Selecció de districte i/o zona estadística

Aquesta plana està pensada per seleccionar l'àrea sobre la que es vol realitzar la consulta. Es pot seleccionar entre tres nivells de concreció sobre la ciutat de Barcelona: el primer nivell correspon a tota Barcelona, el segon nivell és de districte i el tercer nivell és de zona estadística. La selecció que aquí es faci, restringirà les consultes de 'Dades estadístiques' i 'Cerca i ubicació d'empreses i/o professionals per sector d'activitats' a l'àmbit seleccionat.

En tot moment s'indica a quin nivell ens trobem (Barcelona, districte o districte i zona estadística) amb el corresponent dibuix i títol. En el cas de les zones estadístiques, el dibuix que apareix correspon al districte amb la zona estadística escollida resaltada.

Es pot seleccionar un nivell concret de dues maneres: mitjançant el mapa o fent servir els desplegables. En aquest cas, cal seleccionar el districte i, si es vol informació sobre una zona concreta, obrir el desplegable de "Zona" i assenyalar la que interessa. Un cop seleccionat l'àmbit geogràfic, cal pitjar el botó 'Triar' per tal de fixar l'àrea de la qual volem obtenir dades estadístiques o fer una cerca d'empreses i professionals.

Addicionalment, si es desconeix a quin districte o zona estadística pertany un punt determinat de la ciutat, es pot fer servir el cercador per 'Carrer' i 'Número'. Només introduint aquestes dades i pitjant el botó 'Triar', obtindrà la plana amb el districte i zona a la qual pertany el punt, de manera que ja es podrà procedir a cercar la informació d'interès.

La delimitació dels districtes i les zones estadístiques es poden consultar a la pàgina web del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.