Guia del contribuent 2011

Professionals de la gestió

Si sou professionals de la gestió (gestor/a, assessor/a fiscal, administrador/a de finques, etc.) haureu de fer els vostres tràmits o obtenir informació a través d'aquesta web.

La Carpeta del Professional és una aplicació portal gratuïta que permetrà, prèvia autorització del contribuent:

  • Accedir a les principals dades dels clients, que té l’Institut Municipal d’Hisenda
  • Realitzar electrònicament la majoria dels tràmits i finalitzar-los
  • Fer els tràmits per lots
  • Adjuntar telemàticament documentació associada al tràmit
  • Fer el seguiment dels tràmits
  • Disposar d’un portal de gestió de clients

Per tenir accés a la Carpeta del professional només cal:

  • Pertànyer a un Col·legi o Associació que tingui signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
  • Estar adherit a un d’aquests convenis
  • Disposar de signatura electrònica

Si no podeu fer el tràmit sol·licitat o obtenir la informació desitjada a través d'Internet, és imprescindible que demaneu una cita per ser atesos a l'Institut Municipal d'Hisenda, per Internet o al telèfon 010 (807 117 700 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

D’acord amb les lleis que s’esmenten a continuació, les Administracions Públiques poden obligar a les empreses i als professionals de la gestió a utilitzar mitjans informàtics:

Emparats per aquestes lleis, l’Ajuntament de Barcelona va introduir aquesta obligatorietat a l’Ordenança fiscal general, article 70.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en les seves sentències de 21-11-06 i 15-2-07, ha avalat que l’Ajuntament pugui obligar a despatxos i empreses a realitzar els tràmits per internet.

Si es tracta d’un tràmit relacionat amb el preu públic de recollida de residus, totes les persones jurídiques (encara que no estiguin obligades al pagament de l’IAE) i els professionals de la gestió hauran d’utilitzar els mitjans telemàtics, segons estableix la regulació vigent de l’esmentat preu públic.

Preu de les trucades

010 - Establiment: 0,46 €. Cost/minut: 0,06 € tarifat per segons. IVA inclòs. Horari: de dilluns a diumenge de 0 a 24h.

807 117 700 - Establiment de la trucada: 0,11 €. Cost/minut: 0,40 € tarifat per segons. IVA inclòs. Horari: de dilluns a diumenge de 0 a 24h.