Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006


Consell de Cultura de Barcelona
Web: www.conselldecultura.cat

El Consell de Cultura de Barcelona va ser creat el 20 de febrer de 2007 com a marc de participació i té com a primera activitat l’impuls del Pla estratègic del sector cultural. El Consell, creat en el marc de la normativa de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, té un caràcter consultiu. No obstant això, el Consell s’adaptarà, pel que fa a la seva naturalesa i a les seves competències, a les disposicions que la llei del futur Consell de les Arts i la Cultura de Catalunya prevegi per als consells de cultura locals.

El Consell de Cultura de Barcelona és un òrgan de participació, de relació, de debat, de coordinació, d’avaluació i de seguiment. Assumeix el lideratge en el procés d’implantació dels programes estructurants del Pla estratègic de cultura.

Per al funcionament i l’acompliment de la seva missió i els seus objectius, el Consell podrà crear grups de treball específics que es cuidin de temes, necessitats i problemàtiques concrets. Per assegurar el bon funcionament del Consell i dels seus grups de treball, es proposa la creació d’una oficina tècnica.

El Consell de Cultura de Barcelona pretén aglutinar la representació dels interessos i les posicions dels diferents sectors i agents del món cultural de la ciutat. En aquesta línia, els seus membres poden ser de tres tipus:

Membres col·lectius
   (associacions, gremis, col·legis professionals, etc.) representats per qui designi cadascun d’aquests.

Membres institucionals
   (principals institucions culturals públiques i privades de la ciutat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, etc.).

Membres individuals
   (personalitats reconegudes del món cultural o del món social i econòmic, vinculades al desenvolupament
   de la cultura a Barcelona).


Funcions del Consell de Cultura:

Assistir i assessorar l’Ajuntament de Barcelona en matèria cultural, en especial mitjançant l’emissió de dictàmens sobre les actuacions municipals en l’àmbit de la cultura, així com també sobre programes o iniciatives que siguin considerats d’interès especial.

Fomentar processos participatius entre les entitats per tal que aquestes puguin manifestar-se sobre temes d’especial interès.

Promoure la coordinació entre els sectors de les arts i la cultura amb els sectors més propers a les polítiques culturals, en especial el sector educatiu.

Donar suport als consells de cultura de districte en els temes de la seva competència.

Generar debat i coneixement sobre la cultura i la ciutat.

Actualitzar el Pla estratègic de cultura de la ciutat de manera quotidiana, i mantenir el contrast de la formulació, execució i avaluació de les polítiques culturals.

En el supòsit que entri en vigor la llei del Parlament de Catalunya que ha de definir i articular el Consell de les Arts i la Cultura de Catalunya, el Consell de Cultura de Barcelona adaptarà les seves normes reguladores al contingut de l’esmentada llei.

Obrir el web: Consell de Cultura de Barcelona
Document PDF per descarregar:
Estatuts del Consell de Cultura de Barcelona

Si voleu consultar alguna qüestió referent al Consell de Cultura ho podeu fer aquí.