolitana, catalana, estatal i internacional.

El programa Connectivitat cultural fa una aposta per:

- Augmentar la connectivitat entre els agents culturals en les diverses escales territorials.

- Garantir les condicions per a la projecció internacional, afavorint polítiques de coproducció i intercanvi.

- Incentivar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els diversos sectors de la cultura.


Projectes de Connectivitat cultural

Anella Cultural. Xarxa de distribució de continguts en línia per als centres culturals

Pla per connectar els principals equipaments culturals públics a la nova xarxa Internet avançada, invertint en l’adquisició de la infraestructura necessària, la formació dels professionals i les accions de comunicació complementàries. La posada en marxa de l’Anella Cultural ha de reforçar la condició dels centres culturals com a nodes en la producció cultural i per incrementar la participació activa de la xarxa d’equipaments culturals de Barcelona (museus, biblioteques, centres culturals de proximitat, equipaments de suport a la creació, teatres) en l’evolució de les tecnologies associades al coneixement i en la circulació global dels continguts culturals.


Oficina de Connexió Internacional

Creació d’una agència o oficina que faci les funcions de nòdul per a la connexió internacional dels projectes i equipaments culturals de Barcelona i fomenti la coproducció, la cooperació i l’intercanvi. Amb una orientació clara vers l’increment de la presència de la ciutat i els seus agents culturals en les xarxes sectorials (de creació, de gestió, de programació).


Portal digital de la cultura de Barcelona

Desenvolupament de totes les potencialitats del Canal Cultura com a plataforma digital multicanal, com a espai públic de comunicació, informació i creació per a la comunitat cultural i per al públic en general. Com a portal digital de la cultura de la ciutat, el Canal Cultura ha de contenir informació de tots els sectors culturals de la ciutat, mecanismes participatius i arxius digitals, i ha de potenciar al màxim nivell la difusió de la cultura digital entre la ciutadania. En realitat, el Portal Digital ha de tendir a ser una televisió cultural digital.


Xarxa virtual d’accés al patrimoni documental municipal

Impulsar el desenvolupament d’una xarxa que faciliti l’accés al patrimoni documental municipal a través d’Internet, amb accions com ara la utilització d’un mateix programari informàtic per part dels dotze centres de l’Arxiu Municipal de Barcelona, la digitalització progressiva de diferents conjunts documentals de l’Ajuntament de Barcelona, i la incorporació al projecte Portal de Archivos Municipales, que pretén crear una xarxa virtual d’arxius municipals de tot l’Estat.


Catàleg únic de Biblioteques Públiques

Impuls al desenvolupament dels nous aplicatius de gestió bibliotecària, a nivell català.


Barcelona Activa Cultural

Centre de suport professional per a entitats i empreses culturals de Barcelona. Centre d’impuls, suport i assessorament a microempreses, entitats culturals i persones a títol individual que tinguin projectes innovadors dins l’àmbit cultural. Barcelona Activa Cultural funcionarà com a centre de suport a la producció artística pel que fa a l’assessorament jurídic i financer i l’obtenció de recursos. Funcionarà, alhora, com a viver d’empreses i també com a centre de formació professional en la gestió cultural.


La Fundació Barcelona Cultura, instrument de cooperació

La Fundació Barcelona Cultura, posada en marxa durant el 2006, ha de ser potenciada com a marc estable de cooperació pública i privada, amb un diàleg permanent entre els sectors socials i els mons financer, industrial i empresarial i l’Ajuntament de Barcelona.


Programa metropolità de cultura

Pla per al desenvolupament, en el marc que plantegi la futura Llei d’organització territorial de Catalunya, dels eixos del Programa metropolità de cultura (2003): Capital cultural policèntrica, sistema metropolità de proximitat, oferta cultural metropolitana, parc metropolità de la producció cultural, i observatori metropolità de la cultura.


Línia de suport a projectes de cooperació internacional amb la Mediterrània i Llatinoamèrica

Impulsar preferentment tots aquelles projectes de cooperació cultural internacional que es basin en l’intercanvi amb les dues regions culturals amb les quals hi ha més trajectòria històrica de cooperació: l’espai cultural de la Mediterrània i l’espai llatinoamericà.