IAE - Impost sobre activitats econòmiques

Tornar

Explicació de l'impost sobre activitats econòmiques

L'obligació de tributar per l'impost sobre activitats econòmiques es deu a l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques dins el terme municipal, tant si s'exerceixen o no en un local determinat i tant si s'especifiquen o no en les tarifes de l'impost.

Cens

Tots els ciutadans, empreses o entitats que desenvolupin una activitat econòmica han de donar-se d'alta en el cens d'empreses, professionals i retenidors (model 036) de l'Agència Tributària, si be només han de pagar aquest impost les empreses o entitats que desenvolupin una activitat empresarial o artística i la seva xifra de negocis de dos anys abans superi el milió d'euros. Per exemple, una empresa que l'any 2007 va facturar 1.200.000 € haurà de pagar l'impost l'any 2009.

Declaracions d'alta, baixa o variació

Les declaracions s'han de presentar directament a l'Agència Estatal Tributària.

Altes:

Si es tracta d'una alta per inici de l'activitat en el municipi, les declaracions hauran de presentar-se en el termini d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Les persones físiques o jurídiques exemptes de pagament de l'impost hauran de fer servir el model 036. En el cas que qualsevol de les seves activitats tributi per l'impost sobre activitats econòmiques hauran de fer servir el model 840.

Si ja no es compleixen les condicions necessàries per gaudir d'una exempció, només s'haurà de comunicar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (en el model 848) quan no s'hagi comunicat l'import net de la xifra de negocis en la declaració de l'Impost sobre Societats, és a dir, en els següents supòsits:

 1. Les entitats de crèdit a companyies d'assegurances que siguin subjectes passius de l'Impost. sobre Societats o de l'Impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent.
 2. Les societats civils o entitats de l'art. 35.4 de la LGT: Tindran la consideració de tributaris obligats les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancats de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.
 3. Els grups de societats.

Baixes:

Si es tracta d'una baixa per cessament de l'activitat, la declaració de s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data en què es va produir el cessament de l'activitat.

Les persones exemptes de pagament de l'impost hauran de fer servir el model 036. En el cas que qualsevol de les seves activitats tributi per l'impost sobre activitats econòmiques hauran de fer servir el model 840.

Variacions:

Variació d'ordre físic, econòmic o jurídic (qualsevol alteració dels elements tributaris superior al 20% s’haurà de declarar). Les declaracions de variació s'han de presentar en el termini d'un mes des de la data en què es va produir la variació, i tindran efecte l'any següent al de la presentació de la declaració.

Si la situació no ha variat pel que fa l'any anterior, no serà necessari presentar cap declaració.

Les persones exemptes de pagament de l'impost hauran de fer servir el model 036. En el cas que qualsevol de les seves activitats tributi per l'impost sobre activitats econòmiques hauran de fer servir el model 840.

Les empreses o entitats que pertanyen a un grup d'empreses que tributin per l'impost sobre activitats econòmiques han de presentar cada any el model 848 per notificar les societats que pertanyen al grup i l'import net de la xifra de negocis del conjunt de les entitats del grup, llevat que hagin fet constar aquest import en la declaració de l'impost sobre societats, en l'impost sobre la renda de no residents o en el model 184.

Exempcions

Estan exempts de pagament de l'impost sobre activitats econòmiques

 1. Els següents subjectes passius:
  • Les persones físiques. Això significa que una persona física mai no l'haurà de pagar independentment de la seva xifra de negocis o dels anys que fa que exerceix l'activitat.
  • Les persones jurídiques o entitats que tinguin un import net de la xifra de negocis del penúltim any inferior al milió d'euros.
  • Els contribuents de l'impost sobre la renda de no residents que operin a Espanya mitjançant un establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior al milió d'euros.

  Als efectes de l'aplicació de l'exempció prevista en aquest paràgraf es tindran en compte les regles següents:

  1a. L'import de la xifra de negocis comprèn els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat un cop deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l'impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l'esmentada xifra de negocis.

  2a. En el cas dels subjectes passius de l'impost sobre societats o dels contribuents de l'impost sobre la renda de no residents, l'import net de la xifra de negocis és el de l'any anterior al de l'acreditament d'aquest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària (les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició), l'import net de la xifra de negocis és el que correspon al penúltim any anterior al de l'acreditament d'aquest impost. Si l'esmentat període impositiu hagués tingut una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s’elevarà a l'any. Per exemple, l'any 2009 s’ha de mirar l'import net de la xifra de negocis corresponent a l'any 2007.

  3a. Per calcular l'import de la xifra de negocis del subjecte passiu, s'ha de tenir en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides.

