Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Oficina Tècnica

És l’encarregada de la gestió i organització diària del procés de revisió i actualització del Pla Estratègic. Formada per una coordinació tècnica i un equip d’assessors externs té les funcions de: recollir i elaborar la informació existent, donar contingut i dinamitzar les reunions de les diferents taules, redactar les conclusions i participar activament en l'elaboració del diagnòstic, participar activament en l'estructuració de les estratègies, els objectius i les accions del Pla així com participar activament en la redacció dels diferents documents finals.
Oficina de Nous Projectes
La Rambla 88-94
08002 Barcelona
Telèfon: 93 316 11 97
Fax: 93 316 12 30
E.mail: plaestrategicdecultura@mail.bcn.es