IAE - Impost sobre activitats econòmiques

Torna

Explicació de l'impost sobre activitats econòmiques

L'IAE és un tribut que grava l'exercici d'activitats econòmiques (empresarials, professionals i artístiques) dins el terme municipal, tant si s'especifiquen o no en les tarifes de l'impost o si s'exerceixen o no en un local determinat.

Cens

Totes les persones, empreses i entitats que desenvolupen una activitat econòmica, s'han de donar d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal Tributària amb la presentació de l'imprès model 036 o 037 que facilita la mateixa Agència.

Només han de pagar l'impost, les empreses i les entitats que desenvolupen una activitat empresarial i artística quan l'import net de la xifra de negoci de dos anys abans és igual o superior a 1.000.000 d'euros. Per exemple, una empresa que l'any 2012 va facturar 1.000.000 d'euros ha de pagar l'impost l'any 2014.

Activitats excloses de l'impost

No es considera activitat econòmica a efectes d'aquest impost:

 1. La venda de béns integrats en l'actiu fix de les empreses que hagin figurat inventariats com a immobilitzat (per exemple la seu de l'empresa) amb més de dos anys d'antelació a la data de la transmissió. La venda de béns d'ús particular i privat del venedor, sempre que hagin estat utilitzats durant un període de temps igual.
 2. La venda de productes que es rebin com a pagament de treballs personals o serveis professionals.
 3. L'exposició d'articles amb finalitat exclusiva de decoració o d'ornament de l'establiment. Està sotmesa al pagament del present impost l'exposició d'articles per regalar als clients.
 4. Dur a terme una operació aïllada de venda al detall.

Exempcions

Estan exempts de pagar l'impost

 1. Els subjectes passius següents:
  • Les persones físiques en cap cas han de pagar l'impost.
  • Les persones jurídiques o entitats quan l'import net de la xifra de negocis del penúltim any és inferior a un milió d'euros.
  • Els contribuents de l'impost sobre la renda de no residents que operin a Espanya mitjançant un establiment permanent, sempre que l'import net de la xifra de negocis sigui inferior a un milió d'euros. Als efectes de l'aplicació cal tenir en compte les regles següents:

  1a. L'import de la xifra de negocis comprèn els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat un cop deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l'impost sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb la xifra de negocis.

  2a. Els subjectes passius de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, l'import net de la xifra de negocis és el de l'any anterior al de l'acreditació d'aquest impost. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària (les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició), l'import net de la xifra de negocis és el que correspon al penúltim any anterior al de l'acreditació d'aquest impost. Si l'esmentat període impositiu hagués tingut una durada inferior a l'any natural, l'import net de la xifra de negocis s’elevarà a l'any. Per exemple, l'any 2014 s’ha de mirar l'import net de la xifra de negocis de l'any 2012.

  3a. Per calcular l'import de la xifra de negocis, s'ha de tenir en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides.

  4a. Quan l'entitat forma part d'un grup de societats, l'import net de la xifra de negocis es refereix al conjunt d'entitats del grup.

  5a. Als contribuents de l'impost sobre la renda de no residents, l'import net de la xifra de negocis és l'imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.

 2. Les persones jurídiques o les entitats que inicien l'activitat i que la xifra de negocis és superior a 1.000.000 d'euros, resten exemptes de pagament durant els dos primers anys. Per exemple, una empresa que va fer d'alta durant l'any 2013 i la seva xifra de negocis és superior a 1.000.000 d'euros està exempta de pagar els exercicis 2013 i 2014.

  No es considera inici d'una activitat si abans s'ha exercit amb un altre nom. Per exemple en els supòsits següents:

  • En el cas de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
  • Quan l'alta és per una transformació de la forma jurídica de la titularitat.
  • Quan l'alta és per un canvi d'epígraf per imperatiu legal o per corregir una qualificació anterior errònia.
  • Quan l'alta ha estat precedida d'una baixa en la mateixa activitat i subjecte passiu, en un període inferior a un any.
 3. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, els organismes autònoms de l'Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes.
 4. Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
 5. Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els graus sempre que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els graus els quals, no tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu, fins i tot si faciliten llibres o articles d'escriptori als alumnes o si els presten serveis de mitja pensió o d'internat, encara que venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.
 6. Les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació, la rehabilitació i la tutela de persones amb discapacitat, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.
 7. La Creu Roja Espanyola.
 8. Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb tractats o convenis internacionals.
 9. Les entitats sense ànim de lucre en els termes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i el reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les esmentades entitats, aprovat pel Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre.
  Per a les entitats sense ànim de lucre (Llei 49/2002) s’entendrà feta la comunicació per la presentació davant de l’Administració Tributària de l’Estat de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors en que es faci constar la informació. Sortirà efectes a partir del període impositiu de l’any en que es presenta la declaració censal.
 10. Les exempcions previstes en les lletres e) i f) tenen caràcter rogatori, és a dir que cal presentar un escrit de sol·licitud a qualsevol dels registres de l’Ajuntament.