  4a. Quan l'entitat forma part d'un grup de societats, l'import net de la xifra de negocis s'ha de referir al conjunt d'entitats de l'esmentat grup.

  5a. En el cas dels contribuents de l'impost sobre la renda de no residents, l'import net de la xifra de negocis és l'imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

 2. Els que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, estan exempts durant els dos primers anys en què es desenvolupi l'activitat. Això no s’aplica a persones físiques perquè sempre estan exemptes independentment de la xifra de negoci o del temps que fa que exerceixen l'activitat. Per exemple, una empresa que es dóna d'alta durant l'any 2009 i amb una xifra de negocis superior a un milió d'euros estarà exempta de pagament dels exercicis 2009 i 2010. Posteriorment haurà de pagar.
 3. A aquest efecte, no es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una activitat quan aquesta activitat s'hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, com per exemple en els supòsits següents:

  • En el cas de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
  • En els casos que l'alta respon a una transformació de la forma jurídica de la titularitat.
  • En els casos que l'alta respon a un canvi d'epígraf per imperatiu legal o per corregir una qualificació anterior errònia.
  • Quan l'alta ha estat precedida d'una baixa en la mateixa activitat i subjecte passiu, en un període inferior a un any.
 4. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com també els organismes autònoms de l'Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes.
 5. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
 6. Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els graus sempre que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els graus els quals, no tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten llibres o articles d'escriptori als seus alumnes o si els presten serveis de mitja pensió o d'internament, encara que venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.
 7. Les associacions i fundacions persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació, la rehabilitació i la tutela de persones amb discapacitat, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.
 8. La Creu Roja Espanyola.
 9. Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb tractats o convenis internacionals.
 10. Les entitats sense finalitat lucrativa en els termes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i el reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les esmentades entitats, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre.
  Per a les entitats sense finalitat lucrativa (Llei 49/2002) s’entendrà feta la comunicació per la presentació davant de l’Administració Tributària de l’Estat de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors en que es faci constar la informació. Sortirà efectes a partir del període impositiu de l’any en que es presenta l’esmentada declaració censal.
 11. Les exempcions previstes en les lletres e) i f) de l'apartat 1 s'han de sol·licitar mitjançant un escrit presentat en qualsevol dels registres de l’Ajuntament i, per tant, només s'atorgaran, si s'escau, si ho sol·licita el subjecte passiu de l'impost.

Activitats excloses d'alta

No es considera activitat econòmica a efectes d'aquest impost:

 1. La venda de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat inventariats com a immobilitzat (per exemple la seu de l'empresa) amb més de dos anys d'antelació a la data de la transmissió. Tampoc no es considera activitat econòmica la venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que hagin estat utilitzats durant un període de temps igual.
 2. La venda de productes que es rebin com a pagament de treballs personals o serveis professionals.
 3. L'exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració o d'ornamentació de l'establiment. No obstant això, estarà sotmesa al pagament del present impost l'exposició d'articles per regalar als clients.
 4. La realització d'un sol acte o operació aïllada de venda al detall.

Quota

En primer lloc, es farà el càlcul de la quota segons allò establert a les tarifes i instruccions de l'impost sobre activitats econòmiques.

A continuació, s'aplicarà el coeficient de ponderació en funció de l'import net de la xifra de negocis.

Coeficient de ponderació
Xifra de negocis: Coeficient:
Des d'1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29
Des de 5.000.000,00 fins a 10.000.000,00 1,30
Des de 10.000.000,00 fins a 50.000.000,00 1,32
Des de 50.000.000,00 fins a 100.000.000,00 1,33
Més d’100.000.000,00 1,35
Sense xifra neta de negoci 1,31

L'import net de la xifra de negocis serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides.

Si l'activitat s'exerceix en un local, s'aplica també el coeficient de situació que correspongui dels assenyalats en el quadre següent, en funció de la categoria de carrer en què estigui situat el local on s'exerceixi l'activitat:

Coeficient de situació
Zones industrials consolidades
(Consorci de la Zona Franca i el Port)
2,09
Carrers de Categoria A 3,80
Carrers de Categoria B 3,33
Carrers de Categoria C 2,95
Carrers de Categoria D 2,28
Carrers de Categoria E 1,33
Carrers de Categoria F 0,95

A les ordenances fiscals es pot consultar la classificació de les diferents vies públiques de la ciutat.

Les quotes es paguen per any natural sencer.

Si el dia de començament de l'exercici de l'activitat no coincideix amb l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres que manquin per acabar l'any. Per exemple, una alta del 15 d'abril ha de pagar tres trimestres.

