Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Informació institucional

 • Finalitats fundacionals de la Fundació

  • Garantir la protecció, la conservació, l’estudi, la difusió i la restauració del patrimoni artístic, arquitectònic i documental que constitueix la col·lecció del Museu Picasso.

  • Incrementar el seu patrimoni, afegint valor a la col·lecció o complementant-la d’una manera notable.

  • Exhibir ordenadament la col·lecció en condicions adequades per a la seva contemplació i estudi i ajudar a construir noves narratives sobre Picasso, tot explicitant el vincle de l’artista amb Barcelona.

  • Desenvolupar programes d’exposicions temporals que ampliïn i enriqueixin el coneixement sobre Pablo Picasso i el seu entorn artístic i social.

  • Fomentar l’accés dels ciutadans a la col·lecció i als fons documentals i facilitar-ne l’estudi als investigadors.

  • Impulsar el coneixement, la difusió i la comunicació del patrimoni custodiat pel Museu i desenvolupar activitats didàctiques i educatives entorn dels seus continguts, que potenciïn l’esperit crític i aconsegueixin una major implantació social.

  • Fomentar la recerca entorn de Picasso i la seva obra i desenvolupar programes d’investigació en connexió amb la comunitat científica nacional i internacional.

  • Desenvolupar xarxes de cooperació i de col·laboració amb altres museus, universitats, institucions o centres d’investigació nacionals o estrangers, per afavorir l’intercanvi d’experiències i de coneixements.

  • Garantir la conservació i restauració dels immobles en el quals la Fundació té la seva seu.

  • Estatuts de la Fundació
   Descarregar pdf

 • Marc normatiu

  Normativa aplicable
  En data de 6 de març de 2013 els representats de l’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Barcelona Cultura van atorgar escriptura pública per a construir la Fundació Museu Picasso de Barcelona, que està regida pels seus estatuts i per la normativa següent, entre d’altres:

  Normativa pròpia de les fundacions

  Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública DOGC núm. 6780, de 31 de desembre.

  Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques DOGC núm. 5925, de 21 de juliol.

  Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques DOGC núm. 5123, de 2 de maig.

  Normativa en mecenatge
  Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge BOE núm. 307, de 24 de desembre.

  Normativa en transparència
  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern BOE núm. 295, de 10 de desembre.
  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d’errates en el DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d’abril de 2015.

  Normativa en contractació pública
  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic BOE núm. 272, de 9 de novembre.
  Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per mitjà del qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

  Normativa comptable
  Decret 259/2008, de 23 de desembre, que aprova el Pla de comptabilitat de fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5288, de 31 de desembre.
  Decret 125/2010, de 14 de setembre de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovats per mitjà del Decret 259/2008 DOGC núm. 5716, de 16 de setembre.

  Normativa en protecció de dades
  Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016).
  Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  Codi ètic (PDF)

 • Òrgans de govern i funcions

  Patronat
  (Inscrits actualment en el número de registre d’entitats 2781)

  Presidenta L’alcaldessa de Barcelona: Ada Colau Ballano | CV (PDF)
  Vicepresident primer Jordi Martí Grau, Comissionat de Cultura | CV (PDF)
  Vicepresident segon Genís Roca Verard | CV (PDF)
  Vocals Jordi Rabassa Massons | CV (PDF)
  Marta Clari i Padrós | CV (PDF)
  Lourdes Cirlot Valenzuela | CV (PDF)
  Lluis Jou Mirabent | CV (PDF)
  Francesc Xavier Marcè Carol | CV (PDF)
  Claude Ruiz Picasso | CV (PDF)
  F. Xavier Vilató Ruiz | CV (PDF)
  Llucià Homs i Capdevila | CV (PDF)
  Carlos Vicente Guitart | CV (PDF)
  José Francisco Yvars Castelló | CV (PDF)
  Mònica Mateos Guerrero| CV (PDF)
  Vicenç Villatoro Lamolla | CV (PDF)
  Santi de Torres Sanahuja
  Anna Gener | CV (PDF)
  Marta Gili Rosique | CV (PDF)
  Rocío San Claudio Santa Cruz

  Secretari no patró Secretari de l’Ajuntament de Barcelona: Jordi Cases Pallarés

  Comissió executiva

  President Jordi Martí Grau | CV (PDF)
  Vocals Genís Roca Verard
  Lluis Jou Mirabent
  Marta Clari Padrós

  Direcció i Gerència

  Direcció Emmanuel Guigon | CV (PDF)
  Gerència Maria Vilasó | CV (PDF)

  Retribucions directius

  Retribucions anuals previstes per als anys 2021, 2020 i 2019 dels alts càrrecs i directius de l’entitat Fundació Museu Picasso de Barcelona | 2021 (PDF) | 2020 (PDF) | 2019 (PDF)
 • Personal

  L’Equip del Museu Picasso

  Direcció Emmanuel Guigon
  Gerència Maria Vilasó
  Secretària de direcció Esther Calvo
  Relacions institucionals, Premsa i comunicació Maria Choya
  Premsa i comunicació Montse Salvadó
  Continguts digitals Mireia Llorella
  Conservadora Elena Llorens
  Exposicions Mariona Tió
  Exposicions Anna Llopis
  Restauració i conservació preventiva Reyes Jiménez
  Restauració i conservació preventiva Anna Vélez
  Registre Anna Fàbregas
  Registre Anna Anglès
  Serveis educatius Maria Alcover
  Serveis educatius Vanesa Rojas
  Activitats Mercè Garcia
  Gestió de públics Elisabet Nebot
  Publicacions Cristina Vila
  Publicacions Júlia Azcunce
  Biblioteca Margarida Cortadella
  Centre de coneixement i recerca Sílvia Domènech
  Centre de coneixement i recerca Núria Solé
  Laboratori control d'imatge digital Raquel Revuelta
  Responsable de l’Edifici i Serveis Generals Rosa Maria Sanchez
  Cap del Departament de Seguretat Josep Maria Perea
  Administració Maite Carol
  Contractació Vanesa Figueres
  Administració Cristina Junquera
  Administració Mireia Cuevas
  Administració Laia Aleixendri
  Administració (RRHH) Olga Donadeu
  Administració Ángel Díaz