Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 
Conservació preventiva i Restauració

Garantir la preservació de les peces que integren les col·leccions del museu, en benefici de les generacions presents i futures, és l’objectiu bàsic que guia les actuacions que el museu du a terme en matèria de conservació i restauració. L’estudi quotidià de l’obra de Picasso a partir dels materials que l’artista va emprar, permet, així mateix, contribuir a una major comprensió de la producció picassiana.

La Conservació Preventiva és una acció indirecta que desenvolupa estratègies tècniques per evitar o retardar el deteriorament de les obres. La planificació a curt i mig termini comprèn: l’avaluació i control ambiental, lumínic i de plagues; la prevenció de desastres; el coneixement de l'edifici i el seu entorn, i el control de les condicions d’exposició, emmagatzematge i manipulació.

La Restauració és una acció directa. Tot intervenint sobre l'obra afectada, s’estabilitzen els materials, se’n garanteix la integritat física i es facilita la seva percepció.

Entre les actuacions de conservació preventiva i de restauració que es duen a terme al museu es troben:

  • Potenciar el control global de la col·lecció i preveure la protecció ambiental adequada.
  • Proporcionar assistència tècnica als altres departaments del museu —col·leccions, seguretat, manteniment, servei educatiu— i establir protocols d'actuació conjunts.
  • Avaluar l'estat de conservació de les obres mitjançant un examen, efectuar un diagnòstic i elaborar les propostes d'intervenció oportunes.
  • Establir criteris de conservació que sustentin la política de préstecs del museu.
  • Realitzar estudis puntuals i desenvolupar programes d'investigació en col·laboració amb altres institucions.
  • Documentar exhaustivament la col·lecció i fer difusió dels resultats de la recerca realitzada.
  • Coordinar la restauració ordinària dels fons del museu i els seus edificis.