Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

El primer procés d’actualització del Pla ha renovat la mirada a mitjà i llarg termini sobre la ciutat i sobre la cultura i, tal com preveia el Pla en el seu sistema d’implantació, ha permès reajustar el conjunt de propostes i iniciatives.

Aquesta mirada renovada s’ha concretat en la formulació dels Nous accents 2006 i en el conjunt de projectes estructurants, que s’han de desenvolupar en un marc temporal, amb una estructura organitzativa i amb una metodologia determinada.


1. El marc temporal: Dos horitzons, el 2010 i el 2015


L’any 2010 és l’horitzó que prefigurà el Pla de l’any 1999 i, per tant, serà un context idoni per valorar en la seva globalitat un procés de llarga durada. En aquest sentit, el 2010 pot ser més que una nova actualització del Pla. No obstant això, la necessitat de mantenir el llarg termini —especialment quan bona part dels projectes estructurants tenen temps llargs de desenvolupament, ja que inclouen actuacions de gran dimensió de recursos de tota mena—, aconsella preveure una fita posterior, la del 2015, per tornar a actualitzar el Pla.


2. L’estructura organitzativa per implantar el Pla:

El Consell de Cultura de Barcelona

El Consell de Cultura de Barcelona es constituirà com a marc de participació i tindrà com a primera activitat l’impuls del Pla estratègic del sector cultural. El Consell, creat en el marc de la normativa de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, té un caràcter consultiu. No obstant això, el Consell s’adaptarà, pel que fa a la seva naturalesa i a les seves competències, a les disposicions que la llei del futur Consell de les Arts i la Cultura de Catalunya prevegi per als consells de cultura locals.

El Consell de Cultura de Barcelona és un òrgan de participació, de relació, de debat, de coordinació, d’avaluació i de seguiment. Assumeix el lideratge en el procés d’implantació dels programes estructurants del Pla estratègic de cultura.

Per al funcionament i l’acompliment de la seva missió i els seus objectius, el Consell podrà crear grups de treball específics que es cuidin de temes, necessitats i problemàtiques concrets. Per assegurar el bon funcionament del Consell i dels seus grups de treball, es proposa la creació d’una oficina tècnica.

El Consell de Cultura de Barcelona pretén aglutinar la representació dels interessos i les posicions dels diferents sectors i agents del món cultural de la ciutat. En aquesta línia, els seus membres poden ser de tres tipus:

Membres col·lectius
   (associacions, gremis, col·legis professionals, etc.) representats per qui designi cadascun d’aquests.

Membres institucionals
   (principals institucions culturals públiques i privades de la ciutat, Diputació de Barcelona,
   Generalitat de Catalunya, etc.).

Membres individuals
   (personalitats reconegudes del món cultural o del món social i econòmic, vinculades al desenvolupament
   de la cultura a Barcelona).


Funcions del Consell de Cultura:

Assistir i assessorar l’Ajuntament de Barcelona en matèria cultural, en especial mitjançant l’emissió de dictàmens sobre les actuacions municipals en l’àmbit de la cultura, així com també sobre programes o iniciatives que siguin considerats d’interès especial.

Fomentar processos participatius entre les entitats per tal que aquestes puguin manifestar-se sobre temes d’especial interès.

Promoure la coordinació entre els sectors de les arts i la cultura amb els sectors més propers a les polítiques culturals, en especial el sector educatiu.

Donar suport als consells de cultura de districte en els temes de la seva competència.

Generar debat i coneixement sobre la cultura i la ciutat.

Actualitzar el Pla estratègic de cultura de la ciutat de manera quotidiana, i mantenir el contrast de la formulació, execució i avaluació de les polítiques culturals.

En el supòsit que entri en vigor la llei del Parlament de Catalunya que ha de definir i articular el Consell de les Arts i la Cultura de Catalunya, el Consell de Cultura de Barcelona adaptarà les seves normes reguladores al contingut de l’esmentada llei.


Document PDF per descarregar: Estatuts del Consell de Cultura de Barcelona


3. Metodologia de treball

El nombre i la magnitud dels programes estructurants del Pla aconsellen l’elaboració d’un Pla d’acció anual, que prioritzi les accions, que haurà de ser aprovat pel Consell de Cultura.

També es proposa la creació de l’oficina tècnica, que tindrà com a principal responsabilitat coordinar els treballs d’implantació del Pla. En aquells casos en què s’estimi oportú, quan un projecte no es trobi prou desenvolupat, l’oficina tècnica elaborarà l’avantprojecte i, de manera conjunta amb els agents i institucions implicats, en procurarà el finançament.

Es formaran grups d’impuls —tants com sigui necessari— per a la realització dels avantprojectes. En els grups d’impuls hauran de ser representats els agents i institucions implicats, especialment aquells que participin en el finançament. En aquells casos en què el projecte ja estigui previst o ja hagi començat, l’equip de treball intern tindrà com a objectiu facilitar-ne el desenvolupament segons els criteris del Pla estratègic de cultura. En ambdós casos, l’equip serà responsable de l’evolució i l’avaluació, tant de l’execució dels projectes com dels seus resultats.