Com adherir-se

Si sou un centre educatiu, una entitat o un equipament interessat a formar part del Pla de l’Esport fora d’Horari Escolar de Barcelona, ompliu aquest formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres:

en nom de l’entitat que represento: SOL•LICITO participar en el procés d’homologació que l’Institut Barcelona Esports ha convocat, amb la finalitat de garantir la qualitat de l’oferta esportiva fora d’horari escolar i formar part del sistema d’ajuts a les famílies per a la pràctica de l’esport dels seus fills/filles en les convocatòries de subvencions que aquest organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona aprovi.

Que, en el cas que li sigui reconeguda l’homologació, l’entitat que represento ACCEPTA les obligacions, requeriments i/o condicions que s’estableixin en les bases d’homologació.

Així mateix, DECLARO que l’entitat que represento compleix els requisits establerts en les bases del procés d’homologació i que es detallen a continuació:

www.bcn.cat/esports
Tel. 010
(el cost d'establiment de trucada és de 0,45 €, cost minut 0,06€, tarifat per segons)

Més informació:
Institut Barcelona Esports
Av. de l’Estadi, 30-40
08038 – Barcelona
Horari d’atenció: 9.30h-14h
Tel. 93 402 30 00
Fax 93 402 30 30
E-mail: promocioesportiva2@bcn.cat