Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

La mundialització s’articula a l’entorn de les ciutats. La població es continua concentrant als nuclis urbans, tant a les grans metròpolis del món en desenvolupament (fruit de l’èxode rural dels seus països respectius) com als països rics. Les ciutats creixen en extensió i el governament territorial esdevé complex, vist que els límits municipals no es corresponen amb els límits funcionals de les metròpolis.

En paral·lel, més que en cap altre moment, la població demana uns governs pròxims, responsables amb la democràcia i eficients en els seus serveis. Diversos informes nacionals i internacionals, publicats en aquests darrers anys per les Nacions Unides o la Unió Europea, per exemple, han reconegut que les ciutats tenen un paper de primer ordre com a elements de democratització i d’eficiència. Aquests informes assenyalen, també i de manera molt reiterada, les mancances de finançament dels governs locals. Finalment, demanen major cooperació, entre els mateixos governs locals, i entre aquests (sobretot els que conviuen en una realitat metropolitana) i les administracions nacionals i estatals.

Les ciutats són les dipositàries dels grans problemes de la mundialització. Sense les ciutats, aquests problemes no poden trobar vies d’articulació. Però les ciutats no tenen, avui, prou eines per fer-hi front.