Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

La cultura és cada vegada més important per a les ciutats. En aquest capítol es presenten alguns dels elements que dibuixen un nou context per a la cultura. El context no és substancialment diferent a aquell que s’esmentava en el Pla del 1999, però es pot afirmar que algunes tendències s’han accentuat i mereixen ser destacades de nou, i també analitzar quin reflex ha tingut cadascuna de les tendències a Barcelona.


1. Cultura i mundialització 1. Cultura i mundialització

2. Un món més urbà 2. Un món més urbà

3. Convivència, interculturalitat i participació en cultura 3. Convivència, interculturalitat i participació en cultura

4. Competència i atractivitat 4. Competència i atractivitat

5. Projecte urbà i producció cultural 5. Projecte urbà i producció cultural

6. Equipaments culturals 6. Equipaments culturals

7. El nou marc per a les polítiques culturals i l’Agenda 21 de la cultura 7. El nou marc per a les polítiques culturals i l’Agenda 
        21 de la cultura