Anunci de l'adjudicació directa

D’acord amb l’article 101 del Reglament general de recaptació aprovat pel RD 939/2005 de 29 de juliol, faig saber que en els expedients administratius de constrenyiment que figuren en el full annex, el senyor Antoni Rodríguez i Sivera, gerent de l’ Institut Municipal d’Hisenda (Ajuntament de Barcelona) el dia 12 de maig de 2014 ha disposat:

"Procedir a l’alienació dels vehicles relacionats a l’annex adjunt, mitjançant adjudicació directa que se celebrarà el dia 18 de juny de 2014, a l’Institut Municipal d’Hisenda.

No és un acte públic. El resultat de l’adjudicació es publicarà, a partir del dia 19 de juny i durant 15 dies, al web www.bcn.cat/hisenda.

En la tramitació seguirà allò que disposa l’article 107 del Reglament general de recaptació, amb les següents condicions especifiques:

 1. Béns per adjudicar
  Són els vehicles que estan relacionats a l'annex.

  Aquests vehicles estan afectes a les càrregues i gravàmens que figuren anotades en els registres públics i que consten a l’expedient. L’adjudicatari dels béns se subroga en les càrregues anteriors i preferents al dret anotat per l’Ajuntament de Barcelona, que resten subsistents, sense que el preu de l’adjudicació pugui aplicar-se a la seva extinció.

  No hi ha subrogació respecte de les càrregues posteriors, que es cancel·laran a instància de l’adjudicatari.

 2. Examen dels vehicles:
  Els vehicles es poden examinar en els diferents dipòsits municipals que consten en l’annex, tots els dies hàbils a partir del dia 10 de juny de 2014, de dilluns a dissabte, de 9.00 a 19.00 hores. Per fer-ho cal, demanar cita prèvia al dipòsit corresponent (veure annex).

  Les visites s’han d’ajustar a les normes establertes per BS:M:

  • identificació del visitant davant del vigilant
  • cada visita un màxim de 30 minuts
  • el licitant podrà entrar acompanyat per una sola persona a cada visita
  • només es permetran dues visites per persona en el període de la subhasta, sigui com a licitant o com a acompanyant
 3. Suspensió de l’adjudicació directa:
  L’adjudicació directa se suspendrà en qualsevol moment anterior a l'adjudicació dels béns, si el deutor fa el pagament del deute, del recàrrec del període executiu, dels interessos i de les costes del procediment

 4. Licitadors:
  Podran prendre part en l’adjudicació directa com a licitadors totes aquelles persones que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb dret, no tinguin impediment o restricció legal i s’identifiquin per mitjà del document nacional d’identitat, NIE o passaport; en cas d’actuar com a representant, la representació s’haurà d’acreditar mitjançant escriptura original o còpia autèntica. Si no s’acredita la representació o el document no és suficient, s’entendrà que l’oferta es realitza en nom propi. No pot licitar el propi deutor.

  No s’admetran ofertes que ho siguin en qualitat de cessió a terceres persones.

 5. Dipòsit de garantia:
  Per participar en l’adjudicació directa s’ha de constituir un dipòsit en efectiu del 20 per 100 del tipus inicial de la subhasta.

  Per constituir el dipòsit de garantia s’ha d’accedir al nostre www.bcn.cat/hisenda i seguir les instruccions que allí s’indiquen.

  En tot cas, el formulari de petició de dipòsit ha d’anar a nom del licitador, el qual ha de ser també titular del compte bancari que se sol·licita per fer la devolució. És obligatori el segell de l’entitat financera del compte que s’indica al document.

  Per constituir el dipòsit cal acreditar-se amb la documentació adient i suficient. (NIF, NIE, Passaport o, en el seu cas, document notarial), i aportar un compte bancari vigent a nom del licitador, confirmat per l’entitat financera que correspongui. En aquest compte es farà la devolució d’ofici dels dipòsits dels no adjudicataris.

