Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Informació institucional

 • Finalitats fundacionals de la Fundació

  • Garantir la protecció, la conservació, l’estudi, la difusió i la restauració del patrimoni artístic, arquitectònic i documental que constitueix la col·lecció del Museu Picasso.

  • Incrementar el seu patrimoni, afegint valor a la col·lecció o complementant-la d’una manera notable.

  • Exhibir ordenadament la col·lecció en condicions adequades per a la seva contemplació i estudi i ajudar a construir noves narratives sobre Picasso, tot explicitant el vincle de l’artista amb Barcelona.

  • Desenvolupar programes d’exposicions temporals que ampliïn i enriqueixin el coneixement sobre Pablo Picasso i el seu entorn artístic i social.

  • Fomentar l’accés dels ciutadans a la col·lecció i als fons documentals i facilitar-ne l’estudi als investigadors.

  • Impulsar el coneixement, la difusió i la comunicació del patrimoni custodiat pel Museu i desenvolupar activitats didàctiques i educatives entorn dels seus continguts, que potenciïn l’esperit crític i aconsegueixin una major implantació social.

  • Fomentar la recerca entorn de Picasso i la seva obra i desenvolupar programes d’investigació en connexió amb la comunitat científica nacional i internacional.

  • Desenvolupar xarxes de cooperació i de col·laboració amb altres museus, universitats, institucions o centres d’investigació nacionals o estrangers, per afavorir l’intercanvi d’experiències i de coneixements.

  • Garantir la conservació i restauració dels immobles en el quals la Fundació té la seva seu.

  • Estatuts de la Fundació
   Descarregar pdf

 • Marc normatiu

  Normativa aplicable
  En data 6 de març de 2013 els representants de l’Ajuntament de Barcelona i de la Fundació Barcelona Cultura atorgaren escriptura pública per a constituir la Fundació “Fundació Museu Picasso de Barcelona”, que es regeix pels seus estatuts i, entre d’altres, la següent normativa:

  Normativa catalana pròpia de les fundacions

  Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública DOGC núm. 6780, de 31 de desembre.

  Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern DOGC núm. 6780, de 31 de desembre. Correccions d'errades al DOGC núm. 6822, de 3 de març de 2015 i DOGC núm. 6846 de 8 d'abril de 2015.

  Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques DOGC núm. 5123, de 2 de maig.

  Normativa espanyola

  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern BOE núm. 295, de 10 de desembre.

  Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions BOE núm. 310, de 27 de desembre.

  Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge BOE núm. 307, de 24 de desembre.

  Normativa en contractació
  La Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i totes les seves normes de desenvolupament i/o complement.
  Les Instruccions Internes de Contractació, aprovades pel Patronat de la Fundació en la sessió de data 16 de desembre de 2013.
  Barcelona, 16 de desembre de 2016.

 • Òrgans de govern i funcions

  Patronat
  (Inscrits actualment en el número de registre d’entitats 2781)

  Presidenta L’alcaldessa de Barcelona: Ada Colau Ballano | CV (PDF)
  Vicepresident primer Joan Subirats i Humet, Comissionat de Cultura | CV (PDF)
  Vicepresident segon Joan Oliveras Bagués | CV (PDF)
  Vocals Isabel Balliu Badia
  Marta Clari i Padrós
  Lourdes Cirlot Valenzuela | CV (PDF)
  Joan Gaspar Farreras | CV (PDF)
  Lluis Jou Mirabent | CV (PDF)
  Jaume Asens Llodrà | CV (PDF)
  Claude Ruiz Picasso | CV (PDF)
  F. Xavier Vilató Ruiz | CV (PDF)
  Llucià Homs i Capdevila
  Carlos Vicente Guitart
  José Francisco Yvars Castelló
  Pilar Soldevila Garcia
  Vicenç Villatoro Lamolla | CV (PDF)
  Santi de Torres Sanahuja
  Anna Gener Surrell
  Genís Roca Verard | CV (PDF)

  Secretari no patró Secretari de l’Ajuntament de Barcelona: Jordi Cases Pallarés

  Comissió executiva

  President Joan Subirats i Humet | CV (PDF)
  Vocals Joan Oliveras Bagués
  Lluis Jou Mirabent
  Isabel Balliu Badia

  Direcció i Gerència

  Direcció Emmanuel Guigon | CV (PDF)
  Gerència Maria Vilasó

  Retribucions directius

  Retribucions anuals previstes per a l’any 2019 dels alts càrrecs i directius de l’entitat Fundació Museu Picasso de Barcelona | (PDF)
 • Personal

  L’Equip del Museu Picasso

  Direcció Emmanuel Guigon
  Gerència Maria Vilasó
  Secretària de direcció Esther Calvo
  Contractació Sílvia Roquet
  Premsa i comunicació Anna Bru de Sala
  Conservadora Claustre Rafart
  Conservadora Malén Gual
  Exposicions Mariona Tió
  Restauració i conservació preventiva Reyes Jiménez
  Restauració i conservació preventiva Anna Vélez
  Registre Anna Fàbregas
  Registre Anna Anglès
  Registre Anna Rodríguez
  Serveis educatius, activitats i continguts digitals Anna Guarro
  Serveis educatius Maria Alcover
  Serveis educatius Vanesa Rojas
  Activitats Mercè Garcia
  Continguts digitals Mireia Llorella
  Gestió de públics Deirdre Haughey
  Biblioteca Margarida Cortadella
  Centre de coneixement i recerca Sílvia Domènech
  Laboratori control d'imatge digital Raquel Revuelta
  Administració Maite Carol
  Administració Cristina Junquera
  Administració Mireia Cuevas
  Administració Ángel Díaz
  Manteniment Yolanda Granel