Plusvàlua - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Torna

Explicació de l'impost de plusvàlua

Qui ha de pagar l'impost

Com a conseqüència de la transmissió de la propietat d'un immoble o de la constitució o transmissió de drets reals sobre immobles (per exemple un usdefruit), s'ha de pagar l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, també conegut com plusvàlua.

En el cas de la venda d'una propietat (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, etc.) ha de pagar l'impost la persona, empresa o entitat que ven, per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat propietària. Si el transmissor o venedor és una persona física no resident a Espanya, l'obligat al pagament serà l'adquirent.

En el cas d'herència o donació, és el nou propietari qui ha de pagar l'impost.

Terminis

El pagament s'ha de realitzar en el termini de 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

Si es tracta d'herències, el termini és de sis mesos a partir de la data de defunció, prorrogables a un any si així es demana per escrit dins dels sis primers mesos. La pròrroga s'entendrà concedida si transcorregut un mes des de la petició no hi ha una resolució que la denegui.

Data de transmissió o constitució de drets

És la data en la qual l'immoble canvia de propietari. En el cas que la transmissió sigui per defunció (herències o llegats) la data de transmissió és la data del la defunció. En la resta de casos la data serà la del document públic que reflecteixi la transmissió (escriptura, data de la subhasta, data de l'acte d'ocupació en els casos d'expropiació...).

La data d'un document privat no s'establirà respecte a la plusvàlua sinó d'acord amb el dia en que el document hagi estat incorporat o inscrit en un registre públic, d'acord amb el dia de la mort de qualsevol dels que l'hagin signat, o d'acord amb el dia en què hagi estat lliurat aquest document a un funcionari públic per raó del seu ofici.

Quota

La quota a pagar està en funció del valor del terreny en el moment de la transmissió i dels anys que el transmissor ha estat propietari d'aquest (calculant com a màxim vint anys). Per determinar-ne l'import, cal multiplicar el valor del terreny pel nombre d'anys esmentats anteriorment i pel percentatge anual que tot seguit s'indica, i al resultat cal aplicar-hi el tipus impositiu, que és del 30%. Quan el període sigui inferior a l’any, s’aplicarà el percentatge del 4% anual en funció dels mesos complerts, amb excepció de les herències en les quals només es consideren els anys complets.

Quotes a pagar
Percentatge anual: A aplicar:
Període de fins a 5 anys 3,7%
Període de fins a 10 anys 3,5%
Període de fins a 15 anys 3,1%
Període de fins a 20 anys 2,8%

Quan el terreny hagi estat adquirit, pel transmitent, en quotes o porcions en diferents dates, es consideraran tantes bases imposables com dates d’adquisició. La forma d’aplicació serà:

 • El valor de terreny anirà en proporció a la quota o fracció adquirida en cada data.
 • A cadascuna de les parts s’aplicarà el percentatge d’increment que correspongui a cada període.

El valor del terreny consta en el rebut de l'impost sobre béns immobles. Més detalls del càlcul de la quota a les Ordenances fiscals (PDF).

No han de pagar

Hi ha alguns casos en què, encara que es produeixi una transmissió, no s'ha de fer autoliquidació de plusvàlua:

 • Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions que es facin els cònjuges com a pagament del seus havers comuns.
 • Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat o divorci matrimonial.
 • En la posterior transmissió dels terrenys que descriuen els apartats anteriors, es considera que no s'ha interromput el còmput dels anys, pel que fa al càlcul de la plusvàlua. Per exemple, uns cònjuges compren un habitatge l'any 1990 i es divorcien l'any 1995, i l'habitatge queda per un dels cònjuges segons sentència judicial. Posteriorment (any 2000), aquest habitatge es ven, i la plusvàlua que s'ha de pagar és la referida al període de 1990 al 2000: no es té en compte la transmissió del 1995.
 • Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifesten a conseqüència de:
  1. La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
  2. Les transmissions de béns que es trobin dins el perímetre delimitat com a conjunt historicoartístic, o que hagin estat declarats individualment d'interès cultural segons allò que s'estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus propietaris o els titulars de drets reals acreditin que han fet al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en els immobles esmentats, sempre que es compleixin les condicions següents:
   • Primera: Que les obres s'hagin fet en els anys en el transcurs dels quals s'hagi posat de manifest l'increment de valor, després de l'obtenció de la corresponent llicència municipal i de conformitat amb les normes reguladores del règim de protecció d'aquesta classe de béns.
   • Segona: Que l'import total de les obres, d'acord amb el pressupost o els pressupostos presentats a l'efecte de l'atorgament de la llicència, cobreixin com a mínim l'increment de valor.
   • Tercera: Que les rendes brutes de l'immoble per tots els conceptes i sense excepció no excedeixin del percentatge, amb relació al valor cadastral, igual a l'interès legal del diner més un punt en el moment de l'acreditació.

A la sol·licitud d'exempció, s'hi ha d'adjuntar la prova documental acreditativa del compliment de les condicions assenyalades i, si no n'hi ha o si aquesta prova és insuficient, la que es consideri adequada en substitució o com a complement d'aquesta.