Declaració d'alta, de baixa i de variació d'una activitat

Les declaracions s'han de presentar a l'Agència Estatal Tributària.

Declaració d'alta:

El termini per presentar la declaració d'alta per l'inici d'una activitat en el municipi, és d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost cal que presentin el model 036 o 037.

Quan ja no es compleixen les condicions necessàries per gaudir d'una exempció, només es pot comunicar a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària amb el model 848.

Les persones jurídiques i les entitats que han de pagar l'impost, cal que presentin el model 036 o 037 i el model 840.

Declaració de baixa:

Quan es deixa d'exercir una activitat, la declaració de la baixa s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data que ja no s'exerceix.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037.

Les persones jurídiques i entitats que han de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037 i el model 840.

Declaració de variació:

Quan es fa una variació d'ordre físic, econòmic o jurídic (qualsevol alteració dels elements tributaris superior al 20% s’ha de declarar). La declaració de la variació s'ha de presentar en el termini d'un mes des de la data que es produeix la variació, els efectes tributaris s'apliquen l'any següent al de la presentació de la declaració.

Les persones físiques i jurídiques exemptes de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037.

Les persones jurídiques i entitats que han de pagar l'impost, han de presentar el model 036 o 037 i el model 840.

Informació de la xifra de negoci

Les empreses i entitats que han de pagar l'impost, cal que cada any presentin una declaració a l'Agència Estatal Tributària amb el model 848 per informar l'import net de la xifra de negocis.

No cal presentar el model 848 si ja s'ha informat l'import net de la xifra de negoci en altres declaracions, és a dir, en els casos següents:

 1. Les entitats de crèdit a companyies d'assegurances que siguin subjectes passius de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent.
 2. Les societats civils o entitats de l'art. 35.4 de la Llei general tributària: Tindran la consideració d'obligats tributaris les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancats de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.
 3. Els grups de societats que hagin fet constar l'import en la declaració de l'impost sobre societats, en l'impost sobre la renda de no residents o en el model 184 (Declaració informativa. Entitats en règim d'atribució de rendes).

Quota

En primer lloc, el càlcul de la quota s'estableix en funció de les tarifes i instruccions de l'impost sobre activitats econòmiques.

A continuació, s'aplica el coeficient de ponderació en funció de l'import net de la xifra de negoci.

Coeficient de ponderació
Import net de la xifra de negoci: Coeficient:
Des d'1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 1,29
Des de 5.000.000,00 fins a 10.000.000,00 1,30
Des de 10.000.000,00 fins a 50.000.000,00 1,32
Des de 50.000.000,00 fins a 100.000.000,00 1,33
Més de 100.000.000,00 1,35
Sense xifra neta de negoci 1,31

L'import net de la xifra de negoci correspon al conjunt de les activitats econòmiques declarades.

Quan l'activitat s'exerceix en un local, s'aplica el coeficient de situació que correspon a la categoria del carrer:

Coeficient de situació
Zones industrials consolidades
(Consorci de la Zona Franca i el Port)
2,09
Carrers de Categoria A 3,80
Carrers de Categoria B 3,33
Carrers de Categoria C 2,95
Carrers de Categoria D 2,28
Carrers de Categoria E 1,33
Carrers de Categoria F 0,95

Es pot consultar la classificació de les diferents vies públiques de la ciutat a les ordenances fiscals.

La quota es paga per any natural sencer.

El primer any de l'alta d'una activitat, la quota es calcula en proporció al nombre de trimestres que manquen per acabar l'any. Per exempre, una alta del dia 15 d'abril ha de pagar tres trimestres.

Quan s'ha tramitat la baixa d'una activitat, la quota es calcula en proporció al nombre de trimestres que ha estat donada d'alta l'activitat. Per exemple, una baixa del dia 10 de març ha de pagar per un trimestre. Si el rebut s'ha pagat per tot l'any, es pot demanar la devolució de la part que correspon.

