Protocol pel canvi de Targeta de Residència a Targeta de Residència i Treball

Protocol d’agilització del procés administratiu amb la Subdelegació de Govern

Acord establert entre la Subdelegació de Treball i l’Ajuntament de Barcelona que permet agilitzar els Tràmits administratius d’expedients de persones majors de 18 anys que tinguin residència per reagrupament familiar i vulguin modificar a una autorització de residència i treball independent del reagupador.

Objectius del programa

  • Facilitar els processos d’inserció laboral de les persones reagrupades majors de 18 anys.
  • Realitzar una tramitació urgent dels expedients gestionats per entitats, sempre i quan aquestes certifiquin la inclusió de la persona en un programa finançat per fons públics.

Els actors involucrats en aquest acord són la Divisió de Serveis Personals  (Districte de Ciutat Vella), la Direcció d’Immigració (Ajuntament de Barcelona) i la Subdelegació de Govern. Els beneficiaris són les persones nouvingudes a través de les entitats d’inserció laboral.

Les entitats podeu fer el seguiment de la modificació del permís de residencia de reagrupat a permís de residència independent enviant, degudament complert, el següent formulari a la Direcció d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona immigracio@bcn.cat. Mensualment us informarem de la resolució dels expedients que hagueu fet arribar a la Subdelegació del Govern.

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat