Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Informació institucional

 • Finalitats fundacionals de la Fundació

  • Garantir la protecció, la conservació, l’estudi, la difusió i la restauració del patrimoni artístic, arquitectònic i documental que constitueix la col·lecció del Museu Picasso.

  • Incrementar el seu patrimoni, afegint valor a la col·lecció o complementant-la d’una manera notable.

  • Exhibir ordenadament la col·lecció en condicions adequades per a la seva contemplació i estudi i ajudar a construir noves narratives sobre Picasso, tot explicitant el vincle de l’artista amb Barcelona.

  • Desenvolupar programes d’exposicions temporals que ampliïn i enriqueixin el coneixement sobre Pablo Picasso i el seu entorn artístic i social.

  • Fomentar l’accés dels ciutadans a la col·lecció i als fons documentals i facilitar-ne l’estudi als investigadors.

  • Impulsar el coneixement, la difusió i la comunicació del patrimoni custodiat pel Museu i desenvolupar activitats didàctiques i educatives entorn dels seus continguts, que potenciïn l’esperit crític i aconsegueixin una major implantació social.

  • Fomentar la recerca entorn de Picasso i la seva obra i desenvolupar programes d’investigació en connexió amb la comunitat científica nacional i internacional.

  • Desenvolupar xarxes de cooperació i de col·laboració amb altres museus, universitats, institucions o centres d’investigació nacionals o estrangers, per afavorir l’intercanvi d’experiències i de coneixements.

  • Garantir la conservació i restauració dels immobles en el quals la Fundació té la seva seu.

  • Estatuts de la Fundació
   Descarregar pdf

 • Marc normatiu

  Normativa aplicable
  En data 6 de març de 2013 els representants de l’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Barcelona Cultura atorgaren escriptura pública per a constituir la Fundació “Fundació Museu Picasso de Barcelona”, que es regeix pels seus estatuts i, entre d’altres, la següent normativa:

  Normativa catalana pròpia de les fundacions

  Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública DOGC núm. 6780, de 31 de desembre.

  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d'errades al DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d'abril de 2015.

  Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques DOGC núm. 5123, de 2 de maig.

  Normativa espanyola

  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern BOE núm. 295, de 10 de desembre.

  Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions BOE núm. 310, de 27 de desembre.

  Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge BOE núm. 307, de 24 de desembre.

  Normativa en contractació
  La Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i totes les seves normes de desenvolupament i/o complement.
  Les Instruccions Internes de Contractació, aprovades pel Patronat de la Fundació en la sessió de data 16 de desembre de 2013.
  Barcelona, 16 de desembre de 2016.

 • Òrgans de govern i funcions

  Patronat
  (Inscrits actualment en el registre d’entitats)

  Presidenta L’alcaldessa de Barcelona: Ada Colau Ballano | CV (PDF)
  Vicepresident primer Segon tinent d’alcaldia. Direcció de l’Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona: Jaume Collboni Cuadrado | CV (PDF)
  Vicepresident segon Joan Oliveras Bagués | CV (PDF)
  Vocals Jaume Alsina Oliva | CV (PDF)
  Valentí Oviedo Cornejo | CV (PDF)
  Ferran Barenblit Scheinin | CV (PDF)
  Lourdes Cirlot Valenzuela | CV (PDF)
  Antoni Fernández Pérez | CV (PDF)
  Joan Gaspar Farreras | CV (PDF)
  Lluis Jou Mirabent | CV (PDF)
  David Madí Cendrós | CV (PDF)
  Jaume Asens Llodrà | CV (PDF)
  Claude Ruiz Picasso | CV (PDF)
  Xavier Marcé Carol | CV (PDF)
  F. Xavier Vilató Ruiz
  Llucià Homs Capdevila | CV (PDF)
  Secretari no patró Secretari de l’Ajuntament de Barcelona: Jordi Cases Pallarés

  Comissió executiva

  President Jaume Collboni Cuadrado
  Vocals Joan Oliveras Bagués
  Lluis Jou Mirabent
  Valentí Oviedo Cornejo

  Direcció i Gerència

  Direcció Emmanuel Guigon | CV (PDF)
  Gerència Assun Pinillos
 • Personal

  L’Equip del Museu Picasso

  Direcció Emmanuel Guigon
  Gerència Assun Pinillos
  Secretària de direcció Esther Calvo
  Relacions institucionals Lluís Bagunyà
  Contractació Sílvia Roquet
  Premsa i comunicació Anna Bru de Sala
  Conservadora Claustre Rafart
  Conservadora Malén Gual
  Exposicions Mariona Tió
  Restauració i conservació preventiva Reyes Jiménez
  Restauració i conservació preventiva Anna Vélez
  Registre Anna Fàbregas
  Registre Anna Anglès
  Registre Anna Rodríguez
  Serveis educatius, activitats i continguts digitals Anna Guarro
  Serveis educatius Maria Alcover
  Serveis educatius Vanesa Rojas
  Activitats Mercè Garcia
  Continguts digitals Mireia Llorella
  Gestió de públics Deirdre Haughey
  Publicacions Marta Jové
  Biblioteca Margarida Cortadella
  Centre de coneixement i recerca Sílvia Domènech
  Arxiu Clara Fort
  Laboratori control d'imatge digital Raquel Revuelta
  Administració Cristina Junquera
  Administració Ana Naranjo
  Administració Mireia Cuevas
  Administració Ángel Díaz
  Manteniment Yolanda Granel