Recàrrec de la Diputació

La Llei reguladora de les hisendes locals autoritza la Diputació a cobrar un recàrrec als titulars de l'impost sobre activitats econòmiques. Es tracta d'un percentatge únic que es calcula sobre la quota municipal modificada pel coeficient de ponderació.

A Barcelona és el 35%.

Pagament

Domiciliant el pagament estalviareu temps, no us haureu de desplaçar a cap oficina bancària per fer el pagament, ni anar a buscar el duplicat del rebut en cas de no rebre'l. Un altre avantatge és que no us heu de preocupar de la recepció del document ni de quan és el període de pagament, sempre que al compte hi hagi prou diners.

Aquest pagament es pot domiciliar al vostre compte corrent o a la llibreta d'estalvis. El rebut es passa al cobrament en un únic rebut per any. La data de pagament es pot consultar al Calendari del Contribuent. La domiciliació es pot efectuar a través d'internet, a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes, o trucant al telèfon gratuït 900 226 226.

En cas d'error en la domiciliació, l'Ajuntament garanteix l'anul·lació dels recàrrecs i els interessos.

Si no està domiciliat, el pagament es fa en un únic rebut per any. Les dates de pagament es poden consultar al Calendari del Contribuent. L'Ajuntament envia un document per fer el pagament en els casos de rebuts no domiciliats al titular de l'activitat. Si no es rep aquest document, se n'ha d'aconseguir un duplicat a través d'internet, als quioscos de tràmits i serveis, a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana dels districtes, o trucant al telèfon 010* (807 117 700 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

Bonificacions

 • Gaudeixen d'una bonificació del 95% de la quota les cooperatives, les unions, federacions i confederacions de les mateixes en els termes establerts a la Llei 20/1990 de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Han d'acreditar la seva inscripció en el Registre de cooperatives.
 • Poden gaudir d'una reducció de la quota de l'impost els titulars de locals afectats per obres a la via pública -on s’exerceixen activitats classificades a la divisió 6a de la secció 1a de les Tarifes de l'impost (comerç, restaurants i hoteleria, reparacions)- que tributen per quota municipal i de durada superior a tres mesos. El percentatge de reducció està en funció a la durada de les obres.
  La reducció de la quota s'aplica a la liquidació de l'any següent a l'inici de les obres de què es tracti. La reducció la fa directament l'Ajuntament (consells de districte) o a petició de l'interessat.
  Percentatges de reducció
  Obres amb durada de 3 a 6 mesos 20%
  Obres amb durada de 6 a 9 mesos 30%
  Obres amb durada de 9 a 12 mesos 40%
 • Quan en els locals on s'exerceixen activitats classificades a la divisió 6a de la secció 1a de les Tarifes de l'impost (comerç, restaurants i hoteleria, reparacions) que tributen per quota municipal es facin obres majors per a les quals es requereix l'obtenció de la llicència urbanística, quan el local estigui tancat i sempre que les obres durin més de tres mesos, la quota es reduirà en proporció al nombre de dies que el local estigui tancat. Aquesta reducció s'ha de sol·licitar.
 • Gaudeixen d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost, durant els dos primers anys, els subjectes passius que utilitzen l'energia solar o altres energies renovables en l'exercici de les activitats objecte de l'impost. La bonificació s'ha de sol·licitar, i una vegada concedida s'aplica a la quota de l'impost de l'any següent de la sol·licitud.
 • Prèvia declaració d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies de foment de l'ocupació, poden gaudir d'una bonificació del 20% de la quota, els subjectes passius que tributen per quota municipal i que hagin incrementat en un 10% o més la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu immediat anterior al qual es sol·licita la bonificació. La bonificació únicament s’aplica en l'exercici que es sol·licita.
  En cap cas, sobre la quota total de l’Ajuntament, la quantitat bonificada pot superar els imports següents:
   Segons el nivell de l’import net de la xifra de negoci (per coeficients de ponderació):
  • 1,29 (1 milió a 5 milions): 1.219,29 €
  • 1,30 (5 milions a 10 milions): 1.876,30 €
  • 1,32 (10 milions a 50 milions): 2.715,78 €
  • 1,33 (50 milions a 100 milions): 3.021,45 €
  • 1,35 (més de 100 milions): 13.571,49 €
  • 1,31 (sense xifra de negoci): 978,01 €

