Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Antecedents: el Pla del 1999

L’aprovació del Pla estratègic del sector cultural de Barcelona al maig de 1999 va marcar una etapa de canvi en les polítiques culturals de la ciutat i en el model d’organització del llavors recent creat Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). Una reestructuració organitzativa que implicà, entre d’altres canvis, la creació de la Direcció de Cooperació Cultural, que havia d'enriquir els programes propis de l’ICUB amb programes consorciats i projectes autònoms amb suport institucional. El Pla Estratègic serví de document marc a partir del qual crear Plans d’Acció i Plans Directors, posteriorment avaluats en informes i memòries de balanç. Al llarg d’aquests anys també s’han creat espais de seguiment i debat sobre els temes del Pla Estratègic, dels quals destacaríem els Debats de la Virreina que es realitzaren al 2001 i al 2002, i el butlletí virtual Comunitat Cultura que feu una gran labor de seguiment dels projectes culturals vinculats als objectius del Pla Estratègic des de principis del 2001 fins a finals del 2003.

Entrat l’any 2006 es fa necessària una revisió i actualització global del Pla estratègic, aquest cop amb la participació dels diferents agents que hi van intervenir però també amb els nous actors que construeixen el dia a dia de la realitat cultural de Barcelona.


PDFs per descarregar:

Nous Accents 2006: Elements per una revisió del Pla Estratègic de Cultura
Pla estratègic del sector cultural de Barcelona al maig de 1999