Inici > Salut > Plans i normativa. Orientació sobre la nova regulació.

Plans i normativa. Orientació sobre la nova regulació.

Accés a l'assistència sanitària per a persones immigrants estrangeres

A Catalunya, segons estableix la Instrucció 10/2012, de 30 d’agost 2012, de la Generalitat de Catalunya / CatSalut, les persones immigrades no regularitzades continuaran tenint accés al sistema sanitari mitjançant una autorització d'un any renovable, la qual es podrà tramitar si s'acrediten 3 mesos d'empadronament continuat a Catalunya i es disposa d'ingressos inferiors a la Renda Bàsica per a la Inclusió i Protecció Social.

S’ha establert un termini de 6 mesos, fins a 31 de març de 2013, per poder acreditar aquests requisits. Fins a 31 de març les persones han de ser ateses en les mateixes condicions que ho eren fins l'entrada en vigor del RD esmentat.

Durant aquest període, des del CatSalut es treballa per garantir el procés d’acreditació, i que totes les persones disposin de la Targeta Sanitària que els correspongui en funció de la seva situació.

Tal com recull el document informatiu resum, es configuren 3 situacions en les que es poden trobar les persones immigrades:

  • Situació 1) Assegurats o beneficiaris SNS (Sistema Nacional de Salut)
  • Situació 2) No assegurats o beneficiaris SNS/ INSS (Situacions especials)
  • Situació 3) Persones estrangeres empadronades que no tenen condició d’assegurades o beneficiàries del SNS (Instrucció CatSalut). A aquestes, en funció del temps que portin empadronades els correspon diferent nivell de cobertura:
    • Empadronament entre 3 mesos i 1 any. Nivell 1: Atenció primària, atenció urgent, programes d’interès sanitari (atenció sida, vacunacions, drogodependències i altres).
    • Empadronament més d’1 any. Nivell 2: A l’anterior, s’afegeix l’atenció especialitzada.

IMPORTANT:
Totes aquelles persones que tenien targeta sanitària abans del canvi de normativa continuaran tenint la mateixa cobertura sanitària fins al 31 de març.

A partir d’aquesta data, el CatSalut els hi atribuirà directament el nivell corresponent de cobertura segons temps d’empadronament i enviarà la nova targeta al domicili abans de 31 de març. A les persones majors d’edat de qui no consta empadronament se’ls enviarà una carta per tal que l’acreditin.

Per això és molt important que la persona tingui la certesa de que els seu padró està actualitzat i sense buits temporals. Si hi ha dubtes, es recomana anar personalment al CAP a informar-se

En cas de que sigui el CatSalut qui tingui dubtes sobre la seva situació podrà citar individualment a l'usuari

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat