SANITAT: ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS, PRIMERES CURES ...

 

Segons estableix el Departament de Sanitat i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, us volem informar del PROTOCOL que seguirà l'Escola pel que fa a l'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS I PRIMERES CURES

Administració de medicaments
- Cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge en què hi consti la pauta i el nom del medicament que ha de prendre.
- El pare, mare o tutor legal, ha de portar un escrit en què demani i autoritzi que el personal del centre docent administri al fill/a la medicació prescrita.
- L'administració de medicaments es farà a casa sempre que sigui possible, fins i tot en el cas d'antibiòtics.

Polls
Cal que els pares vigilin la possible aparició d'ous.
Prevenció (per a no contaminar els altres). S'haurà de comunicar a l'escola quan en tinguin i a més a més seguir unes mesures higièniques a casa:
- Revisar el cap, sobretot darrere de les orelles, el clatell i el serrell.
- Rentar-se amb freqüència els cabells: dues o tres vegades per setmana.
- Pentinar-se diàriament els cabells.
- Netejar les pintes i els raspalls sovint.
- No deixar els estris de neteja als germans o companys de classe.
- Quan es tenen polls, cal consultar el metge o farmacèutic i cal seguir el tractament indicat.
Tractament (per eliminar-los). Es fan servir insecticides de contacte que produeixen la mort del poll per paràlisi. El Departament de Sanitat recomana que quan un alumne estigui parasitat no assisteixi a l'escola fins que no segueixi el tractament.

Conjuntivitis
El Departament de Sanitat recomana no assistir a l'escola fins tenir una valoració mèdica i/o haver iniciat el tractament si escau. En el cas de la conjuntivitis purulenta el Departament de Sanitat recomana no assistir a l'escola fins 24 hores després d'iniciar el tractament.

Diarrea
Es dóna dieta astringent, quan la família ho sol·licita.
Si la dieta ha de ser d'un període llarg es necessita la indicació mèdica. Si hi ha sospita de diarrea produïda per Giardia Lamblia, rotavirus, adenovirus, Campylobacter, el Departament de Sanitat recomana la no assistència a l'escola fins que les deposicions es normalitzin. En cas de Salmonella, Shigella, E. Coli, el Departament de Sanitat recomana la no assistència a l'escola fins 48 hores després que les deposicions es normalitzin.

Aftes
En el cas d'aftes per herpes simple el Departament de Sanitat recomana no assistir a l'escola fins que les lesions estiguin seques i amb crosta.

Actuació a l'escola davant d'una ferida lleu
1. La persona que realitza la cura s'ha de rentar les mans amb aigua abans de començar la cura i utilitzar els guants d'un sol ús.
2. Netejar abundantment amb aigua i sabó la ferida de dins cap a fora.
3. Treure els cossos estranys visibles: estelles, sorra...
4. Si hi ha hemorràgia es prem sobre la ferida amb una gasa durant tres minuts.
5. Aplicació d'antisèptic iodat.
6. Es protegirà la ferida amb una tireta, una bena o esparadrap.
S'avisarà la família perquè vingui a buscar el seu fill o filla de l'escola i decideixi el pare, mare o tutor si el porta al centre asistencial

Cops i caigudes
Es comprimirà la zona amb alguna cosa freda, com ara gel embolicat. Si la lesió és en una extremitat, cal evitar el moviment.
S'avisarà la família perquè vingui a buscar el seu fill o filla a l'escola i decideixi el pare, mare o tutor si el porta al centre assistencial.
En cas que la caiguda o el cop sigui important i faci sospitar de gravetat, s'avisarà el servei mèdic o bé es traslladarà el nen a un centre mèdic, avisant simultàniament la família

Picades
1. Netejar amb aigua i sabó.
2. Aplicar d'antisèptic iodat.
3. Posar una tireta.
Avisar la família.

Febre
Si la febre és moderada, eliminar roba. Oferir aigua sense insistir. Vigilar que la temperatura no superi els 38,5 ºC. Si la febre és intensa (>38,5º) eliminar també roba. Aplicar tovalloles amb aigua tèbia. Oferir aigua sense insistir.
S'avisarà la família perquè vinguin a buscar el seu fill o filla.

Mal de cap
Comprovar si hi ha febre. Posar un drap mullat al front. Ajeure'l/la en un lloc tranquil sense soroll i poca llum.
S'avisarà la família i s'intentarà tranquilizar-lo/la.

Hemorragia
Es comprimirà el costat del nas que sagna i es farà inclinar el cap endavant. Al cap d'una estona es comprovarà que hagi deixat de sagnar. Si no ha parat de sagnar, s'avisarà la família per anar a un servei d'urgències mantenint la compressió.

Diarrea
Si no hi ha vòmits, se'l fa beure aigua. Si hi ha vòmits, l'aigua es dóna en quantitats petites i amb freqüència. Es comunica a la família

Vòmits
S'ajuda l'alumne a relaxar-se. Es subjecta el cap. Si està endormiscat/a, cal ajeure'l/la sobre el costat esquerre. Si té set, se li dóna aigua amb sucre a petites cullerades i sovint. Es comunica a la família.

Actuació en les sortides
Se seguiran les mateixes indicacions i protocol que es fan a l'escola. S'avisarà la família. En cas d'urgència es portarà l'alumne/a al servei mèdic de la zona.

Al·lèrgies i/ o malalties
Els pares hauran d'informar per escrit, al centre escolar d'aquelles al·lergies i/o malalties que pateix el seu fill/a i en el cassos que es cregui oportú caldrà escriure un protocol d'actuació, revisat per l'equip mèdic corresponent.

La persona que el centre estableix com a responsable de la farmaciola és el conserge.

Els alumnes que pateixin un accident utilitzaran el servei de la Seguretat Social més proper al centre.
Abans d’anar al centre mèdic s’intentarà localitzar als pares de l’alumne/a .

El mestre/a o responsable de l'activitat podrà prendre la decisió que cregui més adequada en cas d'urgència.