  Regles per a l'aplicació de la bonificació
  1. Per calcular la mitjana d'increment de la plantilla es tindran en compte les persones contractades en els termes que disposi la legislació laboral.
  2. L'increment de la plantilla fixa ha de comportar un increment real de la plantilla total. Aquest increment s’ha de produir en relació als centres de treball a Barcelona.
  3. Per determinar l'increment de la plantilla. Es tindrà en compte el total de contractes fixos en el conjunt d’activitats desenvolupades a Barcelona.
   La bonificació s’aplica a totes les activitats que es desenvolupen a Barcelona i que tributen per quota municipal. L’import màxim de la bonificació es determina en relació a cadascuna de les quotes (la suma de les bonificacions aplicades a cada activitat, no pot superar els límits que s’indiquen en el quadre anterior).
  4. L'increment de la mitjana es calcula de la forma següent: T = (Tf –Ti)*100/Ti
   On:
   T= Taxa d’increment mitjà %
   Tf = Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període final comparat
   Ti= Nombre de treballadors amb contracte indefinit (segons punt 2n i 3r) en el període inicial comparat
  5. La sol·licitud s'ha de fer abans del 31 de maig de l'any pel qual es demana la bonificació.
  6. En la sol·licitud de bonificació s’ha d'identificar el subjecte passiu i relacionar totes les activitats amb l’adreça i l'epígraf de tributació de les quals es demana el benefici fiscal.
   El subjecte passiu o el seu representant també ha de presentar una declaració sota la seva responsabilitat, que, a més de les dades d'identificació, inclogui, les circumstàncies següents:
   • En relació als dos exercicis immediatament anteriors a l’exercici pel qual es demana la bonificació, per cada exercici i per separat; nombre total de treballadors de l'empresa, dels que tenen contracte indefinit i que presten serveis en centres de treball a la ciutat de Barcelona.
   • Cal annexar, per cada exercici, una relació de tots aquests treballadors, indicant el nom i cognoms, NIF, número de la Seguretat Social i la data d’inici de la prestació de serveis. A més, cal indicar expressament l’adreça del centre de treball on presta els serveis cadascun dels treballadors.

   Junt amb la declaració responsable cal aportar:

   1. Còpia dels contractes de treball amb alguna modalitat indefinida.
   2. Informe, emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de vida laboral del codi de compte de cotització de l'empresa pel període comprès entre 01/01/exercici (Ti) i el 31/12/exercici (Tf). Aquest document ha d’estar expedit en l'exercici que es pretén la bonificació.
   3. Informe emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de dades per a la cotització –treballadors per compte aliena (IDC)- de cada treballador amb un contracte de modalitat indefinida i de centres de treball del municipi de Barcelona. Aquest haurà de ser expedit l'any que es pretén la bonificació.
  7. La bonificació s'atorga amb caràcter provisional al presentar la sol·licitud i resta condicionada a l'atorgament de la declaració d'especial interès o utilitat municipal i al resultat de les comprovacions que pugui dur a terme l'Ajuntament.
  8. L'acord de declaració d'especial interès o utilitat municipal l'adopta la Comissió del Consell Municipal que té la competència en matèria d'Hisenda, per delegació del Plenari i mitjançant el vot de la majoria simple dels membres. La bonificació té efectes únicament en l'exercici per al qual es sol·licita.

Gestió

L'Administració tributària de l'Estat cada any envia a l'Institut Municipal d'Hisenda la matrícula de l'impost, que recull tots els titulars d'activitats econòmiques que l'han de pagar. A partir d'aquestes dades l'Institut Municipal d'Hisenda elabora el padró de l'impost i el notifica mitjançant la publicació d'un anunci que inclou un termini per presentar al·legacions, finalitzat el termini els rebuts es posen al cobrament.

La liquidació, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, les du a terme l'Ajuntament.

Comprèn les funcions següents:

 • La concessió i la denegació d'exempcions i bonificacions
 • l'emissió de les liquidacions per determinar els deutes tributaris
 • l'emissió dels documents de cobrament
 • la resolució d'expedients per a la devolució d'ingressos
 • la resolució del recurs d'alçada, previst a l'article 46 de la Llei 1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona, amb efectes de reposició, aplicant-se el règim jurídic del recurs regulat a l'article 14 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que s’interposi contra els actes esmentats
 • les actuacions per a la informació i assistència al contribuent en les matèries indicades

La inspecció d'aquest impost, la du a terme l'Institut Municipal d'Hisenda per delegació de l'Agència Estatal Tributària. Contra els actes d'inspecció que suposin inclusió, exclusió o variació de les dades censals es pot interposar recurs potestatiu de reposició i, en qualsevol cas, reclamació econòmica administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya.

Més informació

(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web www.bcn.cat/ajuntament/atenciociutadana.

Data d'actualització: 29/01/2015