En el cas de baixa per cessament les quotes també es calculen per trimestres. Si el rebut de l'impost ja està pagat, es pot demanar la devolució de la part corresponent.

Recàrrec de la Diputació

La Llei reguladora de les hisendes locals autoritza la Diputació a cobrar un recàrrec als titulars de l'impost sobre activitat econòmiques. Aquest recàrrec consisteix en un percentatge únic que recaurà sobre les quotes municipals modificades pel coeficient de ponderació, sense tenir en compte el coeficient de situació. A Barcelona és del 35%.

Pagament

Aquest pagament es pot domiciliar al compte corrent o la llibreta d'estalvis. Es cobrarà en un únic rebut per any.

Domiciliant el pagament de l'impost estalviarà temps i no haurà de desplaçar-se a cap oficina bancària per fer-ne el pagament. Un altre avantatge és que no s’ha de preocupar de la seva recepció ni del període de pagament, sempre que al compte hi hagi diners suficients.

La data de pagament es pot consultar al Calendari del Contribuent. La domiciliació es pot efectuar a través d'Internet.

En cas d'error en la domiciliació, l'Ajuntament garanteix l'anul·lació dels recàrrecs i interessos.

Si no està domiciliat, el pagament de l'impost es realitza en un únic rebut per any. Les dates de pagament es poden consultar al Calendari del Contribuent. L'Ajuntament envia un document pel pagament al titular. Si no es rep aquest document, ha d'aconseguir un duplicat a través d'Internet.

Bonificacions

 • Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota les cooperatives així com les unions, federacions i confederacions de les mateixes en els termes establerts a la Llei 20/1990 de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Hauran d'acreditar la seva inscripció en el Registre de cooperatives.
 • Podran gaudir d'una reducció de la quota de l'impost els titulars de locals afectats per obres a la via pública -on s’exerceixin activitats classificades a la divisió 6a de la secció 1a de les Tarifes de l'impost (comerç, restaurants i hoteleria, reparacions)- que tributin per quota municipal i de durada superior a tres mesos. El percentatge de reducció està en funció a la durada de les obres.
  Percentatges de reducció
  Obres amb durada de 3 a 6 mesos 20%
  Obres amb durada de 6 a 9 mesos 30%
  Obres amb durada de 9 a 12 mesos 40%
 • La reducció de la quota es practicarà dins la liquidació de l'any immediatament següent a l'inici de les obres de què es tracti. Aquesta reducció es farà directament per l'Ajuntament (consells de districte) o a petició de l'interessat.
 • Quan en els locals on s'exerceixen activitats classificades a la divisió 6a de la secció 1a de les Tarifes de l'impost (comerç, restaurants i hoteleria, reparacions) que tributin per quota municipal es facin obres majors per a les quals es requereixi l'obtenció de llicència urbanística, amb durada de les obres superior a tres mesos, i sempre que per causa d'aquestes obres els locals estiguin tancats, la quota corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que el local estigui tancat. La reducció haurà de ser sol·licitada.
 • Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost, durant els dos primers anys, els subjectes passius que utilitzin l'energia solar o altres energies renovables en l'exercici de les activitats objecte de l'impost. La bonificació haurà d'ésser sol·licitada, i una vegada concedida s'aplicarà a la quota de l'impost de l'any següent al de la data de sol·licitud.
 • Prèvia declaració d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies de foment de l'ocupació, podran gaudir d'una bonificació del 20% de la quota, els subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat en un 10% o més el promig de la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior a aquell en el qual es sol•licita la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. La bonificació s’aplicarà únicament en l'exercici en el qual es sol·liciti.
  • En cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament, la quantitat bonificada podrà superar els imports següents:
   Segons nivell d’import net de la xifra de negoci (per coeficients de ponderació):
   • 1,29 (1 milió a 5 milions): 1.219,29 €
   • 1,30 (5 milions a 10 milions): 1.876,30 €
   • 1,32 (10 milions a 50 milions): 2.715,78 €
   • 1,33 (50 milions a 100 milions): 3.021,45 €
   • 1,35 (més de 100): 13.571,49 €
   • 1,31 (sense xifra de negoci): 978,01 €
  • Regles per l'aplicació de la bonificació
   1. Per calcular el promig d'increment de la plantilla es tindran en compte les persones contractades tal i com disposi la legislació laboral.
   2. L'increment de la plantilla fixa ha de comportar un increment real de la plantilla total. Aquest increment s’ha de produir en relació als centres de treball a Barcelona.
   3. Es tindrà en compte, per determinar l’increment de plantilla, el total de contractes fixos en el conjunt d’activitats desenvolupades a Barcelona.
    La bonificació s’aplicarà a totes les activitats, que el subjecte passiu desenvolupi a Barcelona, que tributin per quota municipal, i l’import màxim de bonificació s’aplica en relació a cadascuna d’aquestes quotes (la suma de les bonificacions aplicades a cada activitat, en total no podran superar els límits que s’assenyalen anteriorment).
   4. L'increment del promig es calcularà de la forma següent: T = (Tf –Ti)*100/Ti
    On:
    T= Taxa d’increment promig %
    Tf = Nombre de treballadors amb contracte fix (segons punt 2º i 3º) en el període final comparat
    Ti= Nombre de treballadors amb contracte fix (segons punt 2º i 3º) en el període inicial comparat
   5. La sol·licitud s'haurà d'efectuar abans del 31 de maig de l'any per al qual es demana la bonificació.
   6. En la sol·licitud de bonificació s’identificarà el subjecte passiu i es relacionaran totes les activitats amb indicació de l’adreça i epígraf de tributació respecte de les quals es demana el benefici fiscal.
    El subjecte passiu o el seu representant també presentarà una declaració sota la seva responsabilitat, que, a més de les dades identificatives, inclourà, les circumstàncies següents:
    • En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, per cada exercici, per separat, nombre total de treballadors tant de l'empresa com dels que tenen contracte fix i que presten serveis en centres de treball a la ciutat de Barcelona.
    • Caldrà annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors, indicant el nom i cognoms, NIF, número de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis. A més, caldrà indicar expressament l’adreça del centre de treball on presta els serveis cadascun dels treballadors.

