IBI - Impost sobre béns immobles

Torna

Explicació de l'impost sobre béns immobles

Qui ha de pagar l'impost

Aquest impost l'han de pagar els propietaris, usufructuaris, concessionaris o titulars d'un dret de superfície de qualsevol bé immoble (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, despatx, etcètera).

Quota

El càlcul de la quota a pagar s'estableix en funció del valor cadastral del bé, fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten al cadastre immobiliari, que té en compte el valor del sòl i el valor de la construcció. Aquest valor cadastral no és el valor pel qual s'ha escripturat, ni el que ha pagat realment el comprador (més informació a: Ordenances Fiscals - El valor cadastral urbà).

La persona que és propietària el dia 1 de gener està obligada a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi la transmissió del bé. És a dir, el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició. Per exemple, si la transmissió es produeix el dia 15 de febrer de 2015 la persona que ven ha de pagar l'impost de l'any de la venda (any 2015), i el comprador ha de pagar l'impost de l'any següent (any 2016). Si hi ha deutes pendents d'aquest impost, es poden exigir al nou propietari. El notari està obligat a comprovar que l'immoble està al corrent de pagament de l'impost, i a informar de l'existència de possibles deutes pendents.

Finançament del transport públic - tribut metropolità

Dins el rebut de l'impost sobre béns immobles hi ha un recàrrec destinat a contribuir al finançament del servei públic de transport. Sobre el valor cadastral de la propietat s'aplica un recàrrec del 0,149%. El tipus impositius pels BICE 1, 3 i 4 és del 0,2%. Aquesta quota es recapta a tots els municipis de l'àmbit metropolità.

A la quota íntegra s’aplica una reducció que consisteix en una quantitat equivalent a la diferència positiva entre aquesta i la quota líquida de l’exercici anterior, per a tots els usos, el coeficient d'increment anual màxim és de l’1,005. Als BICE no se'ls aplica la reducció.

Pels immobles que hagin entrat a tributar per primer cop en l'exercici 2006 i successius i pels que hagin estat objecte d'una alteració del valor cadastral a partir de l'exercici esmentat, diferent de l'actualització, la reducció es determina de la manera següent:

 • Si l'ajuntament corresponent pot establir el valor cadastral d'aplicació en l'exercici 2005, es calcula la reducció de referència en l'exercici 2006 per determinar la quota de referència d'aquest exercici. Sobre aquesta última s'aplicaran els coeficients d'increment anual màxim establerts a les ordenances fiscals reguladores d'aquest tribut, per determinar la quota líquida de l'exercici anterior.
 • Alternativament, es calcula la reducció de referència en l'exercici 2006, aplicant al valor cadastral els coeficients anuals d'actualització establerts a les lleis de pressupostos de l'Estat per obtenir la quota líquida de l'exercici 2005. A continuació, es calcula la quota de referència de l'exercici 2006, sobre la qual s'apliquen els coeficients d'increment anual màxim establerts a les ordenances fiscals reguladores d'aquest tribut, per determinar la quota líquida de l'exercici anterior.

Estan exemptes del pagament del tribut totes les finques residencials que tinguin un valor cadastral inferior a 43.804,62 € i que s'utilitzin com a primera residència pel propietari. També, els objectes la quota líquida dels quals sigui inferior o igual a 3 euros.

Sobre la quota íntegra s’aplica una bonificació del 50% als titulars de família nombrosa, sempre que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants no superi els 30.000,00 €. Aquesta bonificació s’aplica a requeriment del titular i exclusivament per a l’immoble que constitueixi la residència habitual.

El transport públic és deficitari i per això tots hem de contribuir a mantenir-lo.

Més informació sobre el tribut metropolità al web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Pagament

Domiciliant el pagament de l'impost estalviareu temps, no us haureu de desplaçar a cap oficina bancària per fer el pagament, ni anar a buscar el duplicat del rebut en cas de no rebre'l. Un altre avantatge és que no us heu de preocupar de la recepció del document ni de quan és el període de pagament, sempre que al compte hi hagi prou diners.