  Els tràmits es poden fer a partir del dia 10 de juny de 2014 i fins les 12.00 hores del dia 17 de juny de 2014 a l’Institut Municipal d’Hisenda.

 6. Presentació d’ofertes:
  Les ofertes s’han de presentar, en sobre tancat, directament al Registre de l’Institut Municipal d'Hisenda, av. Litoral, 30, planta baixa.

  La presentació es pot fer a partir del dia 10 de juny de 2014 i fins el dia anterior a l’adjudicació directa 17 de juny de 2014, de dilluns a divendres de 08.30 a 14.00 hores

  En el sobre s’indicarà el nom del licitador i la matrícula del vehicle pel què es licita, i dins s’introduirà l’oferta en el model oficial, que s’ha de complimentar amb totes les dades, on s’ha de consignar la quantitat màxima que està disposat a oferir.

  Juntament amb el sobre s’haurà de presentar una instància on es manifestarà que es presenta una oferta en sobre tancat, la identificació de la matrícula del vehicle i la data de l’adjudicació directa; si es vol licitar per diversos vehicles es relacionaran tots en una única instancia, però cada sobre només pot contenir una sola oferta.

  Les instàncies seran enregistrades per ordre de presentació amb indicació del dia i hora.

 7. Documentació dels béns:
  Els licitadors hauran de conformar-se amb els títols de propietat, documentació i claus que s’hagin aportar a l’expedient administratiu, sense tenir dret a exigir-ne d’altres.

 8. Ingrés del preu d'adjudicació:
  Dins dels 15 dies següents a l’adjudicació directa, l’adjudicatari dels béns haurà d’ingressar la diferència entre el dipòsit constituït i el preu de l’adjudicació, mitjançant el rebut de pagament que se li facilitarà a la planta baixa de l’Institut Municipal d’Hisenda.

  En cas de no efectuar el pagament, l’adjudicatari perdrà l’import del dipòsit, que s’aplicarà a la cancel·lació del deute, sense perjudici de les responsabilitats en què incorrerà pels perjudicis que origini la manca de pagament del preu de l’adjudicació.

 9. Retirada del vehicle del dipòsit:
  Quan l’adjudicatari hagi ingressat el preu de l’adjudicació se li lliurarà l’acta de l’adjudicació, amb la qual haurà de demanar el canvi de titularitat del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit. No podrà retirar el vehicle si no acredita en el dipòsit municipal que s’ha sol·licitat aquest canvi.

  El temps màxim per a la retirada de cada vehicle serà de 15 minuts, incloent el temps que requereixi l’adjudicatari per posar el vehicle en marxa o bé ser carregat amb grua per retirar-lo. No es permetrà fer cap mena de reparació a l’interior del dipòsit.

 10. Devolució dels dipòsits:
  La devolució dels dipòsits dels licitadors que no hagin resultat adjudicataris es farà d’ofici, a partir de les 72 hores de finalització de l’adjudicació directa, al compte bancari aportat en el moment de la constitució del dipòsit. En el supòsit que hi hagués algun problema amb el compte facilitat pel licitador, o que no vingui informat en el rebut de dipòsit, la devolució es demorarà fins dos mesos.

 11. En el preu d’adjudicació no s’inclouen els impostos indirectes que graven la transmissió dels béns. Totes les despeses originades per l’adjudicació dels béns i els impostos, especialment l’ impost de vehicles de tracció mecànica de l’any anterior, seran a càrrec de l’adjudicatari.

 12. Els béns que no s’adjudiquin podran ser adjudicats a l’Ajuntament de Barcelona, seguint el procediment dels articles 108 i 109 del Reglament general de recaptació

 13. Acceptació de les condicions específiques:
  La simple participació en l’adjudicació directa implica l’acceptació de totes les condicions que la regeixen.

Barcelona, 15 de maig de 2014

La Secretària Delegada,
Paloma González i Sanz

Annex

Data d'actualització: 20/05/2014