Anunci de la subhasta

D’acord amb l'article 101 del Reglament general de recaptació aprovat pel RD 939/2005 de 29 de juliol, faig saber que en els expedients administratius de constrenyiment que figuren en el full annex, el senyor Antoni Rodríguez i Sivera, gerent de l'Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona) el dia 10 de juny de 2014 ha disposat:

"Procedir a l'alienació dels vehicles relacionats a l'annex adjunt, mitjançant subhasta pública que se celebrarà el dia 29 d’octubre de 2014 a les 15:00 hores, a l'Institut Municipal d’Hisenda, av. Litoral,30, planta 1a, sala B, de Barcelona.

El tipus de la subhasta dels esmentats béns és el que figura en l’annex.

En la tramitació de la subhasta s’observaran les prescripcions dels articles 101 a 104, del Reglament general de recaptació.

Respecte als béns que no s’adjudiquin en la subhasta procedirà alienar-los pel sistema d’adjudicació directa, d’acord amb l’article 107 del reglament esmentat.

Aprovar les condicions que regiran la subhasta que s’especifiquen a continuació.

Aquest acord serà notificat al deutor i a les terceres persones interessades i, a més a més, es publicarà en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona en la forma reglamentària juntament amb les condicions que han de regir la subhasta i les de l’adjudicació directa.”

Condicions de la subhasta

 1. Béns per subhastar
  Són els vehicles que estan relacionats a l'annex.

  Aquests vehicles estan afectes a les càrregues i gravàmens que figuren anotades en els registres públics i que consten a l’expedient. L’adjudicatari dels béns se subroga en les càrregues anteriors i preferents al dret anotat per l’Ajuntament de Barcelona, que resten subsistents, sense que el preu de l’adjudicació pugui aplicar-se a la seva extinció.

  Si apareixen càrregues posteriors, es cancel•laran a instància de l’adjudicatari.

 2. Examen dels vehicles:
  Els vehicles es poden examinar en els diferents dipòsits municipals que consten en l’annex, tots els dies hàbils a partir del dia 20 d’octubre de 2014 i fins el dia 28 d’octubre de 2014, de dilluns a dissabte, de 9.00 a 19.00 hores.

  Les visites s’han d’ajustar a les normes establertes per BS:M:

  • identificació del visitant davant del vigilant
  • cada visita un màxim de 30 minuts
  • el licitant podrà entrar acompanyat per una sola persona a cada visita
  • només es permetran dues visites per persona en el període de la subhasta, sigui com a licitant o com a acompanyant
 3. Suspensió de la subhasta:
  La subhasta se suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, si el deutor fa el pagament del deute, del recàrrec del període executiu, dels interessos i de les costes del procediment.

 4. Licitadors:
  Podran prendre part en la subhasta com a licitadors totes aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin per mitjà del document nacional d’identitat, NIE o passaport; en cas d’actuar com a representant, la representació s’haurà d’acreditar mitjançant escriptura original o còpia autèntica. Si no s’acredita la representació o el document no és suficient, s’entendrà que l’oferta es realitza en nom propi. No pot licitar el propi deutor.

  No s’admetran ofertes que ho siguin en qualitat de cessió a terceres persones.

 5. Dipòsit de garantia:
  Per participar en la subhasta (en primera o en segona licitació) s’ha de constituir un dipòsit en efectiu del 20 per 100 del tipus inicial de la subhasta.

  Per constituir el dipòsit de garantia s’ha d’accedir al nostre www.bcn.cat/hisenda i seguir les instruccions que allí s’indiquen.

  En tot cas, el formulari de petició de dipòsit ha d’anar a nom del licitador, el qual ha de ser també titular del compte bancari que se sol·licita per fer la devolució. És obligatori el segell de l'entitat financera del compte que s’indica al document.

  Per constituir el dipòsit cal acreditar-se amb la documentació adient i suficient. (NIF, NIE, Passaport o, en el seu cas, document notarial), i aportar un compte bancari vigent a nom del licitador, confirmat per l’entitat financera que correspongui. En aquest compte es farà la devolució d’ofici dels dipòsits dels no adjudicataris.

  Els tràmits es poden fer a partir del dia 20 d’octubre de 2014 i fins les 12:00 hores del dia 28 d’octubre de 2014 a l’Institut Municipal d’Hisenda.

  La Mesa de la subhasta podrà acordar la celebració d’una segona licitació, immediatament desprès de la primera, si resten vehicles que no s’han adjudicat.

  El dipòsit per participar en la segona s’ha d’haver constituït igualment en el període indicat i pel mateix import.

  El dipòsit és individual per cada vehicle i, en conseqüència, no es pot aprofitar per licitar per un de diferent.

 6. Ofertes:
  Les ofertes poden ser realitzades presencialment el dia de la subhasta o en un sobre tancat que s’ha d’haver presentat amb anterioritat a l’acte. S’han d’ajustar als trams de licitació i, si no coincideixen, es consideraran formulades per l’import del tram immediatament inferior. No és suficient haver fet el dipòsit, sinó que s’ha de fer una oferta que cobreixi el tipus fixat, llevat que s’hagi presentat una oferta en sobre tancat, cosa que implica que cobreix aquell tipus.

 7. Presentació d’ofertes en sobre tancat:
  Les ofertes en sobre tancat s’han de presentar directament al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda, av. Litoral, 30, planta baixa.

  La presentació es pot fer a partir del dia 20 d’octubre de 2014 i fins el dia 28 d’octubre de 2014, de dilluns a divendres de 08:30 a 14:00 hores.

  En el sobre s’indicarà el nom del licitador i la matrícula del vehicle pel què es licita, i dins s’introduirà l’oferta en el model oficial, que s’ha de complimentar amb totes les dades, on s’ha de consignar la quantitat màxima que està disposat a oferir.