Aquest pagament es pot domiciliar al vostre compte corrent o a la llibreta d'estalvis. El rebut es passa al cobrament en quatre fraccions i, per als titulars dels immobles que siguin persones físiques, amb un 2% de descompte sobre la part de la quota que cobra directament l'Ajuntament. La data de pagament es pot consultar al Calendari del Contribuent. La domiciliació es pot efectuar a través d'internet, als quioscos de tràmits i serveis, a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes, o trucant al telèfon gratuït 900 226 226.

En cas d'error en la domiciliació, l'Ajuntament garanteix l'anul·lació dels recàrrecs i els interessos.

Si no està domiciliat, el pagament d'aquest impost es fa en un únic rebut per any. Les dates de pagament es poden consultar al Calendari del Contribuent. L'Ajuntament envia un document per fer el pagament en els casos de rebuts no domiciliats al titular del bé. Si no es rep aquest document, se n'ha d'aconseguir un duplicat a través d'internet, als quioscos de tràmits i serveis, a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes, o trucant al telèfon 010* (807 117 700 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

El 90% dels contribuents de l'Ajuntament de Barcelona tenen domiciliat aquest impost.

Canvi de titularitat

El canvi de propietari del bé es pot comunicar a través d'internet (www.bcn.cat/hisenda), trucant al telèfon 010* (807 117 700 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), o a les oficines d'atenció ciutadana dels districtes.

Cal tenir en compte que el titular l'1 de gener està obligat a pagar la totalitat de l'impost, encara que posteriorment es produeixi la transmissió del bé. És a dir, el nou propietari ha de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició. Si hi ha deutes pendents d'aquest impost, es poden exigir al nou propietari.

Famílies nombroses

 • La bonificació sobre la quota líquida de l'impost corresponent al domicili habitual, per a titulars de família nombrosa, s'aplica en funció del valor cadastral de l'immoble, d'acord amb la taula següent:
 • Tram de valor cadastral Tipus de família nombrosa
  Amb un o més membres discapacitats Supòsit general
  Fins a 60.000,00 € 90% 60%
  De 60.001,01 € a 100.000,00 € 50% 50%
  De 100.001,01 € a 200.000,00 € 30% 20%
  De 200.001,01 € a 300.000,00 € 15% 10%
  De 300.001,01 € a 400.000,00 € 15% 5%
 • La família nombrosa integrada per un o dos ascendents quan almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat major del 33% i inferior al 65% i amb tres o més fills (comuns o no) s’equipararà a les famílies amb un o més membres discapacitats.
 • A aquests efectes, s'entendrà com a domicili habitual aquell en el qual figuri empadronat el subjecte passiu l'1 de gener.
 • Aquesta bonificació la tramitarà l'Administració tributària municipal d'acord amb la informació sobre les famílies nombroses facilitada pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, i s'aplicarà en el rebut de l'impost sobre béns immobles.

No han de pagar

 • Els béns de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 10 €.
 • Els béns de l'Església catòlica, en els termes previstos a l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979. Pel que fa a les entitats religioses evangèliques, comunitats israelites i comissió islàmica d'Espanya, són d'aplicació les lleis de 12 de novembre de 1992.
 • Els béns que siguin propietat de la Creu Roja.
 • Els terrenys ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis, aixecats en els mateixos terrenys, destinats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. No estan exempts de pagament, per tant, els establiments d'hoteleria, espectacles comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.
 • Els béns als quals sigui d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals vigents i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus organismes oficials.
 • S'ha de sol·licitar l'exempció dels béns immobles que es destinin a l'ensenyament per a centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyament concertat, amb l'abast previst en el Reial decret 2187/1995, de 28 de desembre.
 • S'ha de sol·licitar l'exempció dels béns immobles declarats expressament i individualment monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant el Reial decret en la forma establerta per l'article 9è de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i inscrits al Registre General a què es refereix el seu article 12è com a integrants del Patrimoni Historicoartístic Espanyol, com també els compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la llei esmentada.
 • L'Ajuntament en pot concedir altres sempre que es tinguin en compte a l'article 62.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Han de comunicar l'exempció els titulars dels béns de les entitats sense ànim de lucre, segons indica la Llei 49/2002.

Més informació

(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web www.bcn.cat/ajuntament/atenciociutadana.

Data d'actualització: 16/01/2015