També estan exempts d'aquest impost els increments de valor corresponents quan la condició de subjecte passiu recau sobre les persones o les entitats següents:

 1. L'Estat i els seus organismes autònoms.
 2. Les comunitats autònomes i les seves entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat.
 3. El municipi de Barcelona i les entitats locals que hi estan integrades o en les quals s'integri, com també les seves respectives entitats de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms de l'Estat.
 4. Les entitats sense finalitats lucratives que compleixin els requisits establerts en la Llei 29/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
 5. Les institucions que tenen la qualificació de benèfiques o de beneficodocents.
 6. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.
 7. Les persones o entitats a favor de les quals s'ha reconegut l'exempció en tractats o convenis internacionals.
 8. Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes concessions.
 9. La Creu Roja Espanyola.

Bonificacions

En el cas d'herències, si es tracta de l'habitatge habitual del difunt, considerant-se com a tal l’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament sempre i quan es trobin situats al mateix edifici, i l'adquirent és el cònjuge o els descendents o ascendents per naturalesa o adopció, poden sol·licitar una bonificació. L'import de la bonificació serà del 95% . En cas que no hi hagi relació de parentiu, la bonificació afectarà també als que rebin de l'ordenament jurídic un tracte similar per a la continuació en l'ús de la vivenda per raó de convivència amb el causant durant els dos anys anteriors a la seva mort.

Es manté la consideració d'habitatge habitual encara que el causant hagués residit en un altre lloc fins dos anys abans de la defunció, sempre que no s'hagués cedit a tercers.

Perquè aquesta bonificació sigui definitiva l'adquirent haurà de mantenir el bé, en el seu patrimoni, durant els tres anys següents a la mort del causant, només hi ha una excepció que seria que l'adquirent morís dins d'aquest termini (en aquest cas la bonificació seria definitiva encara que només haguessin passat per exemple dos anys).

Pel que fa a les transmissions de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, podrà bonificar-se el 95% el cònjuge, descendents o ascendents per naturalesa o adopció.

Perquè aquesta bonificació sigui definitiva l'adquirent haurà de mantenir el bé, en el seu patrimoni, així com l'exercici de l'activitat durant els cinc anys següents a la mort del causant, només hi ha una excepció que seria que l'adquirent morís dins d'aquest termini (en aquest cas la bonificació seria definitiva encara que només haguessin passat per exemple dos anys).

Si s'incompleixen els requisits, tant en el cas de vivenda habitual com en el de local afecte a activitat, l'obligat tributari haurà d'autoliquidar, en el termini d'un més des de la data de venda de la vivenda o local, la quantitat que en el seu dia es va bonificar, i per tant va deixar d'ingressar, més els interessos de demora.

Més informació a les Ordenances fiscals (PDF).

Pagament

Per al pagament de la plusvàlua, l'Ajuntament de Barcelona utilitza el sistema d'autoliquidació.

L'Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni amb el Col·legi de notaris de Catalunya per tal de facilitar les gestions relacionades amb el canvi de titularitat d'una propietat en el moment de signar l'escriptura. Dintre d'aquest tràmit, el notari pot lliurar el full d'autoliquidació per poder efectuar el pagament. Si no us el dóna, heu de demanar-lo a través d'Internet, a qualsevol de les oficines d'atenció als ciutadans dels districtes, o trucant al telèfon 010* (807 117 700 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), en els terminis assenyalats anteriorment.

El pagament es pot fer a qualsevol de les entitats col·laboradores relacionades al dors de l'imprès d'autoliquidació, adjuntant fotocòpia del DNI del signant de la declaració, o a través d'Internet, accedint al tràmit "Pagament amb targeta de crèdit o càrrec al compte corrent", del web de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Una vegada realitzat el pagament, s'ha d'enviar per correu a l'Institut Municipal d'Hisenda la còpia simple de l'escriptura objecte de la transmissió o fotocòpia confrontada, amb l'exemplar per a l'Ajuntament, o bé lliurar-ho a l'Institut Municipal d'Hisenda o a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà de cada districte. Adreça d'enviament: Institut Municipal d'Hisenda, Av. Litoral 30, 08005 Barcelona.

Subvencions

Podran sol·licitar la subvenció les persones majors de 65 anys, en el cas de la venda del seu habitatge habitual a una caixa o entitat bancària, a canvi d'obtenir una renda vitalícia.

L'import de la subvenció serà l'equivalent a la quota de l'impost.

L'interessat haurà de demanar-la fent constar en la sol·licitud:

 1. Nom i cognoms de la persona sol·licitant, número d'identificació fiscal, i dades de l'habitatge que es transmet.
 2. Petició concreta de la subvenció.
 3. Escriptura notarial de la transmissió a canvi d'una renda vitalícia.
 4. Data i signatura de la persona sol·licitant.

Més informació

(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web www.bcn.cat/ajuntament/atenciociutadana.

Data d'actualització: 17/01/2013