  Juntament amb el sobre s’haurà de presentar una instància on es manifestarà que es presenta una oferta en sobre tancat, la identificació de la matrícula del vehicle i la data de la subhasta; si es vol licitar per diversos vehicles es relacionaran tots en una única instancia, però cada sobre només pot contenir una sola oferta.

  Les instàncies seran enregistrades per ordre de presentació amb indicació del dia i hora.

  La constitució del dipòsit, per a les ofertes en sobre tancat, es farà d’acord amb el que s’especifica en el punt 5 d’aquestes condicions.

  En la segona licitació les ofertes s’hauran de fer presencialment.

 8. Documentació dels béns:
  Els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de propietat, documentació i claus que s’hagin aportar a l’expedient administratiu, sense tenir dret a exigir-ne d’altres.

 9. Licitació:

  En l’acte de la subhasta, es faran les successives postures amb subjecció als trams i la primera serà a l’alça per arrodoniment. Els trams de licitació són els següents:

  • De 0 a 1.000€ tram = 50€
  • De 1.001 a 2.000€ tram = 100€
  • De 2.001 a 5.000€ tram = 200€
  • De 5.001€ a superiors € tram = 300€

  La Mesa licitarà en nom dels oferents en sobre tancat de la mateixa forma que ho farien els mateixos interessats, sense sobrepassar el límit màxim fitxat en l’oferta. No obstant això, si l’oferent en sobre tancat és present a la sala, podrà fer postures superiors a les del sobre tancat si la seva oferta és superada per les dels altres licitadors.

  En el cas de concurrència de diferents ofertes en sobre tancat, començarà l’admissió de postures a partir de la segona més alta. Si coincideixen en la millor postura vàries de les ofertes presentades en sobre tancat, es donarà preferència en l’adjudicació a l’enregistrada en primer lloc i, si no hi ha postures a l’alça, s’entendrà automàticament adjudicat el bé al licitador que primer hagi presentat l’oferta.

  En cas d’igualtat entre una oferta presencial i una en sobre, té preferència la presentada en sobre.

  Els béns seran adjudicats a l’oferta més alta. No es notificarà individualment el resultat de la subhasta als adjudicataris. El Servei d’Embargaments de l'Institut Municipal d'Hisenda facilitarà la informació al respecte.

 10. Segona licitació:

  La Mesa de la subhasta, si així ho considera adient i prèvia deliberació, podrà acordar la realització d’una segona licitació respecte dels béns que no s’hagin adjudicat i amb el tipus del 75 per cent. Només hi podran participar els que ja tinguin fet el corresponent dipòsit perquè no hi haurà entre les dues licitacions l’oportunitat de fer-lo.

 11. Ingrés del preu d'adjudicació:
  Dins dels 15 dies següents a la subhasta, l’adjudicatari dels béns haurà d’ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l’adjudicació, mitjançant el rebut de pagament que se li facilitarà a la planta baixa de l’Institut Municipal d’Hisenda.

  En cas de no efectuar el pagament, l’adjudicatari perdrà l’import del dipòsit, que s’aplicarà a la cancel•lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrerà pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu de l’adjudicació.

 12. Retirada del vehicle del dipòsit:
  Quan l’adjudicatari hagi ingressat el preu de l’adjudicació se li lliurarà l’acta de l’adjudicació, amb la qual haurà de demanar el canvi de titularitat del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit. No podrà retirar el vehicle si no acredita en el dipòsit municipal que s’ha sol•licitat aquest canvi.

  El temps màxim per a la retirada de cada vehicle serà de 15 minuts, incloent el temps que requereixi l’adjudicatari per posar el vehicle en marxa o bé ser carregat amb grua per retirar-lo. No es permetrà fer cap mena de reparació a l’interior del dipòsit.

 13. Devolució dels dipòsits:
  La devolució dels dipòsits dels licitadors que no hagin resultat adjudicataris es farà d’ofici, a partir de les 72 hores de finalització de la subhasta, al compte bancari aportat en el moment de la constitució del dipòsit. En el supòsit que hi hagués algun problema amb el compte facilitat pel licitador, o que no vingui informat en el rebut de dipòsit, la devolució es demorarà fins dos mesos.

 14. En el tipus de la subhasta no s’inclouen els impostos indirectes que graven la transmissió dels béns. Totes les despeses originades per l’adjudicació dels béns i els impostos, especialment l’impost de vehicles de tracció mecànica de l’any anterior, seran a càrrec de l’adjudicatari.

 15. Acceptació de les condicions específiques:
  La simple participació en l'adjudicació directa implica l'acceptació de totes les condicions que la regeixen.

Advertiments

Si no s’ha pogut notificar l’acord de subhasta al deutor perquè s’ignorava el seu domicili, o perquè va refusar la notificació, o perquè es trobava reiteradament absent del domicili, per la publicació d’aquest anunci es tindrà per notificat amb plena validesa legal.

Els possibles creditors hipotecaris o pignoratius, forasters o desconeguts, i el cònjuge si fos el cas, així com totes les altres persones interessades, es tindran per notificats amb la publicació d’aquest anunci.

Contra l’acord del gerent es pot interposar recurs d’alçada amb efectes de reposició davant de l’Alcaldia, de conformitat amb l’Ordenança fiscal general de l’Ajuntament de Barcelona, dins del termini d’un mes a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona, o qualsevol altre que consideri procedent.

La interposició del recurs només pot suspendre el procediment en els casos i condicions que fixa l'article 165 de la Llei general tributària.

Barcelona, 15 de setembre de 2014

La Secretària Delegada,
Paloma González i Sanz

Annex

Data d'actualització: 22/09/2014