Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Jordi Martí i Grau - Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona
Benvinguts al Pla Estratègic de Cultura

Barcelona viu, com moltes altres ciutats europees, processos de canvi que cal identificar per preveure tendències de futur i maneres d’afrontar-los. La realitat canvia, i la cultura urbana en temps de globalització evoluciona, es transforma i planteja noves necessitats davant les quals és essencial reflexionar-hi i incidir-hi des de les administracions públiques. I no d’una manera reactiva sinó ben al contrari, anticipant-se a la predicció de futures realitats i procurant intervenir per generar un entorn de convivència urbana i de riquesa cultural que afavoreixi el benestar del conjunt dels ciutadans i ciutadanes.

En aquest sentit, són importants els instruments d’anàlisi i de planejament urbà, ja que permeten dotar-se d’una visió de conjunt i d’una coherència en el global de mesures, accions i polítiques que es duen a terme —sobretot des de l’Administració pública, però també des dels sectors privat i associatiu—, d’acord amb un model de ciutat compartit.

Amb aquesta vocació va néixer i es va dissenyar el Pla estratègic del sector cultural de Barcelona, promogut per l’Institut de Cultura i aprovat el maig del 1999. Un pla que ha servit de marc de referència i d’orientació per a les polítiques culturals dels darrers anys, i que ha contribuït sens dubte a situar la cultura en un punt central de les polítiques públiques a Barcelona. Les grans línies estratègiques que marcava aquest pla encara són en bona part vigents, i cal continuar treballant en la mateixa direcció. Tanmateix, l’acompliment satisfactori de molts projectes i també la detecció de noves realitats obliguen a pensar en una nova etapa, una nova mirada i uns nous accents de cultura.

És per això que l’Institut de Cultura de Barcelona ha impulsat un procés de revisió i actualització del Pla del 1999. Un procés de coresponsabilitat que ha comptat amb la participació i la complicitat dels sectors implicats directament o indirectament en el desenvolupament cultural de la ciutat. Per contrastar i debatre la diagnosi sobre el moment actual que viu la ciutat i per identificar els processos culturals de renovació urbana més significatius. Per detectar i prioritzar les necessitats de cada sector i, finalment, per acabar definint els nous reptes estratègics per al futur de la ciutat.

L’Institut de Cultura, a l’hora d’impulsar el procés d’actualització del Pla Estratègic de Cultura, ha actuat des del convenciment que cal comprendre l’entorn canviant i les dimensions cada cop més àmplies del fet cultural com a premisses bàsiques per definir i desenvolupar polítiques culturals per al segle XXI. Un context canviant, condicionat per transformacions molt importants al món sencer. Les tecnologies de la informació i la comunicació, més enllà de la seva capacitat instrumental, configuren un nou paradigma de societat en què tot allò que fins fa poc era estable ha començat a sacsejar-se. Les noves migracions, les transformacions econòmiques, els fenòmens associats a la globalització i els problemes ambientals generen noves necessitats i nous reptes, alhora que situen les ciutats com els territoris on, d’una manera més cruenta, es manifesten les oportunitats i els perills de la nova era.

La cultura no és aliena a aquests canvis: una tendència a la banalització, a la substitució dels continguts artístics pel concepte d’entreteniment, a l’aparició d’una poderosa indústria multinacional mediàtica i de continguts que copa els canals de difusió cultural i, sobretot, imposa codis i formes de presentació. Tot un conjunt d’elements sobre els quals les polítiques culturals exerceixen, o haurien d’exercir, un paper de contrapès no sempre fàcil i que cal desenvolupar des de la visió de les polítiques culturals com a projecte de ciutat, ineludiblement compartit amb el conjunt de persones, institucions i sectors que actuen diàriament en la cultura de Barcelona.


Jordi Martí i Grau
Delegat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona