Consell Municipal d'Immigració de Barcelona (CMIB)

En aquest apartat trobareu la presentació del Consell. Què és?; Per què es va crear?; Organització i funcionament; Qui en forma part?, i Condicions per esdevenir entitat o associació membre del Consell.Que és?

És un òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona composat voluntàriament per entitats i associacions de col·lectius immigrants, agents socials, els grups polítics municipals i observadors, que volen incidir en l'entorn social, cultural i polític per assolir l'exercici de la plena ciutadania de les persones immigrades.

Perquè es va crear? (Finalitat)

El Consell Municipal d’Immigració es va crear al 1997 amb la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de contribuir al compliment del mandat contingut als articles 9.2. de la Constitució Espanyola i 43.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Article 9.2
"Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s'integren siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social."

Article 43.1
“Els poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.”

L’Ajuntament crea aquest òrgan assessor i de participació, com a competència pròpia, com un dels mecanismes necessaris per assolir que Barcelona sigui una ciutat plural i integradora amb les persones immigrades, les minories ètniques i, en general, amb totes les cultures.

Organització i funcionament

Són òrgans del Consell la Presidència i Vicepresidències, el plenari, la comissió permanent, la comissió d’opinió d’urgència i la secretaria.

El Consell Plenari és l'òrgan de màxima representació del Consell Municipal d'Immigració i té un mínim de dues sessions ordinàries cada any. Presidit per l'Alcalde o un Regidor en formen part tots els membres del Consell Municipal d'Immigració.

La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell i té sessions ordinàries cada dos mesos. Aquest òrgan és responsable d’articular els mecanismes que possibilitin assolir les funcions que té encomanades el Consell. Està integrada pel president o presidenta, els vicepresidents primer i segon, el vocal que hagi exercit com a vicepresident primer en el període anterior, els representants de les dues entitats sindicals amb més nombre d’afiliats a la ciutat, 7 vocals representants de les entitats membres i el o la secretària.

La Comissió d’opinió d’urgència es convoca per tal d’emetre algun comunicat davant de situacions o esdeveniments de caràcter excepcional que afecten els drets o els interessos de les persones immigrades o dels sol·licitants de protecció internacional. Podrà ser convocada a proposta de la presidència, per acord del consell plenari o de la comissió permanent, i a sol·licitud d’un mínim de vuit entitats membres del Consell.

D’altra banda s’articulen els grups de treball que es creen a proposta de la comissió permanent o de la presidència. Es creen per a treballar un tema concret.

El Consell disposa d'una Secretaria tècnica que recau en un tècnic municipal i té com a funció donar suport, impulsar i dinamitzar els òrgans del Consell.

Qui en forma part?

Els membres del Consell són:

 • La Presidència
 • Les Vicepresidències
  • Primera (assumida per un representant del sector associatiu)
  • Segona (comissionat o comissionada de l’alcaldia per a la Immigració)
 • Vocals
  • Un regidor o regidora en representació de cada un dels grups municipals (amb veu però sense vot)
  • Un representant de cada una de les entitats i associacions d’immigrants membres
  • Un representant de cada una de les entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals d’àmbit ciutat
  • Un representant d’entitats d’acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants d’asil
  • Experts i personalitats de vàlua reconeguda (amb veu però sense vot)
 • També en formen part:
  • Secretaria del Consell (sense vot)
  • Persones al servei de l’Ajuntament de Barcelona (amb veu però sense vot)

Condicions per esdevenir entitat o associació membre del Consell

Condicions generals:

 • Estar legalment constituïda i no tenir afany de lucre
 • Tenir la seu social a la ciutat de Barcelona

Altres condicions:

 • Representants de les entitats d’immigrants:
  • Acreditar activitat continuada de dos anys com a mínim (en cas de no ser així poden incorporar-se al consell com a entitats observadores amb veu però sense vot fins l’acompliment dels dos anys).
 • Entitats veïnals, cíviques, culturals i sindicals d’àmbit ciutat
  • Disposar de vocalies específiques d’immigració
  • Han de ser proposats per una entitat membre del Consell
 • Entitats d’acollida i de les que treballen per a les persones sol·licitants d’asil
  • Acreditar activitat a la ciutat durant un mínim de cinc anys.
  • El nombre de representants no serà superior al 25% del total d’entitats d’immigrants.

Llistat de membres actuals i procediment d'incorporació

Documentació visual del Consell Municipal d'Immigració

 • Vídeo "Consell Municipal d'Immigració" 2005Acta de constitució del CMIB - 15 de desembre de 1997

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat