Altres gestions

Torna

Duplicat

  • Si el que necessiteu és un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa:
    Certificat de pagament
  • Si el que necessiteu és un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals:
    Document per fer el pagament. Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost de plusvàlua.
  • Si el que necessiteu és un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona:
    Document per fer el pagament