    S'adjuntarà a la declaració responsable:

    1. Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida.
    2. Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de compte de cotització de l'empresa pel període comprès entre 01/01/exercici (Ti) i el 31/12/exercici (Tf). Aquest document haurà d’estar expedit en l'exercici en que es pretén la bonificació.
    3. Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització –treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat indefinida i de centres de treball del municipi de Barcelona. Aquest document haurà de ser expedit l'any en que es pretén la bonificació.
   7. La bonificació s'atorgarà amb caràcter provisional al presentar la sol·licitud i restarà condicionada a l'atorgament de la declaració d'especial interès o utilitat municipal i al resultat de les comprovacions que pugui realitzar l'Ajuntament.
   8. L'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal serà adoptat per la Comissió del Consell Municipal que tingui la competència en matèria d'Hisenda, per delegació del Plenari i mitjançant el vot de la majoria simple dels seus membres. La bonificació tindrà efectes únicament en l'exercici per al qual es sol·licita.

Gestió

L'Administració tributària de l'Estat envia anualment a l'Institut Municipal d'Hisenda la matrícula de l'impost, que està constituïda per tots aquells que exerceixen activitats econòmiques i que no estan exempts de pagament. A partir d'aquesta matrícula l'Institut Municipal d'Hisenda confecciona el padró de l'impost i el notifica mitjançant anunci, donant un temps per presentar al·legacions. Transcorregut el temps d'exposició els rebuts es posen al cobrament.

La liquidació i recaptació, així com també la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost, seran portades a terme per l'Ajuntament.

Comprenen les funcions següents:

 • concessió i denegació d'exempcions i bonificacions,
 • realització de les liquidacions per a la determinació dels respectius deutes tributaris,
 • emissió de documents de cobrament,
 • resolució d'expedients per a la devolució d'ingressos,
 • resolució del recurs d'alçada, previst a l'article 46 de la Llei 1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, amb efectes de reposició, aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l'article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que s’interposi contra els actes esmentats, i
 • actuacions per a la informació i assistència al contribuent referides a les esmentades matèries.

La inspecció d'aquest impost, per delegació de l'Agència tributària, serà duta a terme per la Inspecció Municipal d'Hisenda. Contra els actes d'inspecció que suposin inclusió, exclusió o variació de les dades censals es podrà interposar recurs potestatiu de reposició i, en qualsevol cas, reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya.

Més informació

Cost de la trucada

 • 010
  Establiment de la trucada: 0,47 €. Cost/minut: 0,06 €. Tarifa per segons. IVA inclòs.
  Horari: De dilluns a diumenge de 0 a 24 h.
 • 807 117 700
  Des de fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.
  Establiment de la trucada: 0,11 €. Cost/minut: 0,41 €. Tarifa per segons. IVA inclòs
  Horari: De dilluns a diumenge de 0 a 24 h.
 • 900 226 226
  Per a pagaments amb targeta bancària i domiciliació de rebuts (trucada gratuïta).
  Horari: De dilluns a diumenge de 8 a 24 h.

Data d'actualització: 03/04/2013