Altres gestions

Tornar

Duplicat

  • Si el que vostè necessita és un certificat de pagament per acreditar que s'ha pagat un tribut, un preu públic o una multa:
    Certificat de pagament
  • Si el que vostè necessita és un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals:
    Document per fer el pagament. Pel que fa a la Plusvàlua (Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), es podrà obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament li ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari s’haurà de fer una autoliquidació de l’impost de plusvàlua.
  • Si el que vostè necessita és un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona:
    Document per fer el pagament